Kaluzula informacyjna dla kandydatów do pracy w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacji

 

Specjalista ds. Inwestycji-Modernizacji i Remontów

Zakres zadań:

 1. przygotowywanie planów inwestycji, modernizacji i remontów,
 2. przygotowywanie i realizacja inwestycji, modernizacji i remontów,
 3. zarządzanie projektami inwestycyjnymi w tym projektów finansowanych z zewnętrznych środków finansowych,
 4. przekazywanie zakończonych inwestycji do eksploatacji,
 5. aktualizowanie i prowadzenie bazy danych Polickiego Programu Informacji Przestrzennej (zbieranie i wprowadzanie danych) zgodnie z potrzebami Spółki,
 6. sporządzanie przdmiarów robót i kosztorysów.

Wymagania w zakresie wykształcenia/doświadczenia zawodowego:

 1. wykształcenie wyższe techniczne (preferowane budownictwo, inżynieria środowiska i pokrewne),
 2. zamiennie uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych,
 3. zamiennie kilkuletnie doświadczenie w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, znajomość przepisów ustawowych (w tym Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo budowlane, Prawo wodne itp.)

Wymagania dodatkowe:

 1. biegła znajomość obsługi komputera i sprzetu biurowego,
 2. znajomość oprogramowania CAD (Auto CAD lub pokrewne),
 3. znajomość oprogramowania GIS (ESRI lub pokrewne),
 4. znajomość oprogramowania do kosztorysowania (Norma Standard lub pokrewne),
 5. doświadczenie w realizacji inwestycji i remontów.

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 2. możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 3. atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowe, fundusz socjalny)

 

 ________________________________________________

 

Monter konserwator sieci wodociągowej

Zakres obowiązków:

 1. montaż i wymiana wodomierzy
 2. wykonywanie nowych sieci i przyłączy wodociągowych
 3. konserwacja i remonty sieci oraz urządzeń wodociągowych
 4. ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń wodociągowych,
 5. utrzymanie w należytym stanie technicznym urządzeń i powierzonego mienia
 6. wykonywanie powierzonej pracy w sposób zgodny z przepisami prawa, instrukcjami i zasadami BHP i p.poż.

Wymagania:

 1. wykształcenie średnie lub zawodowe
 2. prawo jazdy kat. B
 3. komunikatywność
 4. solidność, rzetelność, zaangażowanie

Oferujemy:

 1. zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 2. możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia
 3. stabilne warunki zatrudnienia
 4. świadczenia socjalne

 

________________________________________________

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY
w związku z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacji


W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), informujemy:

Administrator


Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych


Mogą się Państwo kontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych,  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z Państwa praw, w następujący sposób:
•    listownie na adres: Administratora, z dopiskiem Inspektor ochrony danych – Małgorzata Górka
•    poprzez e-mail:       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,  telefonicznie:          500 071 091

Cel przetwarzania danych osobowych:


Przetwarzamy Państwa dane w określonych celach i tylko takie dane, które są konieczne do osiągnięcia następujących celów:
•    podejmowania działań rekrutacyjnych;
•    przygotowania umów dotyczących zatrudnienia Kandydatów;
•    przestrzegania wszelkich obowiązków prawnych w stosunku do Kandydatów;
•    wykorzystania danych w przyszłych rekrutacjach  – w przypadku, gdy  Kandydat wyrazi na to pisemną zgodę.

Podstawy prawne przetwarzania:


Przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, gdy:
a)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań umownych wobec Państwa lub zgodnie z Państwa żądaniem jest to niezbędne do podjęcia konkretnych czynności przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego;
b)    przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z naszych obowiązków prawnych lub gdy wprost nakazuje nam to przepis prawa, np. art. 221 Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c)    przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji naszych uzasadnionych interesów i nie wpływa nadmiernie na Państwa interesy ani podstawowe prawa i wolności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podczas przetwarzania staramy się zachować równowagę między naszym uzasadnionym interesem a Państwa prywatnością; Takimi „uzasadnionymi interesami” są:         
•    ustalanie lub dochodzenie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także obrona przed takimi roszczeniami;          
•    podejmowanie środków w celu utrzymania działań operacyjnych (np. planowanie zatrudnienia planowanie budżetu, planowanie przestrzeni itp.);
d)    w przypadkach, gdy uzyskaliśmy Państwa wcześniejszą zgodę (np. wyrażoną w CV) – przetwarzamy dane  w dalszych rekrutacjach. Zgoda  może być przez Państwa odwołana w każdym momencie

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych wrażliwych:


Jeżeli w dokumentach zawrą Państwo dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Szczególne kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy jedynie w szczególnych przypadkach, tj. gdy jest to niezbędne do realizacji naszych zobowiązań wynikających z zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego lub ochrony socjalnej - dotyczy to danych osobowych obejmujących stopień niepełnosprawności i związane z nim szczególne uprawnienia.
Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych, do których podania nie są Państwo zobowiązani, nie będzie skutkowało odmową nawiązania stosunku pracy, a jej odwołanie nie spowoduje negatywnych konsekwencji dla Kandydata.

Odbiorcy danych osobowych:


Odbiorcą Państwa danych osobowych będą:
•    nasi upoważnieni pracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
•    podmioty przetwarzające, którym zlecimy czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne; Dostęp tych podmiotów ogranicza się wyłącznie do możliwości wglądu do informacji, w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego, prawnego lub archiwizacyjnego. Odbiorców tych obowiązuje klauzula zachowania poufności danych, w tym danych osobowych
•    podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;

Okres przechowywania danych:


Przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne, aby osiągnąć cel, w którym zostały zgromadzone lub aby było to zgodne z wymogami prawnymi.
Dane osobowe Kandydatów są przetwarzane przez cały czas trwania procesu rekrutacji. Po upływie tego czasu dane w zakresie informacji o przeprowadzonej rekrutacji będą przetwarzane przez okresy przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, w celu umożliwienia obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia takich roszczeń, jeżeli zaistnieje ryzyko wysunięcia takich roszczeń. Co do zasady jest to okres nie dłuższy niż 3 lata od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego.
W przypadku udzielenia przez Państwa zgody, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ich wykorzystania w dalszych rekrutacjach przez okres wynoszący do 3 lat.

Prawa osób, których dane dotyczą:


Mają Państwo następujące prawa:
a)    prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
b)    prawo do sprostowania (poprawiania danych);
c)    prawo do ograniczenia przetwarzania;
d)    prawo do usunięcia danych osobowych;
e)    prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
f)    prawo wyrażenia sprzeciwu,
g)    prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie, w dowolnym momencie;
Należy jednak pamiętać, że prawa te nie mają charakteru bezwzględnego; przepisy przewidują wyjątki od ich stosowania.

Informacja o wymogu podania danych:


Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Pozostałe informacje: W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, nie będzie stosowane profilowanie. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

OŚWIADCZENIE ZGODY
Jeśli w CV i/lub liście motywacyjnym podali Państwo dane osobowe w zakresie wykraczającym poza określony w art. 221 § 1 oraz 2 Kodeksu pracy (imiona i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), jeśli w CV umieścili Państwo swoje zdjęciei/lub wyrażają Państwo zgodę, na przetwarzanie danych osobowych w procesach przyszłych rekrutacji, prosimy o podpisanie następującego oświadczenia:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., ul. Grzybowa 50, 72-010 Police,  moich danych osobowych, które dobrowolnie podałam/em, zawartych w CV i innych dokumentach rekrutacyjnych,  w celu realizacji aktualnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych"


………………………………………………………..
Podpis Kandydata do pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor ds. Technicznych

Zakres zadań:

 1. kierowanie, nadzorowanie, organizowanie pracy i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania podległych komórek organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. odpowiedzialność i nadzór za utrzymanie wysokich standardów pracy w podległych komórkach organizacyjnych,
 3. organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami prawa, instrukcjami i zasadami BHP oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez podległych pracowników w podległych komórkach organizacyjnych,
 4. nadzór i koordynowanie działalności podległych komórek organizacyjnych z pracą pozostałych komórek organizacyjnych Spółki,
 5. odpowiedzialność i nadzór nad utrzymywaniem wysokich standardów BHP i ppoż. w podległych komórkach organizacyjnych oraz ich przestrzeganiem,
 6. odpowiedzialność i nadzór nad działalnością pionu technicznego w zakresie prawidłowego rozwoju, eksploatacji i wykorzystania infrastruktury technicznej i technologicznej w Spółce,
 7. kierowanie pracami rozwojowymi, inwestycyjnymi, modernizacyjnymi i remontowymi Spółki, w tym w szczególności obiektów, sieci, urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz środków transportowych,
 8. odpowiedzialność i nadzór nad eksploatacją ujęć zgodnie z obowiązującymi przepisami
  a w szczególności z pozwoleniami wodnoprawnymi i decyzjami oraz zapewnienie prowadzenia procesów uzdatniania i zaopatrzenia w wodę, z godnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 9. sprawowanie nadzoru nad eksploatacją obiektów Spółki oraz jego bezpośredniego otoczenia w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Spółki,
 10. odpowiedzialność i nadzór nad wydawaniem uzgodnień dokumentacji technicznych oraz wydawania warunków przyłączenia do sieci,
 11. opracowywanie wieloletnich planów rozwojowych, inwestycyjnych, modernizacyjnych
  i remontowych Spółki,
 12. współudział przy opracowywaniu planu finansowego oraz wniosku taryfowego Spółki,
 13. prowadzenie sprawozdawczości,
 14. współdziałanie z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki,
 15. zastępowanie podczas nieobecności Dyrektora ds. Eksploatacji, Kierownika ds. Techniczno-Inwestycyjnych, Modernizacji i Remontów oraz Technologa,
 16. wykonywanie innych poleceń.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe techniczne,
 2. doświadczenie na podobnym stanowisku, w tym zarządzanie zespołem ludzkim- minimum 2 lata,
 3. biegła obsługa Microsoft Office zwłaszcza w zakresie arkusza kalkulacyjnego Excel,
 4. dobra organizacja pracy,
 5. samodzielność i odpowiedzialność,
 6. uczciwość i zaangażowanie,
 7. komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 2. możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 3. atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenie grupowe, fundusz socjalny).

________________________________________________

Specjalista ds. Kadr i Płac

Zakres zadań:

 1. administrowanie aktami osobowymi pracowników,
 2. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 3. sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu spraw kadrowych i płacowych,
 4. naliczanie wynagrodzeń, nagród, odpraw przysługujących pracownikom i zasiłków z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 5. prowadzenie spraw związanych z potrąceniami dotyczącymi wynagrodzeń pracowników,
 6. sporządzanie list płac,
 7. sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Skarbowego,
 8. sporządzanie deklaracji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość przepisów prawa pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych, ustawy o PDOOF,
 3. znajomość programu Płatnik,
 4. biegła obsługa Microsoft Office zwłaszcza w zakresie arkusza kalkulacyjnego Excel,
 5. dobra organizacja pracy,
 6. komunikatywność,
 7. umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 1. stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę,
 2. możliwość podnoszenia kwalifikacji, rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczenia,
 3. świadczenia socjalne.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem