Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w latach 2018-2020 przeprowadziła szereg zadań inwestycyjnych, których celem było:

 • poprawienie stanu technicznego sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • ograniczenie liczby awarii oraz ich ewentualnych skutków,
 • zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji wody,
 • zwiększenie efektywności usuwania awarii,
 • realizacja zadań inwestycyjnych tzw. siłami własnymi.

Misją Spółki przy realizacji wszelkich przedsięwzięć jest stała poprawa standardu życia mieszkańców Gminy Police poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody i jej odpowiednią jakość oraz niezawodne odprowadzanie ścieków - 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku, nie zważając na warunki pogodowe.


Istotne inwestycje, które zostały zrealizowane w latach 2018-2020:

__________________________________________________________________________________

 


Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach w Mścięcinie

 

Zadanie jest realizowane w celu zaspokojenia i ustabilizowania zapotrzebowania w wodę pitną powiększającej się z roku na rok miejscowości i jest zadaniem wieloletnim.

W latach 2018-2019 wykonano:

 • koncepcję rozwoju sieci wodociągowej w miejscowości Przęsocin, w której zostały określone między innymi kierunki rozwoju sieci wodociągowej w miejscowości oraz potrzeby zaopatrzenia miejscowości w wodę pitną i wodę p.poż.;
 • dokumentację projektową, wykonawczą i kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich etapów przebudowy sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę;
 • koncepcję modernizacji systemu sterownia pompownią zaopatrującą miejscowość Przęsocin w wodę;
 • przebudowę pierwszych 140 m głównego wodociągu w ramach etapu I wymiany sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę na odcinku realizowanej przez Powiat Policki przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin;
 • modernizację pompowni wody przy zbiornikach w Mścięcinie w zakresie: wymiany zestawu pompowego wraz z całą armaturą, wymiany oprogramowania kierującego dystrybucją wody (sterowniki, panel operatorski i modem) m.in. umożliwiając sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach, wymiany przewodu wodociągowego łączącego pompownię ze zbiornikami wody pitnej.

 

W roku 2020 wykonano:

 • kolejne 655 m głównego wodociągu w ramach etapu II wymiany sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę, tj. odcinek łączący zmodernizowaną pompownię z fragmentem sieci przebudowanym w ramach etapu I tj. do km 1515 wg proj. Przebudowy Połączenia Drogowego Police-Szczecin wraz z układem zasuw i hydrantów.

W latach 2021-2022 zaplanowano:

 • wybudowanie kolejnego i zarazem ostatniego 1,5 km odcinka głównego wodociągu w ramach etapu III i IV wymiany sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę od końcówki sieci przebudowanej w ramach etapu I w rejonie skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. Radosną w Przęsocinie do rejonu skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. Orzechową wraz z układem zasuw i hydrantów (zadanie jest w trakcie realizacji).


Wartość całego zadania netto 1 549 485,56 zł

__________________________________________________________________________________

 


Modernizacja oprogramowania sterującego procesami produkcji i dystrybucji wody
na terenie Gminy Police  

Zadanie zostało zrealizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa produkcji i dystrybucji wody m.in. poprzez modernizację oprogramowania, jako najważniejszego składnika wchodzącego w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji i dystrybucji wody w SUW Grzybowa, będącego centralnym miejscem spływu i analizy danych.

W latach 2018-2020 przeprowadzono:

modernizację SUW „Tanowo", w ramach której wykonano:

 • koncepcję modernizacji systemu sterowania oraz koncepcję budowy nowej hali filtrów;
 • dokumentację projektową, wykonawczą oraz kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody „Tanowo” poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Pilchowo, Bartoszewo, Tanowo, Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police-Jasienica, Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl oraz Drogoradz. Nowe sterowanie dodatkowo umożliwiło m.in. całkowite zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy SUW z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Ponadto, w związku ze zmianą technologii płukania filtrów, osiągnięto dodatkowy cel w postaci zmniejszenia zużycia wody płuczącej złoża filtracyjne. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy). Zmieniono również sposób komunikacji z radiowego na GPRS,
nową szafę sterowniczą SUW w Tanowie,
nowe rozdzielnice trzech studni głębinowych na przywołanym ujęciu,
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.

Wszystkie prace modernizacyjne w SUW Tanowo przeprowadzono w sposób uwzględniający przyszłą wizualizację i sterowanie planowanej do wybudowania nowej hali filtracji w SUW „Tanowo”.

modernizację „Pompowni wody w Pilchowie", w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie dwiema przepompowniami wody w Pilchowie poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości. Dodatkowo modernizacja sterowania umożliwiła m.in. zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterownia procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterownia wykonano m.in.: nowe sterowniki w rozdzielnicach dwóch pompowni.


modernizację  „SUW „Grzybowa", w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody „Grzybowa” poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Police. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW „Grzybowa” jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy),
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.


modernizację „Przepompowni wody w Sierakowie”, w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie przepompownią wody w Sierakowie poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Leśno Górne. Dodatkowo modernizacja sterowania umożliwiła m.in. zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterownia wykonano m.in.: nowe sterowniki w rozdzielnicy pompowni.


modernizację „SUW w Trzebieży”, w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody w Trzebieży poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy). Zmieniono również sposób komunikacji z radiowego na GPRS,
nową szafę sterowniczą SUW w Trzebieży,
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.


Wartość całego zadania netto 1 241 010,54 zł

__________________________________________________________________________________   

 


Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej

Zadanie jest realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy ciągłości zaopatrzenia w wodę większej liczby mieszkańców w przypadku występowania awarii wodociągowych. Realizacja zadania obejmuje modernizację zasuw sekcyjnych dzielących części miasta na mniejsze niezależnie zasilane obszary i jest zadaniem wieloletnim. W związku z modernizacją układu zasuw osiągnięto także dodatkowy cel w postaci zmniejszenia zużycia wody płuczącej sieci po usunięciu awarii. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2019 ZWiK Police Sp. z o.o. wymienił i/lub wbudował łącznie 58 szt. zasuw sekcyjnych.


Wartość całego zadania netto 247 904,05 zł

__________________________________________________________________________________

 


Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2018-2019 w celu zapewnienia utrzymania ciągłości przesyłu ścieków komunalnych z tzw. północnych terenów gminy Police do oczyszczalni ścieków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano dwa nowe urządzenia tzw. agregaty (sitopiaskowniki) do mechanicznego oczyszczania ścieków. Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Police a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. umową na utylizację ścieków komunalnych, ścieki komunalne przesyłane infrastrukturą ZWiK Police Sp. z o.o. do oczyszczalni muszą zostać przez Spółkę wstępnie oczyszczone ze stałych frakcji tj. skratki, piasek itp. Właśnie za wstępne oczyszczenia ścieków z tzw. północnych terenów Gminy Police odpowiadają dwa tzw. agregaty (sitopiaskowniki) do mechanicznego oczyszczania ścieków.


Wartość całego zadania netto 924 022,15 zł

__________________________________________________________________________________

 


Modernizacja kraty mechanicznej w pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2019 w celu zapewnienia utrzymania ciągłości przesyłu ścieków komunalnych z tzw. południowych terenów gminy Police (m.in. miasto Police) do oczyszczalni ścieków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano kratę mechaniczną do oczyszczania ścieków. Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Police a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. umową na utylizację ścieków komunalnych, ścieki komunalne przesyłane infrastrukturą ZWiK Police Sp. z o.o. do oczyszczalni muszą zostać przez Spółkę wstępnie oczyszczone z frakcji stałych tj. skratki, piasek itp. Właśnie za wstępne oczyszczenia ścieków odpowiada m.in. krata mechaniczna.


Wartość całego zadania netto 266 096,34 zł

__________________________________________________________________________________

 


Wbudowywanie studni rewizyjnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej

Zadanie zostało realizowane w celu poprawy funkcjonalności wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz usuwania zatorów w instalacjach kanalizacji sanitarnej w starszych częściach zabudowy miasta. Zadanie obejmowało wbudowanie studni rewizyjnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej  budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki ZWiK Police. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2020 ZWiK Police Sp. z o.o. wbudowała łącznie 70 studni rewizyjnych.


Wartość całego zadania netto 244 248,50 zł

__________________________________________________________________________________

 


W latach 2018-2020 z uwagi na znaczący wzrost ilości zadań, które są realizowane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności, w tym także realizacji zadań tzw. siłami własnymi, dokonano również zakupu nw. pojazdów:

 • wieloczynnościowy samochód asenizacyjny niezbędny m.in. do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych oraz usuwania zatorów na sieciach kanalizacyjnych,
 • samochód przystosowany do przewozu ładunków oraz 7 osób waz z kierowcą dla Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Wodociągowej,
 • samochód przystosowany do przewozu ładunków oraz 7 osób waz z kierowcą dla Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej,
 • samochód małolitrażowy dla monterów dokonujących wymiany wodomierzy,
 • samochód małolitrażowy  dla obsługi inkasenckiej,
 • koparka kołowa TEREX,
 • minikoparka gąsienicowa TEREX TC 19-2.

Wartość całego zadania netto 2 158 035,82 zł

__________________________________________________________________________________

 

 

Spółka w latach 2018-2020 m.in. pozyskała również dokumentacje projektowe wraz z wymaganymi decyzjami dla przedsięwzięć, które będą realizowane w latach kolejnych takich jak:

 • wykonanie studni głębinowych na ujęciach wody w Gminie Police,
 • budowa sieci wodociągowej w Tanowie w ul. Sosnowej oraz na odcinku ul. Wichrowej (na wschód od skrzyżowania z ul. Sosnową),
 • przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach,
 • wymiana rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu,
 • modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w ul. Tanowskiej w Policach,
 • modernizacja SUW Tanowo (budowa nowej hali i stacji filtrów).

 

W 2020 roku przystąpiono również do pięcioetapowego zadania związanego z przygotowaniem i wdrożeniem w Spółce tzw. elektronicznego odczytu wodomierzy w ramach którego usprawniony zostanie proces odczytu wskazań wodomierzy i naliczanie należności dla Odbiorców. Zastosowanie nowych rozwiązań gwarantuje efektywny proces odczytu wodomierzy i naliczanie należności wpływając także na:

 • redukcję strat-  z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wdrożenie systemu niweluje wszelkie straty. Rozwiązanie to pozwala np. na uniknięcie nieuczciwego rozliczania się oraz ewentualnych błędów popełnianych przy manualnym spisywaniu stanu liczników przez inkasenta. Rachunki za media oparte są na faktycznym zużyciu a nie na szacunkach;
 • oszczędność czasu-  do tej pory odczytywanie stanu liczników było niezwykle czasochłonne, dzięki nowemu systemowi, który w ZWiK Police Sp. z o.o. zostanie w pełni zaimplementowany w ciągu 5 lat (okres legalizacji wodomierzy) wszystko odbywać się będzie przy minimalnym udziale pracowników Spółki;
 • bezpieczeństwo- system gwarantuje zabezpieczenie przed wszelkimi nadużyciami. Jednocześnie lokatorzy nie są narażani na zagrożenia związane z wpuszczaniem obcej osoby do swojego domu, co w ostatnim czasie okazało się bardzo ważne;
 • efektywność pracy-  dzięki systemowi uniknąć można sytuacji, kiedy to inkasent starał się wielokrotnie i bezskutecznie dostać na teren czyjejś posiadłości. Problemem przestają być także liczniki ulokowane w trudno dostępnych miejscach. Lokatorzy nie muszą już oczekiwać na przybycie inkasenta i dostosowywać swoich planów do terminu wizyty.

W 2020 roku w ramach etapu I zakupiono i wdrożono kompletny system odczytu danych z wodomierzy z nakładkami radiowymi (indukcyjnymi). Dokonano również zakupu i wymiany 1 140 szt. wodomierzy z nakładkami radiowymi oraz zakupiono dwustanowiskowe wyposażenie inkasenckie. Zakupiono i wdrożono także modułu Integracja z Partnerami jako niezbędnego instrumentu przetwarzania danych i fakturowania należności w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego działającego w Spółce.