logosy unia

 

 

Kolejny grant z WFOŚiGW w Szczecinie dla ZWiK Police Sp. z o.o.


W grudniu 2023 roku ZWiK Police Sp. z o.o. pozyskała trzeci już grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie niskooprocentowanej pożyczki, z przeznaczeniem na dopełnienie budżetu zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”.

Wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 9,3 km umożliwi przyłączenie się 209 nieruchomości.

Umowa pożyczki, którą podpisali Prezes Zarządu ZWiK Police Sp. z o.o.- Rafał Zieliński oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie- Marek Subocz została zawarta w dniu 20 grudnia 2023 r. i opiewa na kwotę 802 000,00 złotych.

logos wfoś

 

__________________________________________________________________________________

 

Pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 w ul. Tanowskiej

W 2022 roku Spółka pozyskała drugi już w tym roku grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością jej częściowego umożenia, na realizacj zadania pn: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 w ul. Tanowskiej w Policach.

Zadanie jest realizowane w celu budowy nowego rurociągu wzdłuż ul. Tanowskiej w Policach, który będzie poprawiał bezpieczenstwo i zapewniał ciągłość odprowadzania ścieków z obszarów ul. Fabrycznej, Energetyków i Tanowskiej w Policach oraz z miejscowości Trzeszczyn a w przyszłości także z miejscowości Tanowo i Witorza, w których realizowane jest zadanie inwestycyjne pn. "Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza ścieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami- Etap I".

Na realizację zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Tanowskiej w Policach, spółka ZWiK Police Sp. zo.o. otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach umowy pożyczki w wysokości 1 660 000 złotych netto. Umowę dofinansowania we wtorek, 23 sierpnia 2022 r. podpisali: Rafał Zieliński - Prezes ZWiK Police Sp. z o.o. oraz Marek Subocz - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie.

 

__________________________________________________________________________________

 

Dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy z Powiatowego Urzędu Pracy

W 2022 roku Spółka pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy kolejne (trzecie) dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim”. Tym razem otrzymana dotacja wyniesie 35 000,00 złotych. Za otrzymane środki pieniężne ZWiK Police Sp. z o.o. zakupi samochód Dacia Lodgy. Samochód został przeznaczony dla Wydziału TEW.

__________________________________________________________________________________

 

Pożyczka z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację modernizacji systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków w Gminie Police

Zadanie jest realizowane w celu zcentralizowania procesów sterowania odbiorem i przesyłem ścieków w Gminie Police i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy przepompowni i urządzeń kanalizacyjnych. Centralny system sterowania umożliwi monitorowanie pracy całej sieci kanalizacji sanitarnej, integrując łącznie 57 rozproszonych po całej gminie obiektów technologicznych, wpływając na zapobieganie występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych związanych z awariami urządzeń kanalizacyjnych i wydostawaniem się napływających ścieków poza zamknięty system kanalizacyjny do gleby lub wód.

Na realizację zadania ZWiK Police Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach umowy pożyczki w wysokości 793 tys. zł. Umowę dofinansowania w piątek, 14 stycznia 2022 r. podpisali: Rafał Zieliński - Prezes ZWiK Police Sp. z o.o. oraz Marek Subocz - Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie

__________________________________________________________________________________

 

Dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy z Powiatowego Urzędu Pracy

W 2020 roku Spółka pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy kolejne dofinansowanie w wysokości 20 000,00 złotych na utworzenie stanowiska pracy w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim”. Za otrzymane środki pieniężne ZWiK Police Sp. z o.o. zakupił małolitrażowy samochód marki Toyota Aygo. Samochód został przeznaczony dla Wydziału TEW.

__________________________________________________________________________________

 

Dofinansowanie na utworzenie stanowiska pracy z Powiatowego Urzędu Pracy

W 2019 roku z uwagi na znaczący wzrost ilości zadań Spółka pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy dofinansowanie w wysokości 20 000,00 złotych na utworzenie stanowiska pracy w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie polickim”. Za otrzymane środki pieniężne ZWiK Police Sp. z o.o. zakupił małolitrażowy samochód marki Toyota Aygo. Samochód został przeznaczony dla Wydziału TEW.

__________________________________________________________________________________

 

Dofinansowanie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W 2019 roku Spółka otrzymała z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotację finansową w ramach konkursu utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Kwota dofinansowania wyniosła 33 104,29 złotych. Dotacja została przyznana na zadnie związane z obniżeniem ryzyka zarodowego w zakresie zagrożeń związanych z możliwością zasypania pracownika przez osuwające się zwały ziemi i upadkiem na niższy poziom podczas prac w wykopach oraz uderzeniem przez ruchome obiekty podczas prowadzenia prac w pasie drogowym. W ramach zadania Spółka zakupiła boksy segmentowe wykonane z technicznego aluminium o podwyższonej wytrzymałości do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wyposażenie służące do zabezpieczania miejsc prowadzenia prac drogowych taki jak zapory, pachołki, bariery i znaki bhp.

__________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. jako Podmiot Upoważniony wspólnie z Gminą Police jako Beneficjentem realizują Projekt pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”.

W latach 2015-2017 Gmina Police zrealizowała roboty budowlane związane z budową sieci kanalizacji ciśnieniowej (sieć przesyłowa łącząca miejscowość Tanowo z miejscowością Trzeszczyn) w ramach etapu I i II inwestycji.

Obecnie ZWiK Police Sp. z o.o., wspólnie z Gminą Police, realizują III etap inwestycji związany z budową sieci kanalizacji sanitarnej w części wschodniej miejscowości Tanowo oraz miejscowości Witorza. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno - tłoczna z przepompowniami) wraz z odcinkami przyłączy zakończonymi studnią na terenie przyłączanej nieruchomości – Etap I.

Budowa kanalizacji sanitarnej będąca przedmiotem zamówienia obejmuje miejscowość Witorza (ul. Jasienicka) oraz miejscowość Tanowo ulice: Brzozowa, Chabrowa, Dębowa, Jasienicka, Młyńska, Pocztowa, Policka, Szczecińska (jako punkt adresowy przyłączanych nieruchomości - roboty poza pasem drogi wojewódzkiej nr 115), Wiatraczna. W ramach pierwszego etapu zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza” zostanie wybudowana nw. infrastruktura:

  • 10,4 km kanalizacji sanitarnej (  ̴)
  • 206 szt. przyłącza do nieruchomości (  ̴)
  • 5 szt. przepompowni sieciowych
  • 7 szt. przepompowni przydomowych.

Celem realizacji projektu jest:

  • polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców poprzez poprawę funkcjonowania systemu kanalizacji sanitarnej, umożliwienie podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej ograniczając w ten sposób niekontrolowane zrzuty ścieków,
  • poprawa konkurencyjności gospodarczej miasta dzięki zapewnieniu warunków do powstawania nowych podmiotów gospodarczych na terenie Aglomeracji Police,
  • osiągnięcie wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego i jego ochrony.

Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Koszt całkowity umowy: 12 100 000,00 zł brutto