Kaluzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacji

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.


Firma i siedziba: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Grzybowa 50.
Numer KRS: 0000692181

1.    Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem odpowiednio „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., wszczęte ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki oraz stronie internetowej Gminy Police w dniu 19 czerwca 2024 r.” należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie ZWiK Police sp. z o.o. na adres: ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia, tj. do 3 lipca 2024 r. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do ZWiK Police Sp. z o.o. na ww. adres - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

2.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu do składania zgłoszeń w siedzibie ZWiK Police sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. Dokładny termin i miejsce rozmowy określone będą w zaproszeniu wysłanym kandydatowi na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dodatkowo, kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie, najpóźniej na 2 dni poprzedzające wyznaczony termin rozmowy. Dopuszcza się prowadzenie przez Członków Rady Nadzorczej rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym w trybie wideokonferencji.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3.    Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
- wiedza o zakresie działalności oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
- zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
- wiedza z zakresu zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym w szczególności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem specyfiki  spółki;
- wiedza z zakresu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- wiedza z zakresu regulacji i zasad funkcjonowania systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków
 - sprzedaży,
- public relations,
- wiedza z zakresu zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego,
- przedstawienie przez kandydatów doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Członka Zarządu.
4.    Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o Spółce:
1) aktualny odpis Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) aktualny tekst jednolity Umowy Spółki;
3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

5.    Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, uzyskać można w siedzibie Spółki, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie lub w formie elektronicznej, po uprzednim wystąpieniu mailowym skierowanym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., we wskazanych powyżej terminach.

6.    Szczegółowe wymagania:

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWiK Police Sp. z o.o. powinni spełniać następujące wymogi:

- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Kryterium pomocniczym jest doświadczenie kandydata w zarządzaniu spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w sektorze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Prezesem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki


Każdy kandydat składa pisemne zgłoszenie, które zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z adresem do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny;

2) Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz staż pracy, w tym: dyplom ukończenia studiów wyższych, udokumentowany staż pracy (np. uchwały powołujące / odwołujące, rezygnacje, świadectwa pracy itp.). Odpisy dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata. W przypadku poświadczenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

3) oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych i stażu pracy;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) zgoda na kandydowanie i oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowych, w tym art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

7) zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

8) oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń;

9) „Kwestionariusz osobowy Kandydata na Prezesa Zarządu Spółki ZWiK Police sp. z o.o.” - wg wzoru.

7.    Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

8.    Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione formularze wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Zgłoszenia kandydata na innych formularzach będzie traktowane jako brak spełnienia wymogów formalnych.

9.     Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów lub złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

10.    Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną powiadomieni o jego wynikach listem poleconym / pocztą e-mail.

Formularze do ogłoszenia:

Oświadczenie o posiadaniu wyższego wykształcenia i stażu pracy

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

Kwestionariusz osobowy

 Police, 19 czerwca 2024 r.

 ________________________________________________

 

Technolog

                           

Zakres zadań:

 1. Nadzór i odpowiedzialność za eksploatację ujęć zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym pozwoleniami wodno-prawnymi oraz decyzjami właściwych organów.
 2. Prowadzenie prawidłowej gospodarki zasobami wód oraz poboru wód.
 3. Kontrola eksploatacji złóż wody na ujęciach oraz aktualizacja map złóż wody.
 4. Przygotowywanie rocznych harmonogramów związanych z uruchamianiem nowych pompowni głębinowych na ujęciach Spółki.
 5. Prowadzenie spraw związanych z technologią uzdatniania wody.
 6. Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie przez Spółkę prawidłowej gospodarki uzdatniania oraz zaopatrzenia odbiorców w wodę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Kontrola procesu technologicznego uzdatniania wody.
 8. Kontrola wody pod kątem przestrzegania norm jakościowych, bakteriologicznych i chemicznych.
 9. Prowadzenie wszelkich spraw dotyczących stref ochronnych ujęć wynikających z obowiązującego prawa, prawa wodnego w tym pozwoleń wodno-prawnych.
 10. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z technologią wstępnego oczyszczania ścieków.
 11. Nadzór i odpowiedzialność za prowadzenie prawidłowej gospodarki ściekowej Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 12. Bieżący nadzór i kontrola całości spraw dotyczących ochrony środowiska a realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Spółki.
 13. Prowadzenie ewidencji i kart odpadów wytworzonych, składowanych i przekazanych.
 14. Przygotowywanie sprawozdań z gospodarki odpadami.
 15. Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami prawa, instrukcjami i zasadami BHP oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez pracowników biura.                                                                                                                  
 16. Prowadzenie spraw związanych z segregowaniem i ewidencją dokumentacji technicznej dotyczącej biura.
 17. Przygotowywanie, przedstawianie Zarządowi i wdrażanie koniecznych zmian w Spółce w oparciu o aktualne przepisy prawa w tym w szczególności nowe prawo wodne.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe o kierunku związanym z branżą wod-kan
 2. biegła znajomość obsługi komputera i sprzętu biurowego
 3. doświadczenie na podobnym stanowisku
 4. prawo jazdy kat. B

    Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 2. możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 3. atrakcyjny pakiet socjalny

 

________________________________________________

 

Maszynista Urządzeń Wodociągowych

 

Zakres obowiązków:

 1. Kontrola stacji uzdatnia wody i przepompowni wody oraz pracy ujęć wodociągowych wraz ze studniami głębinowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy Police w ramach funkcjonującego w Spółce systemu sterownia.
 2. Kontrola poprawności działania sytemu sterowania ujęciami, studniami głębinowymi, stacjami uzdatniania wody i przepompowni wody.
 3. Kontrola poprawności działania urządzeń wodociągowych.
 4. Sporządzanie raportów dobowych w zakresie odczytywanych przepływomierzy zamontowanych na stacjach uzdatniania wody i przepompowniach wody.
 5. Wykonywanie niezbędnych prac gospodarczych na ujęciach, stacjach uzdatniania wody oraz przepompowniach wody.
 6. Bieżąca obsługa telefonu alarmowego pogotowia wodno-kanalizacyjnego.
 7. Zastępowanie Maszynisty Urządzeń Kanalizacyjnych.
 8. Obsługa sprzętu specjalistycznego w ramach posiadanych uprawnień.

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie lub zawodowe
 2. prawo jazdy kat. B
 3. komunikatywność
 4. solidność, rzetelność, zaangażowanie

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia
 3. stabilne warunki zatrudnienia
 4. świadczenia socjalne

________________________________________________

 

Specjalista ds. Zamówień Publicznych i In-House

Zakres obowiązków:

 1. Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do postępowań o zamówienia publiczne
 2. Udział w komisjach przetargowych
 3. Przygotowywanie projektów zarządzeń w zakresie zamówień publicznych
 4. Publikowanie ogłoszeń w zależności od wartości zamówienia w siedzibie Zamawiającego, na stronie internetowej Spółki, Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym WE
 5. Współpraca z obsługą prawną Spółki oraz innymi działami w zakresie udzielania zamówień publicznych
 6. Przygotowywanie, koordynowanie i kontrolowanie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym oferentem, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do akceptacji obsłudze prawnej Spółki
 7. Odpowiedzialność za przygotowywanie przez Spółkę wszelkich sprawozdań dotyczących zamówień publicznych
 8. Prowadzenie spraw związanych zarządzaniem in-house w Spółce, w tym w szczególności:
 • opracowywanie umów in-house
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową realizacją umów powierzenia, zgodnie z przepisami in-house
 • opracowywanie wraz z merytorycznymi pracownikami niezbędnych dokumentów

9.  Nadzór nad przepisami regulującymi udzielanie zamówień w trybie in-house
10. Przeprowadzanie z obsługą prawno-finansową Spółki, kontroli i audytów w zakresie poprawności wywiązywania się Spółki z obowiązków jako uczestnika in-house
11. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w aspekcie zamówień publicznych oraz  obowiązujących w Spółce regulaminów zamówień
12. Monitorowanie przepisów obowiązujących Spółkę przy udzielaniu zamówień
13. Odpowiedzialność za przygotowanie i zaimplementowanie przez Spółkę wszelkich dokumentów i  wytycznych dot. zamówień
14. Monitorowanie i aktualizacja dokumentów obowiązujących w Spółce związanych z udzielaniem zamówień

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe
 2. prawo jazdy kat. B
 3. znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia
 3. stabilne warunki zatrudnienia
 4. świadczenia socjalne

 

________________________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacji


W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy:

Administrator


Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych


Mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
•    listownie na adres: Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
•    poprzez e-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   telefonicznie:          500 071 091

Cel przetwarzania danych osobowych:


Przetwarzamy Państwa dane w określonych celach i tylko takie dane, które są konieczne do osiągnięcia następujących celów:
•    podejmowania działań rekrutacyjnych;
•    przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
•    przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych w stosunku do Kandydatów;
•    wykorzystania danych w przyszłych rekrutacjach  – w przypadku, gdy  Kandydat wyrazi na to pisemną zgodę.

Podstawy prawne przetwarzania:


Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest to niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
b)    przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c)    przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością; Takimi „uzasadnionymi interesami” są:         
•    ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;          
•    podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);
d)    w przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (np. wyrażoną w CV) – przetwarzamy dane  w dalszych rekrutacjach. Zgoda  może być przez Państwa odwołana w każdym momencie

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych wrażliwych:


Jeżeli w dokumentach zawrą Państwo dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Szczególne kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy jest to niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

Odbiorcy danych osobowych:


Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
•    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
•    podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów ogranicza się wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych
•    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

Okres przechowywania danych:


Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.
Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, w celu umożliwienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń. Co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach przez okres wynoszący do 3 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą:


Mają Państwo następujące prawa:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)    prawo do sprostowania (poprawiania danych);
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania;
d)    prawo do usunięcia danych osobowych;
e)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
f)    prawo wyrażenia sprzeciwu,
g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, w dowolnym momencie;
Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Informacja o wymogu podania danych:


Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pozostałe informacje: W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OŚWIADCZENIE ZGODY
Jeśli w CV i/lub liście motywacyjnym podali Państwo dane osobowe w zakresie wykraczającym poza określony w art. 221 § 1 oraz 2 Kodeksu pracy (imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), jeśli w CV umieścili Państwo swoje zdjęciei/lub wyrażają Państwo zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w procesach przyszłych rekrutacji, prosimy o podpisanie następującego oświadczenia:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police,  moich danych osobowych, które dobrowolnie podałam/em, zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych,  w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych"


………………………………………………………..
Podpis Kandydata do pracy

 

 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem