1.    Wydanie warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci następuje po złożeniu przez niego pisemnego wniosku o wydanie warunków przyłączenia.

2.    Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci zawiera co najmniej:

•    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
•    wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
•    informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
•    określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
•    określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
•    plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

3.   Celem złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci osoba ubiegająca się o przyłączenie może skorzystać z wzorów wniosku o określenie warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do miejskiej sieci dostępnego w siedzibie oraz na stronie internetowej przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

4.   Wydanie warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci albo uzasadnienie odmowy ich wydania, następuje w terminie:

•   21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
•    45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może przedłużyć terminy określone powyżej, odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.

6.  Do określonych powyżej terminów  nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

7.  Realizowana przez Spółkę procedura zawsze kończy się wydaniem warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci albo wydaniem uzasadnienia odmowy ich wydania.

8.  W zależności od podanej w treści uzasadnienia przyczyny odmowy wydania warunków przyłączenia do sieci oraz występujących możliwości i przyjętego przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci sposobu alternatywnej realizacji przyłączenia ww. podmiot może ponownie złożyć pisemny wniosek o wydanie warunków przyłączenia po uzupełnieniu go o wskazane poniżej właściwe oświadczenie, uzgodnienie, deklarację zawarcia umowy:

1)    oświadczenie o zgodzie na włączenie do przyłącza stanowiącego własność osoby trzeciej,
2)    oświadczenie o zgodzie na włączenie do urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego stanowiącej własność osoby trzeciej,
3)    oświadczenie o zgodzie na przebieg przyłącza przez nieruchomość stanowiącą własność osoby trzeciej,
4)    oświadczenie w formie pisma z notarialnie poświadczonym podpisem o utrzymaniu w sprawności urządzenia wodociągowego lub kanalizacyjnego stanowiącego własność osoby trzeciej (przykładowa treść oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury),
5)    deklaracja zawarcia umowy zobowiązującej do wybudowania i przekazania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych (wzór umowy zobowiązującej do wybudowania i przekazania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury).

9.   Pozostałe informacje związane z procedurą uzyskiwania warunków technicznych przyłączenia

 

Komórką organizacyjną upoważnioną do kontaktów z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci jest Dział Techniczno-Inwestycyjny, Modernizacji i Remontów.

tel. 91 42-41-318,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

adres do korespondencji:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

 

W zależności od formy kontaktu Dział Techniczno-Inwestycyjny, Modernizacji i Remontów udziela dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci niezbędnych informacji na poniżej opisanych zasadach:

  • w formie pisemnej dostarczonej na adres korespondencyjny Spółki lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  • w formie konsultacji telefonicznych – tylko w wyznaczone dni, tj. wtorek i czwartek w godz. 8:00-15:00 chyba, że wskazane dni są dniami ustawowo wolnymi od pracy,
  • w formie bezpośredniego spotkania w siedzibie Spółki z pracownikiem Działu - tylko po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania.

 

pdf Wniosek o określenie warunków ogólnych i technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, deszczowej

pdf Wniosek o wydanie warunków technicznych na montaż wodomierza określającego ilość bezpowrotnie zużytej wody

pdf Wzór oświadczenia

pdf Wzór umowy zobowiązującej do wybudowania i przekazania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem