Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza

 

W I kw. 2024 roku zakończono roboty budowalne związane z realizacją zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap I". W ramach zadania skanalizowano rejon ul. Jasienickiej, ul. Chabrowej, ul. Brzozowej, ul. Wiatracznej, ul. Młyńskiej, ul. Pocztowej, ul. Polickiej oraz ul. Dębowej. Zadanie zostało zrealizowane w celu włączenie miejscowości Tanowo i Witorza do sieci kanalizacji Gminy Police.

Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wartość zadania 14 100 000,00 zł netto

5. Tanowo  2. tanowo  3. Tanowo 
1. Tanowo  6. Tanowo 

 

__________________________________________________________________________________

 

 Nowe studnie głębinowe na ujęciu wody w Trzebieży i w Policach

 

W 2023 roku na ujęciu wody w Trzebieży  Policach wykonano odwiert nowych studni głębinowych. Na ujęciu w Trzebieży wykonano odwierty 2 nowych studni głębinowych, a na ujęciu w Policach jedną nową studnię głębinową. Budowa nowych studni głębinowych wynika z towarzyszącego normalnej eksploatacji spadku wydajności obecnie użytkowanych studni głębinowych i jest związane z poprawą sprawności działania ujęcia oraz ciągłości i bezpieczeństwem dostaw wody.

1 studnie 2 studnie 3. studnie

 

__________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej w Policach

 

W 2023 roku zakończono budowę nowej sieci wodociągowej (w drogach wewnętrznych projektowanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) w ul. Kresowej w Policach. W ramach zadania wybudowano ok. 477 m sieci wodociągowej wraz z zasuwami sekcyjnymi i hydrantami. Realizacja zadania pozwoliła osiągnąć układ pierścieniowy, poprawiający warunki eksploatacji sieci i przesyłu wody.

Zadanie zostało zrealizowane przez ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości dostaw wody do mieszkańców gminy Police.

4. Kresowa 5. Kresowa

 

__________________________________________________________________________________

 

Budowa pompowni ścieków i rurociągu tłocznego z rejonu ul. Neptuna w m. Trzebież

 

W 2023 roku zakończono zadanie budowy pompowni ścieków i rurociągu tłocznego w rejonie ul. Neptuna w m. Trzebież. Celem zadania było włączenia ww. ulicy do systemu kanalizacji sanitarnej Gminy Police.
W  2022 roku w ramach realizacji zadania wykonano m.in. cały rurociąg tłoczny o długości ok. 315,0 m wraz ze studnią rozprężną. Natomiast w 2023 roku wybudowano ok. 57,0 m rurociągu grawitacyjnego oraz tzw. mokrą pompownią ścieków. Nowa pompownię połączono z centralnym systemem sterownia i monitoringu.

Zadanie w zakresie budowy nowego rurociągu tłocznego o długości ok. 315,0 m wraz ze studnią rozprężną wykonał ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi.

6. Neptuna 7. Neptuna
8. Neptuna 9. Neptuna

 

 __________________________________________________________________________________

 

Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach

 

W 2023 roku w ramach modernizacji pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach wymieniono wszystkich wewnętrznych rurociągi kanalizacji sanitarnej oraz pompy znajdujące się w pompowni. Dodatkowo wbudowano całkowicie nową szafę sterowniczą (AKP wraz z rozdzielnicę elektryczną) i podłączono pompownię do centralnego systemu sterownia i monitoringu.

Zadanie zostało zrealizowane celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości odprowadzania ścieków z obszaru obejmującego ul. Tanowską, Fabryczną, Energetyków w Policach oraz miejscowość Trzeszczyn, a w najbliższych latach także miejscowości Tanowo i Witorza, po wykonaniu zadania pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) – Etap I”.

Realizacja zadania jest ważną częścią zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza i zostało zrealizowane przez ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi.

14. Okrąglak 16. okrąglak 15. okrąglak

 

__________________________________________________________________________________

 

Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej

 

W 2023 roku kontynuowano zadanie związane z modernizacją układu zasuw na sieci wodociągowej dzielących części miasta na mniejsze niezależnie zasilane obszary. Celem zadania jest poprawa ciągłości zaopatrzenia w wodę większej liczby mieszkańców w przypadku występowania awarii. Dodatkowo w związku z modernizacją układu zasuw zmniejszeniu ulegać będzie zużycie wody płuczącej sieci po usunięciu awarii.

10. zasuwy 11. zasuwy

 

__________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach
od ronda Pionierów do ul. Wojska Polskiego przez projektowane rondo w ul. Wkrzańskiej

 

W 2023 roku zakończono budowę sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego w Policach. W ramach zadania wybudowano ok. 1080 m sieci wraz z zasuwami sekcyjnymi oraz hydrantami od ronda Pionierów do projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej i od projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej do ul. Wojska Polskiego.

Całe zadnie budowy sieci wodociągowej od ronda Pionierów i ul. Wojska Polskiego do projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej zostało skoordynowane z projektem budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego, w ramach którego również uwzględniono budowę nowego odcinka sieci wodociągowej.

Zadanie zostało zrealizowane przez ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości dostaw wody do mieszkańców gminy Police.

 

zd. 02 zd. 03 zdj. 01

 

__________________________________________________________________________________

 

Modernizacja systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków w Gminie Police

 

W 2023 roku zakończona zadanie związane z zcentralizowaniem procesów sterowania odbiorem i przesyłem ścieków w Gminie Police. Centralny system sterowania umożliwia monitorowanie pracy całej sieci kanalizacji sanitarnej integrując łącznie 57 rozproszonych po całej gminie obiektów technologicznych. Zadanie zostało zrealizowane w celu podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy przepompowni i urządzeń kanalizacyjnych.

W ramach realizacji zadania wykonano koncepcję modernizacji systemu sterowania obiektów związanych z odprowadzaniem ścieków na podstawie której zabudowano w szafie serwerowej całkowicie nowy „Centralny system sterowania” wraz z dedykowanym oprogramowaniem opartym na systemie SCADA. Serwer został wyposażony jest w switche światłowodowe służące do komunikacji ze wszystkimi sterownikami obiektowymi (pompownie, kraty sitopiaskowniki itp.) z wykorzystaniem infrastruktury światłowodowej oraz modem GSM do komunikacji z obiektami rozproszonymi na terenie niemalże całej Gminy. Wyposażono również dwa stanowiska operatorskie.

Na realizację projektu Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.

Wartość zadania 793 tys. zł.

 

sterow. kanalizacja sterow. kanalizacja 2
12. sterownia
13. sterowanie

__________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tanowskiej

 

W 2022 roku zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Tanowskiej w Policach. W ramach zadania wybudowano ok. 500 m nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wbudowaniem 12 studni kanalizacyjnych. Zadanie zrealizowano  wcelu poprawy bezpieczeństwa i ciągłości odprowadzania ścieków z obszarów ul. Fabrycznej, Energetyków i Tanowskiej w Policach oraz z miejscowości Trzeszczyn, a w przyszłości także z miejscowości Tanowo i Witorza.
Zadanie jest ważną częścią zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza, która obecnie znajduje się na etapie robót wykonawczych.
Na realizację projektu Spółka otrzymała dofinansowanie w ramach pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie.


Wartość zadania 1 660 000,00 zł netto.
 

Tanowska fot. 1 Tanowska fot. 2 Tanowska fot. 3 Tanowska fot. 4
Tanowska fot. 5

 

  ________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Policach

 

W 2022 roku wybudowano ok 98 m sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Policach wraz z zasuwami sekcyjnymi. Zadanie zostało zrealizowane w celu połączenia sieci wodociągowej w ulicy Siedleckiej z siecią wodociągową w ulicy Tanowskiej oraz poprawy warunki eksploatacji sieci i przesyłu wody.

Zadanie zostało zrealizowane przez ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości dostaw wody do mieszkańców gminy Police.

 

siedlecka 1  siedlecka 2  siedlecka 3 

 

__________________________________________________________________________________

 

Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach w Mścięcinie

 

W latach 2021 -2022 wybudowano kolejny i zarazem ostatni 1,5 km odcinek głównego wodociągu w ramach etapu III i IV wymiany sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę od końcówki sieci przebudowanej w ramach etapu I w rejonie skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. Radosną w Przęsocinie do rejonu skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. Orzechową wraz z układem zasuw i hydrantów

Zadanie zostało zrealizowane w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia i ustylizowania ciągłości zapotrzebowania w wodę pitną powiększającej się z roku na rok miejscowości Przęsocin.

 

 __________________________________________________________________________________

 

Cyfrowe technologie w ZWiK Police Sp. z o.o.

 

W 2021 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wdrożyła w ramach elektronicznego systemu rozliczania usług nowy specjalistyczny system usprawniający obszar księgowości i rozliczeń, tzw. moduł mBrygada usprawniający obszar zarządzania wymianą wodomierzy a także ich plombowaniem. Nowa funkcjonalność cyfrowa jest to kolejnym narzędziem cyfrowym po wdrożeniu w latach 2019-2020 specjalistycznych systemów informatycznych:

 • do elektronicznego odczytu wodomierzy,
 • korespondencji seryjnej w zakresie tzw. e-faktury, fakturowanie awaryjne (moduł mOdczyt),
 • zarządzania magazynami i upraszczający obieg dokumentów oraz rejestrację obrotów magazynowych (moduł mMagazyn) m.in. poprzez wykorzystanie systemu kodów kreskowych.

Wdrożenie w polickim przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym nowych technologii cyfrowych odbywa się na wszystkich poziomach jej działalności i jest niezbędne w celu dostosowania Spółki do zmieniającego się otoczenia gospodarczego oraz wymagań organizacyjnych.

 

cyfrowe techn. 1 cyfrowe techn. 2 cyfrowe techn. 3

cyfrowe techn. 4


__________________________________________________________________________________

 

Z uwagi na wzrost ilości zadań, które są realizowane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności,

w tym także realizacji zadań tzw. siłami własnymi, dokonano zakupu kolejnego pojazdu

 

W 2021 roku z uwagi na znaczący wzrost ilości zadań, które są realizowane w ramach prowadzonej działalności od 2018 roku Spółka zakupiła ciągnik z ładowaczem czołowym, łyżką przeładunkową, widłami przesuwnymi, czerpakiem na kamienie oraz przyczepą 8T. Ciągnik jest niezbędny Spółce przy realizacji zadań wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym przy usuwaniu awarii wod.-kan i dostaw wody pitnej.

 

 ciągnik z ładowaczem

 

__________________________________________________________________________________

 

Studnie głębinowe na ujęciu wody w Policach

 

W 2021 roku na ujęciu wody w Policach wykonano odwiert 3 nowych studni głębinowych. Budowa nowych studni jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Police. Z uwagi na towarzyszący normalnej eksploatacji spadek wydajności studni głębinowych konieczne jest sukcesywne zastępowanie istniejących wyeksploatowanych studni nowymi.

 

studnie głębinowe    studnie 2

 

__________________________________________________________________________________

 

Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej

 

W 2021 roku Spółka tzw. zasobami własnymi wymieniła kolejne 19 szt. zasuw sekcyjnych. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2021 ZWiK Police Sp. z o.o. wymienił i/lub wbudował łącznie 78 szt. zasuw sekcyjnych.

Zadanie jest realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy ciągłości zaopatrzenia w wodę większej liczby mieszkańców w przypadku występowania awarii wodociągowych. Realizacja zadania obejmuje modernizację zasuw sekcyjnych dzielących części miasta na mniejsze, niezależnie zasilane obszary i jest zadaniem wieloletnim.

zasuwa 4    zasuwa 2 

 

__________________________________________________________________________________


Modernizacja dwóch kolektorów zrzucających ścieki do oczyszczalni ścieków G.A. Z.CH. Police S.A.

będących własnością ZWiK Police Sp. z o.o.

 

W 2021 roku Spółka zakończyła modernizację dwóch kolektorów zrzucających ścieki do oczyszczalni ścieków. Modernizacja polegała na wymianie kolektorów z tworzywa sztucznego odbierających ścieki z dwóch równoległych rurociągów na kolektory ze stali kwasoodpornej.

Zadanie zostało zrealizowane przez ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości odprowadzania ścieków do oczyszczalni ścieków.

 

__________________________________________________________________________________

 

Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu nowych korpusów
i opasek kompozytowych w technologii TVR T na terenie Gminy Police

 

Spółka w 2021 roku uruchomiała zadanie inwestycyjne zmierzające do modernizacji studni kanalizacji sanitarnej ZWiK Police Sp. z o.o. przy wykorzystaniu nowych korpusów z włazami i kompozytowych opasek regulacyjnych. Spółka tzw. zasobami własnymi przy wykorzystaniu ww. technologii w 2021 roku zmodernizowała 31 studzienek w ul. Wojska Polskiego i ul. Asfaltowej w Policach. W roku 2022 Spółka kontynuuje realizację ww. zadania inwestycyjnego w ul. Piłsudskiego oraz w ul. Siedleckiej w Policach.

 __________________________________________________________________________________

 

Modernizacja stacji zlewnej FEKO przy ul. Dębowej 2 w Policach

 

W 2021 roku w ramach kolejnej modernizacji stacji zlewnej FEKO przy ul. Dębowej 2 w Policach dodano zupełnie nową funkcję do oprogramowania jaką jest konieczność wpisywania a następnie zatwierdzania numeru rejestracyjnego samochodu asenizacyjnego przed dokonaniem każdorazowego zrzutu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

W latach poprzednich przeprowadzono dużą modernizację stacji zlewnej FEKO w zakresie zaimplementowania nowego oprogramowania, wymiany podzespołów stacji tj. szafa sterownicza wraz ze sterownikiem, monitor oraz klawiatura.

 

__________________________________________________________________________________

 


Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach w Mścięcinie

 

W latach 2018-2020 w ramach zadania przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach w Mścięcinie:

 • zmodernizowano pompownię wody przy zbiornikach w Mścięcinie w zakresie wymiany zestawu pompowego wraz z całą armaturą, wymianą oprogramowania kierującego dystrybucją wody (sterowniki, panel operatorski i modem) umożliwiając sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni,
 • wybudowano nowy przewód wodociągowy łączący pompownię ze zbiornikami wody pitnej,
 • wybudowano 795 m głównego wodociągu w ramach etapu I i II wymiany sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę wraz z układem zasuw i hydrantów na odcinku realizowanej przez Powiat Policki przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin.

Zadanie w zakresie modernizacji pompowni oraz budowy nowego przewodu wodociągowego wykonał ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi.

Zadanie zostało zrealizowane w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zapewnienia i ustylizowania ciągłości zapotrzebowania w wodę pitną powiększającej się z roku na rok miejscowości Przęsocin

 

Przęsocin 1    Przęsocin 2 

 Przęsocin 3

__________________________________________________________________________________

 


Modernizacja oprogramowania sterującego procesami produkcji i dystrybucji wody
na terenie Gminy Police  

 

W latach 2018-2020 zmodernizowano kompletne oprogramowanie sterujące procesami produkcji i dystrybucji wody na terenie Gminy Police w celu zwiększenia bezpieczeństwa na wszystkich poziomach procesów produkcyjnych i dystrybucyjnych.

plansza studnie na Grzybowej

 

W latach 2018-2020 przeprowadzono:

modernizację SUW „Tanowo", w ramach której wykonano:

 • koncepcję modernizacji systemu sterowania oraz koncepcję budowy nowej hali filtrów;
 • dokumentację projektową, wykonawczą oraz kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody „Tanowo” poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Pilchowo, Bartoszewo, Tanowo, Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police-Jasienica, Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl oraz Drogoradz. Nowe sterowanie dodatkowo umożliwiło m.in. całkowite zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy SUW z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Ponadto, w związku ze zmianą technologii płukania filtrów, osiągnięto dodatkowy cel w postaci zmniejszenia zużycia wody płuczącej złoża filtracyjne. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy). Zmieniono również sposób komunikacji z radiowego na GPRS,
nową szafę sterowniczą SUW w Tanowie,
nowe rozdzielnice trzech studni głębinowych na przywołanym ujęciu,
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.

Wszystkie prace modernizacyjne w SUW Tanowo przeprowadzono w sposób uwzględniający przyszłą wizualizację i sterowanie planowanej do wybudowania nowej hali filtracji w SUW „Tanowo”.

 

szafa sterow. Tanowo

 

modernizację „Pompowni wody w Pilchowie", w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie dwiema przepompowniami wody w Pilchowie poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości. Dodatkowo modernizacja sterowania umożliwiła m.in. zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterownia procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterownia wykonano m.in.: nowe sterowniki w rozdzielnicach dwóch pompowni.


modernizację  „SUW „Grzybowa", w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody „Grzybowa” poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Police. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW „Grzybowa” jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy),
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.

 sterowanie woda Grzybowa

 

modernizację „Przepompowni wody w Sierakowie”, w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie przepompownią wody w Sierakowie poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Leśno Górne. Dodatkowo modernizacja sterowania umożliwiła m.in. zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterownia wykonano m.in.: nowe sterowniki w rozdzielnicy pompowni.


sterowanie woda Sierakowo 

 

modernizację „SUW w Trzebieży”, w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody w Trzebieży poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy). Zmieniono również sposób komunikacji z radiowego na GPRS,
nową szafę sterowniczą SUW w Trzebieży,
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.

 sterowanie woda 5 Trzebież


Wartość całego zadania netto 1 241 010,54 zł

__________________________________________________________________________________   

  
Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej

 

Zadanie jest realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy ciągłości zaopatrzenia w wodę większej liczby mieszkańców w przypadku występowania awarii wodociągowych. Realizacja zadania obejmuje modernizację zasuw sekcyjnych dzielących części miasta na mniejsze niezależnie zasilane obszary i jest zadaniem wieloletnim. W związku z modernizacją układu zasuw osiągnięto także dodatkowy cel w postaci zmniejszenia zużycia wody płuczącej sieci po usunięciu awarii. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2019 ZWiK Police Sp. z o.o. wymienił i/lub wbudował łącznie 58 szt. zasuw sekcyjnych.


Wartość całego zadania netto 247 904,05 zł

zasuwa 01  zasuwa 3 

__________________________________________________________________________________


Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków

 

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2018-2019 w celu zapewnienia utrzymania ciągłości przesyłu ścieków komunalnych z tzw. północnych terenów gminy Police do oczyszczalni ścieków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano dwa nowe urządzenia tzw. agregaty (sitopiaskowniki) do mechanicznego oczyszczania ścieków. Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Police a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. umową na utylizację ścieków komunalnych, ścieki komunalne przesyłane infrastrukturą ZWiK Police Sp. z o.o. do oczyszczalni muszą zostać przez Spółkę wstępnie oczyszczone ze stałych frakcji tj. skratki, piasek itp. Właśnie za wstępne oczyszczenia ścieków z tzw. północnych terenów Gminy Police odpowiadają dwa tzw. agregaty (sitopiaskowniki) do mechanicznego oczyszczania ścieków.


Wartość całego zadania netto 924 022,15 zł

2 kolektory

__________________________________________________________________________________

 
Modernizacja kraty mechanicznej w pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach

 

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2019 w celu zapewnienia utrzymania ciągłości przesyłu ścieków komunalnych z tzw. południowych terenów gminy Police (m.in. miasto Police) do oczyszczalni ścieków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano kratę mechaniczną do oczyszczania ścieków. Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Police a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. umową na utylizację ścieków komunalnych, ścieki komunalne przesyłane infrastrukturą ZWiK Police Sp. z o.o. do oczyszczalni muszą zostać przez Spółkę wstępnie oczyszczone z frakcji stałych tj. skratki, piasek itp. Właśnie za wstępne oczyszczenia ścieków odpowiada m.in. krata mechaniczna.


Wartość całego zadania netto 266 096,34 zł

krata 02  krata 03

__________________________________________________________________________________

 
Wbudowywanie studni rewizyjnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej

 

Zadanie zostało realizowane w celu poprawy funkcjonalności wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz usuwania zatorów w instalacjach kanalizacji sanitarnej w starszych częściach zabudowy miasta. Zadanie obejmowało wbudowanie studni rewizyjnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej  budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki ZWiK Police. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2020 ZWiK Police Sp. z o.o. wbudowała łącznie 70 studni rewizyjnych.


Wartość całego zadania netto 244 248,50 zł

studnie rew. 1   studnie rew. 2

__________________________________________________________________________________

 

Z uwagi na znaczący zwrozst zadań realizowanych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności,

w tym realizacji zadań tzw. siłami własnymi, dokonano zakupu pojazdów

 

W latach 2018-2020 z uwagi na znaczący zwrozst zadań realizowanych przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności, w tym realizacji zadań siłami własnymi, dokonano zakupu pojazdów

 • wieloczynnościowy samochód asenizacyjny niezbędny m.in. do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych oraz usuwania zatorów na sieciach kanalizacyjnych,
 • samochód przystosowany do przewozu ładunków oraz 7 osób waz z kierowcą dla Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Wodociągowej,
 • samochód przystosowany do przewozu ładunków oraz 7 osób waz z kierowcą dla Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej,
 • samochód małolitrażowy dla monterów dokonujących wymiany wodomierzy,
 • samochód małolitrażowy  dla obsługi inkasenckiej,
 • koparka kołowa TEREX,
 • minikoparka gąsienicowa TEREX TC 19-2.

Wartość całego zadania netto 2 158 035,82 zł

auta 01

minikoparka

 

__________________________________________________________________________________

 

Spółka w latach 2018-2020 m.in. pozyskała również dokumentacje projektowe wraz z wymaganymi decyzjami dla przedsięwzięć, które będą realizowane w latach kolejnych takich jak:

 • wykonanie studni głębinowych na ujęciach wody w Gminie Police,
 • budowa sieci wodociągowej w Tanowie w ul. Sosnowej oraz na odcinku ul. Wichrowej (na wschód od skrzyżowania z ul. Sosnową),
 • przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach,
 • wymiana rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu,
 • modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w ul. Tanowskiej w Policach,
 • modernizacja SUW Tanowo (budowa nowej hali i stacji filtrów).

 

W 2020 roku przystąpiono również do pięcioetapowego zadania związanego z przygotowaniem i wdrożeniem w Spółce tzw. elektronicznego odczytu wodomierzy w ramach którego usprawniony zostanie proces odczytu wskazań wodomierzy i naliczanie należności dla Odbiorców. Zastosowanie nowych rozwiązań gwarantuje efektywny proces odczytu wodomierzy i naliczanie należności wpływając także na:

 • redukcję strat-  z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wdrożenie systemu niweluje wszelkie straty. Rozwiązanie to pozwala np. na uniknięcie nieuczciwego rozliczania się oraz ewentualnych błędów popełnianych przy manualnym spisywaniu stanu liczników przez inkasenta. Rachunki za media oparte są na faktycznym zużyciu a nie na szacunkach;
 • oszczędność czasu-  do tej pory odczytywanie stanu liczników było niezwykle czasochłonne, dzięki nowemu systemowi, który w ZWiK Police Sp. z o.o. zostanie w pełni zaimplementowany w ciągu 5 lat (okres legalizacji wodomierzy) wszystko odbywać się będzie przy minimalnym udziale pracowników Spółki;
 • bezpieczeństwo- system gwarantuje zabezpieczenie przed wszelkimi nadużyciami. Jednocześnie lokatorzy nie są narażani na zagrożenia związane z wpuszczaniem obcej osoby do swojego domu, co w ostatnim czasie okazało się bardzo ważne;
 • efektywność pracy-  dzięki systemowi uniknąć można sytuacji, kiedy to inkasent starał się wielokrotnie i bezskutecznie dostać na teren czyjejś posiadłości. Problemem przestają być także liczniki ulokowane w trudno dostępnych miejscach. Lokatorzy nie muszą już oczekiwać na przybycie inkasenta i dostosowywać swoich planów do terminu wizyty.

W 2020 roku w ramach etapu I zakupiono i wdrożono kompletny system odczytu danych z wodomierzy z nakładkami radiowymi (indukcyjnymi). Dokonano również zakupu i wymiany 1 140 szt. wodomierzy z nakładkami radiowymi oraz zakupiono dwustanowiskowe wyposażenie inkasenckie. Zakupiono i wdrożono także modułu Integracja z Partnerami jako niezbędnego instrumentu przetwarzania danych i fakturowania należności w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego działającego w Spółce.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem