Znak pisma: ZWiK/DF /         /2021                                                                                                                    Police, dnia 14 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: DA.054.2.2021

                                           Burmistrz Polic

                                           Urząd Miejski w Policach

                                          ul. Batorego 3, 72-010 Police

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w nawiązaniu do pisma znak: DG.0003.4.2021.BO z dnia 02 czerwca 2021 roku (data wpływu do Spółki 02 czerwca 2021 r.) w sprawie interpelacji radnego Krystiana Kowalewskiego z Klubu Radnych Projekt Police Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 maja 2021 roku, wskazuje, że forma i treść interpelacji jest nie tyle zaskakująca co wręcz poraża skalą nieprawd, insynuacji, niedomówień i negatywnie nacechowanych ogólników.

Na początek należy wskazać, że radni powinni kierować się dobrem wspólnoty samorządowej, a nie dobrem jednego podmiotu czy wąskiej grupy ludzi kosztem dobra wspólnoty, a niestety w ocenie Spółki kluczowa teza interpelacji radnego Krystiana Kowalewskiego z Klubu Radnych Projekt Police z dnia 24 maja 2021 opiera się przede wszystkim na dbaniu o interes znaczącej firmy deweloperskiej, mającej istotną pozycję na lokalnym rynku budowlanym.

Oczywiście ZWiK Police Sp. z o.o. szanuje przejaw każdej działalności gospodarczej, w tym również działalności deweloperskiej, ale wszystkie podmioty gospodarcze traktuje według tych samych zasad.

ZWiK Police Sp. z o.o. a w szczególności osoby kierujące Spółką poddawani są licznym oszczerstwom oraz nieuprawnionym naciskom po zakończonym przetargu nieograniczonym na zbycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72, położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce, mających na celu dokonanie zmian warunków przetargu po jego zakończeniu, a wpływających na wartość zbywanego prawa i nieruchomości. Należy z całą stanowczością podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy brali udział w jakimkolwiek przetargu nieograniczonym, muszą być świadomi lub co najmniej powinni być świadomi, że po zakończonym postępowaniu przetargowym nikt nie ma prawa zmienić warunków tego przetargu, a w szczególności stanu faktycznego, który wpływa na wartość przetargu i/lub wartość zbywanego aktywa.

Każda z osób zainteresowanych przystąpieniem do ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce miała możliwość w okresie 13-15 stycznia 2020 r. zapoznania się ze stanem faktycznym gruntu oraz posadowionych na nim budynków. Z powyższej możliwości skorzystali Państwo Krystyna i Jerzy Kardziejonek, którzy przeprowadzili wizję lokalną na terenie ww. działki, na potwierdzenie zdarzenia Spółka dysponuje pisemnym oświadczeniem. Podpisane oświadczenie cyt.: „(…) Oświadczam, iż zapoznałem/łam się ze stanem technicznym, prawnym i faktycznym, w tym z treścią księgi wieczystej nr SZ2S/00021365/8 przedmiotu przetargu i stan ten w pełni akceptuję(…)”.

Do przetargu, w którym kwota wywoławcza wynosiła 682 000,00 zł netto stanęło 3 licytantów. Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72, położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce ZWiK Police Sp. z o.o. sprzedał za kwotę 1 530 000,00 zł netto (kwota brutto 1 881 900,00 zł). Najkorzystniejszą ofertę zaproponowali przywołani powyżej wspólnicy spółki cywilnej POL-KAR Spółka Cywilna Jerzy i Krystyna Kardziejonek, którzy przed przetargiem skorzystali z możliwości zapoznania się ze stanem gruntu i nie zgłosili do niego zastrzeżeń. ZWiK Police Sp. z o.o. wskazuje, że poprzez przystąpienie do licytacji, wszyscy licytanci wyrazili zgodę na zakup prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce, w takim stanie faktycznym, technicznym oraz prawnym w jakim znajdowały się grunt i budynki.

Przypominamy, że radny Krystian Kowalewski w dniu 14 stycznia 2020 r. w mediach społecznościowych m.in. Klubu Radnych Projekt Police sam agitował do startu w przetargu na zbycie wskazanego powyżej prawa i nieruchomości cyt.: Ciekawy teren w użytkowaniu wieczystym wraz z zabudową w Policach na sprzedaż. Pilne mało czasu !!”, „Świetna lokalizacja. Duża działka”, podając link do ogłoszenia dotyczącego przetargu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Police. Tym bardziej niezrozumiałe jest dla Spółki obecne podważanie sensu sprzedaży prawa i nieruchomości przez ZWiK Police Sp. z o.o. W załączeniu screeny z facebooka radnego Krystiana Kowalewskiego i Klubu Radnych Projekt Police.

W tym kontekście co najmniej dwuznacznie brzmi również stwierdzenie zawarte w interpelacji radnego K. Kowalewskiego z Klubu Radnych Projekt Police, iż cyt.: „Aby (dorozumiany przypis ZWiK Police: „Nabywca”) mógł przystąpić do inwestycji, pewnie będzie musiał czekać na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jak zachowa się gmina?” Powyższe w ocenie osób kierujących Spółką może sugerować próbę wpływania na urzędników, którzy mieliby dokonać zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod konkretny podmiot, a zmiany miałyby następować szybko i być korzystne tylko i wyłącznie dla jednego konkretnego pomiotu gospodarczego, który nabył prawo i nieruchomość w drodze przetargu nieograniczonego. Po raz kolejny należy przypomnieć, że radni powinni kierować się dobrem wspólnoty samorządowej a nie dobrem jednego podmiotu czy wąskiej grupy ludzi.

Jak już wskazano powyżej w interpelacji przywołano szereg nieprawdziwych informacji, insynuacji, niedomówień i negatywnie nacechowanych ogólników. Jedną z nieprawdziwych informacji jest chociażby odniesienie się do operatów szacunkowych. W interpelacji wskazano iż: „Proszę o podanie przyczyny niewydania tych operatów do dnia dzisiejszego nabywcy. Jakie jest stanowisko i opinia Burmistrza do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 września 2020 r. II SAB/Sz 89/20 Proszę o podanie wysokości kary nałożonej na Zakład za naruszenie prawa i bezczynność. Proszę o uzupełnienie odpowiedzi na niniejszą interpelację o informacje dotyczące 12 wezwań do udostępnienie dokumentów, lub kopie dokumentów.”

 

Należy z całą stanowczością zaznaczyć, że ani ZWiK Police Sp. z o.o. ani osoby kierujące Spółką nigdy nie zostały ukarane żadną karą zawartą w jakimkolwiek wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, w tym także w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 29 września 2020 r., sygn. akt II SAB/Sz 89/20.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w uzasadnieniu wyroku z dnia 29 września 2020 r., sygn. akt II SAB/Sz 89/20 wskazał, iż oczekiwania Nabywców powinny być rozpatrywane nie na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej (tak jak chcieli Nabywcy), ale na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami. Dlatego Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., wykonując wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, Wydział II, sygn. akt II SAB/Sz 89/20 (poprzednia sygn. akt II DK/Sz 32/20), z dnia 29 września 2020 r., dwukrotnie wezwał w dniu 11 stycznia 2021 roku oraz 25 lutego 2021 roku Nabywców do wykazania interesu prawnego dotyczącego wniosku z dnia 03 kwietnia 2020 r., uzupełnionego pismem z dnia 21 kwietnia 2020 r., dot. przedstawienia kopii dwóch niezależnych operatów szacunkowych, na podstawie których oszacowano wartość nieruchomości, którą nabyli w drodze przetargu. Wynikało to z faktu, że w treści uzasadnienia wyroku WSA w Szczecinie Sąd nie zobowiązał ZWiK Police Sp. z o.o. do udostępnienia operatów szacunkowych, ale jedynie wskazał procedurę przesądzając, że ww. wniosek nie powinien być rozpoznawany na podstawie ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782), bowiem dostęp do operatów szacunkowych wykonanych na zlecenie Spółki został w sposób odrębny uregulowany w art. 156 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147), który to przepis stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W następstwie wezwania ZWiK Police Sp. z o.o., Nabywcy złożyli kolejny wniosek, który zgodnie ze stanowiskiem Sądu był rozpatrywany w oparciu o przepisy art. 156 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, niemniej:

  • Nabywcy nie wykazali, że mają interes prawny w zakresie przeglądania oraz sporządzania notatek i odpisów z dwóch operatów szacunkowych, na podstawie których oszacowano wartość nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009 nr 9 Police zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce, które wnioskujący nabyli w drodze przetargu.
  • Nabywcy nie wykazali, że mają ważny interes, aby występować z żądaniem wydania im uwierzytelnionych odpisów z dwóch operatów szacunkowych na podstawie których oszacowano wartość nieruchomości tj. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie nr 0009 nr 9 Police zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce, które wnioskujący nabyli w drodze przetargu.

Mając powyższe na uwadze, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w Policach po przeanalizowaniu całości stanu faktycznego i prawnego sprawy, stwierdził i decyzję swoją podtrzymuje, iż Nabywcy nie wykazali interesu prawnego w zakresie przeglądania operatów szacunkowych oraz sporządzania z niego notatek i odpisów, jak również nie wykazali ważnego interesu w zakresie wydania im uwierzytelnionych odpisów z dwóch operatów szacunkowych obejmujących wniosek z dnia 03.04.2020 r., uzupełniony pismem z dnia 21.04.2020 r., a następnie uzupełniony kolejnym pismem z dnia 01.12.2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 27 maja 2021 r. sygn. akt II SAB/Sz 44/21, po rozpatrzeniu sprawy drugiej skargi Nabywców na bezczynność Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Spółki z o.o. w Policach w powyżej opisanej sprawie o udostępnienie operatów szacunkowych podzielił stanowisko Spółki i ODDALIŁ SKARGĘ Nabywców. Stanowisko Sądu oznacza, że postępowanie ZWiK Police Sp. z o.o. było właściwe.

W interpelacji radnego z Klubu Radnych Projekt Police zawarta jest również nieprawdziwa teza, że sprzedane prawo i nieruchomości są we władaniu ZWiK Police Sp. z o.o.

Spółka podkreśla, że przedmiot Umowy Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków (Repertorium A Nr 1917/2020) został wydany w dniu 05 czerwca 2020 roku nowym właścicielom tj. „POL-KAR” S.C. Jerzy i Krystyna Kardziejonek z siedzibą przy ul. Usługowej 16, 72-010 Police i od tego też dnia ZWiK Police Sp. z o.o. nie ma dostępu do nieruchomości. W wyżej wskazanej dacie przekazano nabywcy prawo użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72, położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce:

  1. Budynek biurowo – socjalny o powierzchni użytkowej 117,95 m²,(Id. bud. 321104_4.0009.265_BUD).
  2. Budynek warsztatowy o powierzchni użytkowej 139,53 m²,(Id. bud. 321104_4.0009.264_BUD).
  3. Budynek garażowy o powierzchni użytkowej 63,46 m², (Id. bud. 321104_4.0009.263_BUD).
  4. Budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 56,34 m², (Id. bud. 321104_4.0009.37_BUD).

Należy podkreślić, że Umowa Sprzedaży (Akt notarialny Rep. A nr 1917/2020) prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72 położonej w obrębie 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków została zawarta w dniu 25 maja 2020 roku. W § 5 tej Umowy Sprzedaży wskazano, że przedmiot umowy zostanie wydany w terminie do dnia 02 czerwca 2020 roku, a Spółka poddała się powyższemu obowiązkowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego. Gdyby nie doszło do wydania nieruchomości przez ZWiK Police Sp. z o.o., to Nabywcy wszczęliby procedurę egzekucyjną zmierzającą do wydania nieruchomości, jednak przez 12 miesięcy nie skorzystali ze swojego prawa, ponieważ oczywistym jest, że Nabywcy od dnia 05 czerwca 2020 roku są we władaniu zbytego przez Spółkę prawa i nieruchomości.

W interpelacji radnego K. Kowalewskiego z Klubu Radnych Projekt Police wskazano, iż: „Nabywca zgłaszał również problemy z zawarciem umowy notarialnej spowodowane przyczynami po stronie sprzedającego. Proszę o podanie przyczyn problemów z jej podpisaniem. Dlaczego nabywca został pozbawiony prawa wyboru kancelarii notarialnej mimo, iż zwyczajowo zabezpiecza ona interesy kupującego i jest ona przez niego opłacana?”

W tym miejscu należy podkreślić, że sugestia/oczekiwanie radnego Krystiana Kowalewskiego z Klubu Radnych Projekt Police, aby o wyborze notariusza i przeprowadzeniu czynności notarialnych będących wynikiem zbycia prawa i nieruchomości w przetargu nieograniczonym, decydował Nabywca, bez kontroli Sprzedającego, jest całkowicie sprzeczna z logiką, interesem publicznym oraz interesem wspólnoty samorządowej. Co więcej, jest tylko i wyłącznie w interesie konkretnego, indywidulanego przedsiębiorcy. ZWiK Police Sp. z o.o. stoi na stanowisku, że czynności notarialne są integralną częścią procedury sprzedaży, którą przeprowadzała Spółka, a podmiot lub osoba która wylicytowała nieruchomość oferując najwyższą cenę w postępowaniu przetargowym staje się właścicielem wylicytowanej nieruchomości dopiero po podpisaniu aktu notarialnego. Twierdzenie radnego K. Kowalewskiego, że wybór notariusza ma zabezpieczyć interes Kupującego prowadzi do konkluzji, że nie rozumie on roli notariusza, który jako bezstronny i wyspecjalizowany podmiot nie ma prawa zabezpieczać tylko i wyłącznie interesu Kupującego, na co wskazuje radny, ale jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa transakcji.

Tym bardziej dla ZWiK Police Sp. z o.o. czymś nieprawdopodobnym była sytuacja, w której podmiot wygrywający przetarg z sobie tylko znanych powodów dopiero w czwartej kancelarii notarialnej zdecydował się na podpisanie aktu notarialnego. Przy czym dwóch pierwszych notariuszy zrezygnowało wskutek niedopuszczalnych działań Nabywców, a trzeci notariusz wskazany przez Nabywców odmówił odebrania dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu notarialnego.

Jako pierwszą kancelarię notarialną do przeprowadzenia czynności notarialnych w sprawie zawarcia Umowy sprzedaży w formie Aktu Notarialnego Spółka wskazała Kancelarię Notarialną Kinga Wielowska – Joanna Otręba w Policach, przy ul. Bankowej 11 fgh/7, 72-010 Police, a następnie Kancelarię Notarialną Zdzisława Czeremcha Aleja Piastów 4, z siedzibą w Szczecinie. Niestety obie ww. kancelarie zrezygnowały z przeprowadzenia czynności notarialnych na wskutek niedopuszczalnych w ocenie Spółki działań Nabywców. Z kolei trzecia kancelaria wskazana przez Nabywców tzn. Kancelaria Notarialna Karolina Jasińska-Bakun, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Policach przy ul. Grzybowej 24/4 w dniu 03 kwietnia 2020 r. odmówiła przyjęcia dokumentów koniecznych do sporządzenia aktu notarialnego. Czynności notarialne zostały przeprowadzone dopiero przez czwartą kancelarię notarialną tzn. Kancelaria Notarialna Konrad Stuła z siedzibą przy ul. Grodzkiej 20/2 w Szczecinie.

W interpelacji radnego K. Kowalewskiego z Klubu Radnych Projekt Police wskazano, iż: Pod sprzedaną nieruchomością znajdują się instalacje wodociągowe ZWiK. Proszę o bliższe informacje o ich charakterze i znaczeniu. Czy na nieruchomości znajdują się inne elementy infrastruktury, np. zasuwy wodne? Czy nabywca został poinformowany o ich istnieniu na omawianym terenie? Czy spółka zabezpieczyła swój interes w tym zakresie umową notarialną? Czy nabywca wyraził zgodę na warunki służebności? Jaki jest ewentualny szacowany koszt przeniesienia części lub całości infrastruktury pod nieruchomością? Czy jest ona konieczna dla zapewnienia dostaw wody sąsiednim nieruchomościom?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w ogłoszeniu o przetargu dotyczącym zbycia nieruchomości znajdującej się przy ul. Tanowskiej 3 w Policach w dziale III. Obciążenia nieruchomości oraz zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość wskazano że „Nieruchomość składająca się z działki gruntu nr 318/72 położona w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowana w Policach przy ul. Tanowskiej 3 wraz z własnością budynków znajdujących się na tej działce objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Police i przeznaczona jest pod teren komunalnego ujęcia wody podziemnej „Tanowska” do dalszego użytkowania oznaczonego symbolem B7NW”. Według ww. planu dla terenu oznaczonego symbolem B7NW w ustaleniach inżynieryjnych widnieje zapis „Czynne urządzenia technologiczne i sieć kablowa n.n. - do zachowania”. Ponadto dodatkowa informacja o przebiegach ww. infrastruktury jest dostępna w publicznych zasobach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego m.in. w postaci mapy zasadniczej.

Na przykład na mapach zasadniczych w publicznych zasobach powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można m.in. wyczytać, że w nieruchomości znajdują się dwa odcinki sieci wodociągowej. Oba odcinki mogą być obecnie wykorzystywane do przesyłu wody pomiędzy siecią w ul. Siedleckiej oraz ul. Tanowskiej.

Należy jednak podkreślić, że wszelkie urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne w pierwszej kolejności powinno się lokalizować w gruntach publicznych w tym w szczególności w pasach drogowych a dopiero w sytuacji gdy nie jest to możliwe, urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne powinno się lokalizować w działkach prywatnych. W opisywanej sytuacji w równolegle przebiegającej do nieruchomości drodze publicznej brak jest sieci wodociągowej, dlatego podjęto prace w zakresie zaprojektowania i wykonania nowego odcinka sieci wodociągowej w części ul. Siedleckiej, która połączy sieć zlokalizowaną w ww. ulicy z siecią w ulicy Tanowskiej. Szacowana wartość prac związanych z zaprojektowaniem i wybudowaniem nowego odcinka sieci wodociągowej wynosi 50.000,00 zł. Wskazać należy jednocześnie, że tego rodzaju przypadki, iż stare sieci nie są zlokalizowane w działkach publicznych np. drogowych mają miejsce w całej Polsce, a przenoszenie odcinków sieci należy do typowych działań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Ponadto, w interpelacji radnego Klubu Radnych Projekt Police wskazano kolejne nieprawdziwe informacje, iż: „Jedną ze spraw omawianych przez Komisję była kwestia okoliczności związanych ze sprzedażą przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police sp. z o.o., nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Police, przy ul. Tanowskiej 3, składającej się z działki nr 318/72 o powierzchni 1,1682 ha. Na posiedzeniu komisja zamierzała doprowadzić do oględzin miejsca składowania spornych „odpadów” oraz doprowadzić do konfrontacji opinii stron. Niestety po raz pierwszy w historii Polic podmiot podlegający władzy samorządu postanowił nie uznać procedury demokratycznego nadzoru i Prezes ZWiK odmówił swojej obecności i nie wyraził chęci przekazania stosownych informacji Radzie Miejskiej, co za tym idzie mieszkańcom. Spowodowało to konieczność uzyskania dodatkowych informacji inną drogą, to jest w formie interpelacji kierowanej do Burmistrza Polic.”

Przywołana teza jest całkowicie nieprawdziwa i zawiera niczym nie potwierdzone insynuacje, tak jak w wielu wcześniejszych interpelacjach i wystąpieniach radnego K. Kowalewskiego skierowanych do ZWiK Police Sp. z o.o., co może wskazywać na osobiste uprzedzenia radnego do osób kierujących Spółką. Nadto radny jest w faktycznym konflikcie interesów ze Spółką będąc wieloletnim członkiem zarządu jednej z największych Spółdzielni Mieszkaniowych w Policach, a więc dużego odbiorcy ZWiK Police Sp. z o.o.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Policach pismem z dnia 05 maja 2021 roku poinformował Prezesa Zarządu ZWiK Police Sp. z o.o., że w dniu 11 maja 2021 roku o godzinie 13.00, na działce o numerze ewid. 318/72 w Policach przy ul. Tanowskiej 3, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków  i Petycji Rady Miejskiej w Policach, w czasie którego omawiana będzie skarga na Burmistrza Polic wniesiona przez Pana Tomasza Kardziejonka. Powyższe wskazuje jednoznacznie, że miała być rozpatrywana skarga, co do której Prezes Zarządu ZWiK Police Sp. z o.o. w piśmie do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach z dnia 07 maja 2021 roku poinformował, że  nie jest stroną postępowania w sprawie ww. skargi i z tego powodu nie będzie obecny.

Reasumując powyższe, uzasadnione staje się pytanie, w jakim tak naprawdę celu została sformułowana interpelacja, czy jej autorowi, który umieszcza w swoim wystąpieniu tak wiele nieprawdziwych informacji, insynuacji, niedomówień oraz negatywnie nacechowanych ogólników chodzi o szerzenie hejtu i dezinformacji, które mają przynieść jedyne słuszne dla niego i jego otoczenia rozwiązania lub zmiany, czy może chodzi o pomoc jednemu ze wspólników nabywcy, któremu zbyto w drodze przetargu nieorganicznego prawa i nieruchomość, z którym lidera Klubu Radnych Projekt Police łączy wieloletnia znajomość i współpraca partyjna, czy też inne nieznane powody, niedotyczące troski o dobro publiczne i mieszkańców Gminy Police, które radni mają obowiązek stawiać na pierwszym miejscu w swojej pracy samorządowej?

Na zakończenie zapraszamy Radnych Rady Miejskiej w ramach wykonywania przez nich mandatu radnego, po spełnieniu przez nich niezbędnych obowiązków, w tym obowiązków związanych z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej, do siedziby ZWiK Police Sp. z o.o. w celu zapoznania się z dokumentami sprawy oraz pozostałym aspektami działalności Spółki.

Odpowiadając natomiast na drugą część interpelacji niedotyczącą zbycia prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72, położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 informujemy, że Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) - art. 24h do 24l nakłada na niektóre osoby kierujące spółkami komunalnymi obowiązek składania corocznych oświadczeń majątkowych, które są publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Mając powyższe na uwadze, w celu zapoznania się z wysokością dochodów uzyskiwanych przez niektóre osoby kierujące Spółką wystarczy zapoznać się z oświadczeniami majątkowymi, które corocznie są publikowane w ogólnodostępnym Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach.

Natomiast cele zarządcze są w ocenie ZWiK Police Sp. z o.o. informacjami niejawnymi, których Spółka nie powinna ujawniać bez zgody osoby której informacje dotyczą. Tym bardziej, że z publicznie dostępnych informacji wynika, że zwrócono się o udostepnienie tylko i wyłącznie celów zarządczych prezesa ZWiK Police Sp. z o.o. Taki stan rzeczy może potwierdzać wcześniejszą tezę, że wystąpienia radnego K. Kowalewskiego noszą znamiona osobistych uprzedzeń do osób kierujących Spółką.

Niemniej Spółka informuje, iż jest w posiadaniu oświadczenia Prezesa Zarządu, które stanowi, że jeżeli radny wystąpi z pisemną interpelacją o ujawnienie celów zarządczych za okres 3 ostatnich lat przez wszystkie Spółki komunalne, dane te otrzyma i ujawni bez ingerencji w ich treść, to ZWiK Police Sp. z o.o. również przekaże informacje dotyczące określenia celów zarządczych we wskazanym okresie.

Odnosząc się natomiast do sprawy obsługi prawnej działającej w ZWiK Police Sp. z o.o. informujemy, że:

-        Spółka na dzień 31 maja 2021 roku miała 4387 klientów oraz zatrudniała 82 pracowników obsługujących na co dzień sprawy całej wskazanej powyżej grupy klientów i to dla działań podejmowanych przez pracowników Spółki podjęto decyzję o zatrudnieniu obsługi prawnej, która przez pięć dni w tygodniu świadczy pomoc prawną pracownikom Spółki bez znaczenia na stanowisko pracownika czy też jego status w zakresie bieżącej obsługi prawej wszelkich spraw Spółki w tym także windykacji należności oraz reprezentowanie Spółki w sprawach sądowych gospodarczych, cywilnych, sądowoadministracyjnych itp.

-        Spółka na dzień 31 maja 2021 roku zatrudniała 82 pracowników, których obsługą zajmuje się jeden Specjalista ds. Kadr i Płac i to dla działań podejmowanych przez tego pracownika podjęto decyzję o zatrudnieniu Radcy Prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, który przez pięć dni w tygodniu świadczy pomoc prawną w powyższym zakresie.

Ponadto, w interpelacji radnego Klubu Radnych Projekt Police wskazano: Czy Burmistrz jest świadom np. sytuacji kadry pracowniczej przedsiębiorstwa? Wieloletni pracownicy boją się o przyszłość, są zwalniani, często karani w niezrozumiały sposób. Dostają dziwne zakazy i wszyscy o tym wiedzą,(…)

W tym aspekcie w ocenie ZWiK Police Sp. z o.o. Pan radny K. Kowalewskiego przeszedł już samego siebie. Tym bardziej, że insynuacje dot. naruszeń organizacji pracy nie zostały przez Pana K. Kowalewskiego poparte żadnymi dowodami.

Jednocześnie należy podkreślić, że wobec Spółki czy też osób kierujących Spółką nie są prowadzone żadne postępowania Państwowej Inspekcji Pracy, która jest organem odpowiedzialnym za egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, m.in. przy pomocy efektywnych i ukierunkowanych kontroli. Co więcej, na Spółkę czy też osoby kierujące Spółką, w okresie pełnienia przez obecnego Prezesa Zarządu funkcji zarządczej, nie zostały nałożone żadne kary, w tym kary z zakresu prawa pracy.

Na zakończenie niniejszego pisma informujemy, że zatrudnienie w spółce od 2017 roku nie zmniejszyło się a jest nieco wyższe, co było i jest związane z realizacją większej liczby zadań w tym także zadań inwestycyjnych wykonywanych tzw. siłami własnymi Spółki, a ostatnie zwolnienie pracownika z pracy wynikające z decyzji pracodawcy nastąpiło w 2019 roku.

Szanowny Panie Burmistrzu,

 

z uwagi na skalę nieprawdziwych informacji, insynuacji, niedomówień oraz negatywnie nacechowanych ogólników ujętych w Interpelacji radnego K. Kowalewskiego z dnia 24 maja 2021 roku uprzejmie proszę o opublikowanie niniejszego stanowiska Spółki w niezmienionym kształcie w oficjalnych serwisach internetowych Gminy Police.

 

Znak pisma: ZWiK/DF/0044/2021                                                                                                             Police, dnia 18 czerwca 2021 r.

Znak sprawy: DA.054.2.2021

                              Burmistrz Polic

                              Urząd Miejski w Policach

                              ul. Batorego 3, 72-010 Police

                W nawiązaniu do pisma ZWiK Police Sp. z o.o. znak: ZWiK/DF/0039/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku wskazujemy, że w treści odpowiedzi na interpelację radnego Krystiana Kowalewskiego z Klubu Radnych Projekt Police Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 maja 2021 roku na stronie czwartej nastąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na ujęciu w treści ww. pisma informacji jakoby nabywcom prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości składającej się z działki gruntu nr 318/72, położonej w obrębie nr 0009, nr 9 Police, zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 przekazany został m.in budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 56,34 m², (Id. bud.321104_4.0009.37_BUD).

                Należy zaznaczyć, że zgodnie z treścią Aktu Notarialnego Repertorium A Nr 1917/2020 z dnia 25 maja 2020 roku wskazany w piśmie znak: ZWiK/DF/0039/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 56,34 m², (Id. bud. 321104_4.0009.37_BUD) nie był objęty przetargiem i nie obejmowała go cena sprzedaży co oznacza, że ww. budynek nie został sprzedany Nabywcom i tym samym nie został przekazany.

                Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. podkreśla, że niniejsze pismo należy traktować jako uzupełnienie i integralną część pisma znak: ZWiK/DF/0039/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku i należy czytać je łącznie.

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z koniecznością złożenia niniejszego wyjaśnienia uprzejmie proszę aby przy publikacji pisma znak: ZWiK/DF/0039/2021 z dnia 14 czerwca 2021 roku, w oficjalnych serwisach internetowych Gminy Police publikować niniejsze pismo oraz pismo ZWiK/DF/0039/2021 łącznie.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem