Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach
od ronda Pionierów do ul. Wojska Polskiego przez projektowane rondo w ul. Wkrzańskiej


 
ZWiK Police Sp. z o.o. w dniu 06 lutego 2023 roku przystąpiła do realizacji kolejnego dużego zadania inwestycyjnego, budowy sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego w Policach, dla którego w 2022 roku pozyskała niezbędną dokumentację techniczną oraz decyzje o pozwoleniu na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach.

Etap I zadania zakłada budowę ok. 410 m sieci wraz z zasuwami sekcyjnymi oraz hydrantami od projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej do ul. Wojska Polskiego.
Etap II zadania będzie realizowany po zakończeniu obecnych robót budowalnych i zakłada wykonanie ok. 670 m sieci wraz z zasuwami sekcyjnymi oraz hydrantami, od projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej do ronda Pionierów.

Całe zadnie budowy sieci wodociągowej od ronda Pionierów i ul. Wojska Polskiego do projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej zostało skoordynowane z projektem budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego, w ramach którego również uwzględniono budowę nowego odcinka sieci wodociągowej.
Zadanie jest realizowane przez ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości dostaw wody do mieszkańców gminy Police.

 

zd. 02 zd. 03 zdj. 01

__________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza

 

Informujemy, że budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowści Tanowo i Witorza weszła w kolejny ważny etap realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego. Obecnie (styczeń 2023 roku)  roboty budowlane realizowane są   równolegle w trzech puntach miejscowości Tanowo i Witorza. W ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap I" zostanie skanalizowany rejon ul. Jasienickiej, ul. Chabrowej, ul. Brzozowej, ul. Wiatracznej, ul. Młyńskiej, ul. Pocztowej, ul. Polickiej i ul. Dębowej.

Wbrew nieuprawnionym opiniom niektórych radnych Rady Miejskiej wypowiadanym m.in. podczas sesji Rady Miejskiej (w ocenie Spółki z powodu braku elementarnej wiedzy nt. realizacji zadania) całe zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tanowo i Witorza, począwszy od dokumentacji przedprojektowej, przeprowadzenia postępowania przetargowego, zawarcia umowy z wykonawcą, poprzez wykonanie dokumentacji technicznej oraz projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a także trwające obecnie roboty budowalne są wynikiem ogromnego zaangażowania w realizację zadania Prezesa Zarządu Spółki oraz Pracowników ZWiK Police Sp. z o.o.

Trwające obecnie  roboty budowalne potwierdzają również, że złożona przez Prezesa Spółki mieszkańcom ww. miejscowości w 2019 roku obietnica, dołożenia przez niego oraz ZWiK Police Sp. z o.o. wszelkich starań aby w przywołanych miejscowościach kanalizacja sanitarna została wybudowana są świadectwem, że słowa wówczas wypowiedziane przez Prezesa Rafała Zielińskiego nie były słowami ot tak "rzuconymi na wiatr", i że przywołane miejscowości w końcu będą miały kanalizację sanitarną, najpierw na obszarze ww. ulic a w przyszłości, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych oraz dołożeniu ogromnej determinacji, także na obszarze pozostałej części miejscowości Tanowo.

Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wartość zadania 14 100 000,00 zł netto

5. Tanowo  2. tanowo  3. Tanowo 
1. Tanowo  6. Tanowo 

__________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tanowskiej


 
Na dzień 31 grudnia 2022 roku zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Tanowskiej w Policach, co oznacza, że w 2022 roku ZWiK Police Sp. z o.o. zrealizowała kolejne tzw. liniowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Police.

W ramach zadania wybudowano ok. 500 m nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wbudowaniem 12 studni kanalizacyjnych, z których najgłębsza studnia ma powyżej 7 metrów głębokości.

Celem budowy nowej sieci kanalizacyjnej w ul. Tanowskiej jest poprawa bezpieczeństwa i ciągłości odprowadzania ścieków z obszarów ul. Fabrycznej, Energetyków i Tanowskiej w Policach oraz z miejscowości Trzeszczyn, a w przyszłości także z miejscowości Tanowo i Witorza. Zadanie jest również ważną częścią zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza, która obecnie znajduje się na etapie robót wykonawczych.

Na realizację zadnia Spółka otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach umowy pożyczki w wysokości 1 660 000 złotych netto.

Wartość całego zadania 1 660 000,00 zł netto.

Tanowska fot. 1 Tanowska fot. 2 Tanowska fot. 3 Tanowska fot. 4
Tanowska fot. 5

 

 

__________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tanowskiej

 

W najbliższych tygodniach (tj. w miesiącu sierpniu 2022 r.) rozpoczną się prace budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Tanowskiej w Policach.

Zadanie jest realizowane w celu budowy nowego rurociągu wzdłuż ul. Tanowskiej w Policach, który będzie poprawiał bezpieczeństwo i zapewniał ciągłość odprowadzania ścieków z obszarów ul. Fabrycznej, Energetyków i Tanowskiej w Policach oraz z miejscowości Trzeszczyn, a w przyszłości także z miejscowości Tanowo i Witorza, w których jest realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami – Etap I”.

Zadanie jest ważną częścią zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza. Po uruchomieniu kanalizacji sanitarnej w przywołanych miejscowościach całość ścieków sanitarnych będzie przesyłana nowo budowanym rurociągiem do pompowni ścieków PC przy ul. Tanowskiej i dalej do oczyszczalni ścieków. Po skanalizowaniu miejscowości Tanowo i Witorza średniodobowy bilans ścieków do przesłania przez nową sieć kanalizacji sanitarnej DN 300 przy ul. Tanowskiej w Policach wyniesie dodatkowo ok. 204 m3/d (dane pochodzą z dokumentu pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki ściekowej). Obecnie istniejący rurociąg wybudowany ok. 50 lat temu nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości nowych ścieków. Aktualnie funkcjonującą siecią przesyłane jest ok. 149 m3/d ścieków (dane stanowią średnią z trzech lat ze wskazań wodomierzy dla punktów czerpalnych na obszarze zadania).

Budowa nowej sieci o długości 500,6 m utworzy jednolity system pozwalający na bezawaryjny przesył ścieków do oczyszczalni ze wszystkich opisanych obszarów. Prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości poważnych, skomplikowanych i długotrwałych awarii zostanie znacząco zmniejszona, ograniczając tym samym ryzyko zagrożeń środowiskowych spowodowanych przedostaniem się ścieków do gruntu.

Wartość całego zadania 1 660 000,00 zł netto.

 

plan ks Tanowska 

__________________________________________________________________________________

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w 2021 oraz w pierwszej połowie 2022 roku Spółka przeprowadziła szereg kolejnych zadań inwestycyjnych, których celem było:

•    poprawienie stanu technicznego sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
•    ograniczenie liczby awarii oraz ich ewentualnych skutków,
•    zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji wody,
•    zwiększenie efektywności usuwania awarii

 

__________________________________________________________________________________


Modernizacja systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków w Gminie Police


Zadanie jest realizowane w celu zcentralizowania procesów sterowania odbiorem i przesyłem ścieków w Gminie Police i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy przepompowni i urządzeń kanalizacyjnych. Centralny system sterowania umożliwi monitorowanie pracy całej sieci kanalizacji sanitarnej integrując łącznie 57 rozproszonych po całej gminie obiektów technologicznych, wpływając na zapobieganie występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych związanych z awariami urządzeń kanalizacyjnych i wydostawaniem się napływających ścieków poza zamknięty system kanalizacyjny do gleby lub wód.

W ramach realizacji zadania w 2020 roku zlecono wykonanie koncepcji modernizacji systemu sterowania obiektów związanych z odprowadzaniem ścieków ZWiK Police Sp. z o.o., z kolei w 2021 roku zrealizowano I etap zadania tzn. zabudowano w szafie serwerowej całkowicie nowy „Centralny system sterowania” w skład którego weszły dwa redundantne komputery serwerowe na których uruchomione jest dedykowane oprogramowanie oparte na systemie SCADA,  jako najważniejszego składnika wchodzącego w skład tzw. zcentralizowanego sterowania. Ponadto szafa wyposażona jest w switche światłowodowe służące do komunikacji ze wszystkimi sterownikami obiektowymi (pompownia Główna, w sadzie, retencyjna, krata) z wykorzystaniem infrastruktury światłowodowej oraz modem GSM do komunikacji z obiektami rozproszonymi na terenie niemalże całej Gminy. Wyposażono również dwa stanowiska operatorskie.

W latach 2022-2023 zrealizowany zostanie drugi, ostatni etap zadania tzn. modernizacja 57 urządzeń na terenie gminy Police, które w konsekwencji zostaną zintegrowane w ramach centralnego systemu monitoringu i sterowania.

Na realizację zadania ZWiK Police Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach umowy pożyczki wysokości 793 tys. zł.

 

sterow. kanalizacja  sterow. kanalizacja 2 

 

________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Policach

 

W 2021 roku zaprojektowano, a w 2022 roku tzw. zasobami własnymi wybudowano, 98 m sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Policach wraz z zasuwami sekcyjnymi. Realizacja zadania poprawi warunki eksploatacji sieci i przesyłu wody. Zadanie zostało zrealizowane w celu połączenia sieci wodociągowej w ulicy Siedleckiej z siecią wodociągową w ulicy Tanowskiej.

W latach 2018-2022 w gminie Police wybudowano łącznie  2788 m sieci wodociągowej z tego przeszło 1148 m sieci wodociągowej ZWiK Police Sp. z o.o. wybudował przy wykorzystaniu tzw. zasobów własnych. Jednocześnie w latach 2019-2022 w ramach obowiązującego w Spółce regulaminu odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. odpłatnie przejął 1265 m sieci wodociągowej oraz 387 m sieci kanalizacyjnej.

 

siedlecka 1  siedlecka 2  siedlecka 3 

__________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci wodociągowej w Tanowie

w ul. Sosnowej oraz na odcinku ul. Wichrowej (na wschód od skrzyżowania z ul. Sosnową)

 

W 2021 roku tzw. zasobami własnymi wybudowano 180 m sieci wodociągowej oraz wbudowano hydranty i zasuwy sekcyjne. Zadanie zrealizowano w celu zabezpieczenia w wodę pitną powiększającej się z roku na rok miejscowości Tanowo.

 

__________________________________________________________________________________

 

Cyfrowe technologie w ZWiK Police Sp. z o.o.

 

Wdrożenie rozwiązań cyfrowych wymaga w wielu przypadkach fundamentalnych zmian w kulturze przedsiębiorstw i jest procesem, który w równej mierze dotyczy inwestycji w kapitał ludzki, co inwestycji w technologię. W polickim przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym wdrażanie nowych technologii odbywa się na wszystkich poziomach jej działalności i jest niezbędne w celu dostosowania Spółki do zmieniającego się otoczenia gospodarczego oraz wymagań organizacyjnych.  ZWiK Police Sp. z o.o. w ostatnich latach dokonała m.in. modernizacji środowiska serwerowego oraz wymiany 100% przestarzałych komputerowych jednostek stanowiskowych.
Spółka ponadto w 2021 roku wdrożyła w ramach elektronicznego systemu rozliczania usług nowy specjalistyczny system usprawniający obszar księgowości i rozliczeń tzw.:

•    moduł mBrygada usprawniający obszar zarządzania wymianą wodomierzy a także ich plombowaniem,

jest to kolejne narzędzie cyfrowe po wdrożeniu w latach 2019-2020 specjalistycznych systemów informatycznych:

•    do elektronicznego odczytu wodomierzy,
•    korespondencji seryjnej w zakresie tzw. e-faktury,
•    fakturowanie awaryjne (moduł mOdczyt),
•    zarządzania magazynami i upraszczający obieg dokumentów oraz rejestrację obrotów magazynowych (moduł mMagazyn) m.in. poprzez wykorzystanie systemu kodów kreskowych.

 

cyfrowe techn. 1 cyfrowe techn. 2 cyfrowe techn. 3

cyfrowe techn. 4


__________________________________________________________________________________

 

Zakup ciągnika z ładowaczem czołowym, łyżką przeładunkową, widłami przesuwnymi oraz czerpakiem na kamienie

 

W 2021 roku z uwagi na znaczący wzost ilości zadan, które są realizaowanie w ramach prowadzonej działalności Spółka zakupiła ciągnik z ładowaczem czołowym, łyżką przeładunkową, widłami przesuwnymi, czerpakiem na kamienie oraz przyczepą 8T. Ciągnik jest niezbędny Spółce przy realizacji zadań wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym przy usuwaniu awarii wod.-kan.

 ciągnik z ładowaczem

__________________________________________________________________________________

 

Studnie głębinowe na ujęciu wody w Policach

 

W 2021 roku na ujęciu wody w Policach wykonano odwiert 3 nowych studni głębinowych. Budowa nowych studni jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Police. Z uwagi na towarzyszący normalnej eksploatacji spadek wydajności studni głębinowych konieczne jest sukcesywne zastępowanie istniejących wyeksploatowanych studni nowymi.

 

studnie głębinowe    studnie 2

__________________________________________________________________________________

 

Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej

 

W 2021 roku Spółka tzw. zasobami własnymi wymieniła kolejne 19 szt. zasuw sekcyjnych. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2021 ZWiK Police Sp. z o.o. wymienił i/lub wbudował łącznie 78 szt. zasuw sekcyjnych.

Zadanie jest realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy ciągłości zaopatrzenia w wodę większej liczby mieszkańców w przypadku występowania awarii wodociągowych. Realizacja zadania obejmuje modernizację zasuw sekcyjnych dzielących części miasta na mniejsze, niezależnie zasilane obszary i jest zadaniem wieloletnim.

zasuwa 4    zasuwa 2 

__________________________________________________________________________________


Modernizacja dwóch kolektorów zrzucających ścieki do oczyszczalni ścieków G.A. Z.CH. Police S.A.

będących własnością ZWiK Police Sp. z o.o.

 

Zadanie zrealizowano w 2021 roku tzw. zasobami własnymi w celu poprawy warunków eksploatacji dwóch kolektorów zrzucających ścieki do oczyszczalni ścieków oraz wydłużenia ich trwałości. Modernizacja polegała na wymianie kolektorów z tworzywa sztucznego odbierających ścieki z dwóch równoległych rurociągów na kolektory ze stali kwasoodpornej.

 

__________________________________________________________________________________

 

Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu nowych korpusów
i opasek kompozytowychw technologii TVR T na terenie Gminy Police

 

Spółka w 2021 roku uruchomiała zadanie inwestycyjne zmierzające do modernizacji studni kanalizacji sanitarnej ZWiK Police Sp. z o.o. przy wykorzystaniu nowych korpusów z włazami i kompozytowych opasek regulacyjnych. Spółka tzw. zasobami własnymi przy wykorzystaniu ww. technologii w 2021 roku zmodernizowała 31 studzienek w ul. Wojska Polskiego i ul. Asfaltowej w Policach. W roku 2022 Spółka kontynuuje realizację ww. zadania inwestycyjnego w ul. Piłsudskiego oraz w ul. Siedleckiej w Policach.

 __________________________________________________________________________________

 

Modernizacja stacji zlewnej FEKO przy ul. Dębowej 2 w Policach

 

W 2021 roku w ramach kolejnej modernizacji stacji zlewnej FEKO przy ul. Dębowej 2 w Policach dodano zupełnie nową funkcję do oprogramowania jaką jest konieczność wpisywania a następnie zatwierdzania numeru rejestracyjnego samochodu asenizacyjnego przed dokonaniem każdorazowego zrzutu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

W latach poprzednich przeprowadzono dużą modernizację stacji zlewnej FEKO w zakresie zaimplementowania nowego oprogramowania, wymiany podzespołów stacji tj. szafa sterownicza wraz ze sterownikiem, monitor oraz klawiatura.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w latach 2018-2020 przeprowadziła szereg zadań inwestycyjnych, których celem było:

 • poprawienie stanu technicznego sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • ograniczenie liczby awarii oraz ich ewentualnych skutków,
 • zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji wody,
 • zwiększenie efektywności usuwania awarii,
 • realizacja zadań inwestycyjnych tzw. siłami własnymi.

Misją Spółki przy realizacji wszelkich przedsięwzięć jest stała poprawa standardu życia mieszkańców Gminy Police poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody i jej odpowiednią jakość oraz niezawodne odprowadzanie ścieków - 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku, nie zważając na warunki pogodowe.


Istotne inwestycje, które zostały zrealizowane w latach 2018-2020:

__________________________________________________________________________________

 


Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach w Mścięcinie

 

Zadanie jest realizowane w celu zaspokojenia i ustabilizowania zapotrzebowania w wodę pitną powiększającej się z roku na rok miejscowości i jest zadaniem wieloletnim.

W latach 2018-2019 wykonano:

 • koncepcję rozwoju sieci wodociągowej w miejscowości Przęsocin, w której zostały określone między innymi kierunki rozwoju sieci wodociągowej w miejscowości oraz potrzeby zaopatrzenia miejscowości w wodę pitną i wodę p.poż.;
 • dokumentację projektową, wykonawczą i kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich etapów przebudowy sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę;
 • koncepcję modernizacji systemu sterownia pompownią zaopatrującą miejscowość Przęsocin w wodę;
 • przebudowę pierwszych 140 m głównego wodociągu w ramach etapu I wymiany sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę na odcinku realizowanej przez Powiat Policki przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin;
 • modernizację pompowni wody przy zbiornikach w Mścięcinie w zakresie: wymiany zestawu pompowego wraz z całą armaturą, wymiany oprogramowania kierującego dystrybucją wody (sterowniki, panel operatorski i modem) m.in. umożliwiając sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach, wymiany przewodu wodociągowego łączącego pompownię ze zbiornikami wody pitnej.

 

W roku 2020 wykonano:

 • kolejne 655 m głównego wodociągu w ramach etapu II wymiany sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę, tj. odcinek łączący zmodernizowaną pompownię z fragmentem sieci przebudowanym w ramach etapu I tj. do km 1515 wg proj. Przebudowy Połączenia Drogowego Police-Szczecin wraz z układem zasuw i hydrantów.

W latach 2021-2022 zaplanowano:

 • wybudowanie kolejnego i zarazem ostatniego 1,5 km odcinka głównego wodociągu w ramach etapu III i IV wymiany sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę od końcówki sieci przebudowanej w ramach etapu I w rejonie skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. Radosną w Przęsocinie do rejonu skrzyżowania ul. Szczecińskiej z ul. Orzechową wraz z układem zasuw i hydrantów (zadanie jest w trakcie realizacji).


Wartość całego zadania netto 1 549 485,56 zł

 

Przęsocin 1    Przęsocin 2 

 Przęsocin 3

__________________________________________________________________________________

 


Modernizacja oprogramowania sterującego procesami produkcji i dystrybucji wody
na terenie Gminy Police  

Zadanie zostało zrealizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa produkcji i dystrybucji wody m.in. poprzez modernizację oprogramowania, jako najważniejszego składnika wchodzącego w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji i dystrybucji wody w SUW Grzybowa, będącego centralnym miejscem spływu i analizy danych.

 

plansza studnie na Grzybowej

 

W latach 2018-2020 przeprowadzono:

modernizację SUW „Tanowo", w ramach której wykonano:

 • koncepcję modernizacji systemu sterowania oraz koncepcję budowy nowej hali filtrów;
 • dokumentację projektową, wykonawczą oraz kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody „Tanowo” poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Pilchowo, Bartoszewo, Tanowo, Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police-Jasienica, Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl oraz Drogoradz. Nowe sterowanie dodatkowo umożliwiło m.in. całkowite zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy SUW z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Ponadto, w związku ze zmianą technologii płukania filtrów, osiągnięto dodatkowy cel w postaci zmniejszenia zużycia wody płuczącej złoża filtracyjne. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy). Zmieniono również sposób komunikacji z radiowego na GPRS,
nową szafę sterowniczą SUW w Tanowie,
nowe rozdzielnice trzech studni głębinowych na przywołanym ujęciu,
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.

Wszystkie prace modernizacyjne w SUW Tanowo przeprowadzono w sposób uwzględniający przyszłą wizualizację i sterowanie planowanej do wybudowania nowej hali filtracji w SUW „Tanowo”.

 

szafa sterow. Tanowo

 

modernizację „Pompowni wody w Pilchowie", w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie dwiema przepompowniami wody w Pilchowie poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości. Dodatkowo modernizacja sterowania umożliwiła m.in. zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterownia procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterownia wykonano m.in.: nowe sterowniki w rozdzielnicach dwóch pompowni.


modernizację  „SUW „Grzybowa", w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody „Grzybowa” poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Police. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW „Grzybowa” jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy),
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.

 sterowanie woda Grzybowa

 

modernizację „Przepompowni wody w Sierakowie”, w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie przepompownią wody w Sierakowie poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Leśno Górne. Dodatkowo modernizacja sterowania umożliwiła m.in. zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterownia wykonano m.in.: nowe sterowniki w rozdzielnicy pompowni.


sterowanie woda Sierakowo 

 

modernizację „SUW w Trzebieży”, w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody w Trzebieży poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy). Zmieniono również sposób komunikacji z radiowego na GPRS,
nową szafę sterowniczą SUW w Trzebieży,
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.

 sterowanie woda 5 Trzebież


Wartość całego zadania netto 1 241 010,54 zł

__________________________________________________________________________________   

 


Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej

Zadanie jest realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy ciągłości zaopatrzenia w wodę większej liczby mieszkańców w przypadku występowania awarii wodociągowych. Realizacja zadania obejmuje modernizację zasuw sekcyjnych dzielących części miasta na mniejsze niezależnie zasilane obszary i jest zadaniem wieloletnim. W związku z modernizacją układu zasuw osiągnięto także dodatkowy cel w postaci zmniejszenia zużycia wody płuczącej sieci po usunięciu awarii. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2019 ZWiK Police Sp. z o.o. wymienił i/lub wbudował łącznie 58 szt. zasuw sekcyjnych.


Wartość całego zadania netto 247 904,05 zł

zasuwa 01  zasuwa 3 

__________________________________________________________________________________

 


Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2018-2019 w celu zapewnienia utrzymania ciągłości przesyłu ścieków komunalnych z tzw. północnych terenów gminy Police do oczyszczalni ścieków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano dwa nowe urządzenia tzw. agregaty (sitopiaskowniki) do mechanicznego oczyszczania ścieków. Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Police a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. umową na utylizację ścieków komunalnych, ścieki komunalne przesyłane infrastrukturą ZWiK Police Sp. z o.o. do oczyszczalni muszą zostać przez Spółkę wstępnie oczyszczone ze stałych frakcji tj. skratki, piasek itp. Właśnie za wstępne oczyszczenia ścieków z tzw. północnych terenów Gminy Police odpowiadają dwa tzw. agregaty (sitopiaskowniki) do mechanicznego oczyszczania ścieków.


Wartość całego zadania netto 924 022,15 zł

2 kolektory

__________________________________________________________________________________

 


Modernizacja kraty mechanicznej w pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2019 w celu zapewnienia utrzymania ciągłości przesyłu ścieków komunalnych z tzw. południowych terenów gminy Police (m.in. miasto Police) do oczyszczalni ścieków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano kratę mechaniczną do oczyszczania ścieków. Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Police a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. umową na utylizację ścieków komunalnych, ścieki komunalne przesyłane infrastrukturą ZWiK Police Sp. z o.o. do oczyszczalni muszą zostać przez Spółkę wstępnie oczyszczone z frakcji stałych tj. skratki, piasek itp. Właśnie za wstępne oczyszczenia ścieków odpowiada m.in. krata mechaniczna.


Wartość całego zadania netto 266 096,34 zł

krata 02  krata 03

__________________________________________________________________________________

 


Wbudowywanie studni rewizyjnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej

Zadanie zostało realizowane w celu poprawy funkcjonalności wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz usuwania zatorów w instalacjach kanalizacji sanitarnej w starszych częściach zabudowy miasta. Zadanie obejmowało wbudowanie studni rewizyjnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej  budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki ZWiK Police. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2020 ZWiK Police Sp. z o.o. wbudowała łącznie 70 studni rewizyjnych.


Wartość całego zadania netto 244 248,50 zł

studnie rew. 1   studnie rew. 2

__________________________________________________________________________________

 


W latach 2018-2020 z uwagi na znaczący wzrost ilości zadań, które są realizowane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności, w tym także realizacji zadań tzw. siłami własnymi, dokonano również zakupu nw. pojazdów:

 • wieloczynnościowy samochód asenizacyjny niezbędny m.in. do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych oraz usuwania zatorów na sieciach kanalizacyjnych,
 • samochód przystosowany do przewozu ładunków oraz 7 osób waz z kierowcą dla Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Wodociągowej,
 • samochód przystosowany do przewozu ładunków oraz 7 osób waz z kierowcą dla Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej,
 • samochód małolitrażowy dla monterów dokonujących wymiany wodomierzy,
 • samochód małolitrażowy  dla obsługi inkasenckiej,
 • koparka kołowa TEREX,
 • minikoparka gąsienicowa TEREX TC 19-2.

Wartość całego zadania netto 2 158 035,82 zł

auta 01

minikoparka

 

__________________________________________________________________________________

 

 

Spółka w latach 2018-2020 m.in. pozyskała również dokumentacje projektowe wraz z wymaganymi decyzjami dla przedsięwzięć, które będą realizowane w latach kolejnych takich jak:

 • wykonanie studni głębinowych na ujęciach wody w Gminie Police,
 • budowa sieci wodociągowej w Tanowie w ul. Sosnowej oraz na odcinku ul. Wichrowej (na wschód od skrzyżowania z ul. Sosnową),
 • przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach,
 • wymiana rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu,
 • modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w ul. Tanowskiej w Policach,
 • modernizacja SUW Tanowo (budowa nowej hali i stacji filtrów).

 

W 2020 roku przystąpiono również do pięcioetapowego zadania związanego z przygotowaniem i wdrożeniem w Spółce tzw. elektronicznego odczytu wodomierzy w ramach którego usprawniony zostanie proces odczytu wskazań wodomierzy i naliczanie należności dla Odbiorców. Zastosowanie nowych rozwiązań gwarantuje efektywny proces odczytu wodomierzy i naliczanie należności wpływając także na:

 • redukcję strat-  z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wdrożenie systemu niweluje wszelkie straty. Rozwiązanie to pozwala np. na uniknięcie nieuczciwego rozliczania się oraz ewentualnych błędów popełnianych przy manualnym spisywaniu stanu liczników przez inkasenta. Rachunki za media oparte są na faktycznym zużyciu a nie na szacunkach;
 • oszczędność czasu-  do tej pory odczytywanie stanu liczników było niezwykle czasochłonne, dzięki nowemu systemowi, który w ZWiK Police Sp. z o.o. zostanie w pełni zaimplementowany w ciągu 5 lat (okres legalizacji wodomierzy) wszystko odbywać się będzie przy minimalnym udziale pracowników Spółki;
 • bezpieczeństwo- system gwarantuje zabezpieczenie przed wszelkimi nadużyciami. Jednocześnie lokatorzy nie są narażani na zagrożenia związane z wpuszczaniem obcej osoby do swojego domu, co w ostatnim czasie okazało się bardzo ważne;
 • efektywność pracy-  dzięki systemowi uniknąć można sytuacji, kiedy to inkasent starał się wielokrotnie i bezskutecznie dostać na teren czyjejś posiadłości. Problemem przestają być także liczniki ulokowane w trudno dostępnych miejscach. Lokatorzy nie muszą już oczekiwać na przybycie inkasenta i dostosowywać swoich planów do terminu wizyty.

W 2020 roku w ramach etapu I zakupiono i wdrożono kompletny system odczytu danych z wodomierzy z nakładkami radiowymi (indukcyjnymi). Dokonano również zakupu i wymiany 1 140 szt. wodomierzy z nakładkami radiowymi oraz zakupiono dwustanowiskowe wyposażenie inkasenckie. Zakupiono i wdrożono także modułu Integracja z Partnerami jako niezbędnego instrumentu przetwarzania danych i fakturowania należności w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego działającego w Spółce.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem