Zamgławiacze w przestrzeni miejskiej ułatwią mieszkańcom znoszenie letnich upałów

 

W dniach 26-27 czerwca br. pracownicy ZWiK Police Sp. z o.o. poraz kolejny rozstawią na terenie Polic zamgławiacze rozpylające zimną i ożywczą kurtynę wodną. Zamgławiacze będą uruchamiane w upalne dni i wyłączane, kiedy temperatura spada. Jeśli zatem temperatura powietrza jest wysoka a zamgławiacz nie działa, prosimy o zgłaszanie tego na bezpłatny nr 994- na pewno niezwłocznie zadziałamy.


Zamgławiacze zostaną rozstawione:
•    w okolicach przychodni przy ul. Siedleckiej
•    na deptaku przy ul. Wyszyńskiego
•    na deptaku pomiędzy ul. Wyszyńskiego i ul. Piaskową
•    w pobliżu Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Bankowej
•    w rejonie skrzyżowania ul. Bankowej z ul. PCK
•    przy ul. Mieszka I oraz ul. Wróblewskiego

Mamy nadzieję, że ułatwią one starszym mieszkańcom miasta znoszenie letnich upałów i dadzą trochę radości najmłodszym.

 

 

20240626 105956 20240626 114757

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.


Firma i siedziba: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. z siedzibą w Policach, ul. Grzybowa 50.
Numer KRS: 0000692181

1.    Pisemne zgłoszenia kandydatów w zamkniętych kopertach z dopiskiem odpowiednio „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o., wszczęte ogłoszeniem na stronie internetowej Spółki oraz stronie internetowej Gminy Police w dniu 19 czerwca 2024 r.” należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego lub osobiście w siedzibie ZWiK Police sp. z o.o. na adres: ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia, tj. do 3 lipca 2024 r. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do ZWiK Police Sp. z o.o. na ww. adres - decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

2.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone w terminie do 21 dni od daty ostatecznego terminu do składania zgłoszeń w siedzibie ZWiK Police sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police. Dokładny termin i miejsce rozmowy określone będą w zaproszeniu wysłanym kandydatowi na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Dodatkowo, kandydaci zostaną poinformowani o terminie i miejscu rozmowy telefonicznie, najpóźniej na 2 dni poprzedzające wyznaczony termin rozmowy. Dopuszcza się prowadzenie przez Członków Rady Nadzorczej rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapewniających dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym w trybie wideokonferencji.

Niezgłoszenie się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną uznane będzie za rezygnację kandydata z udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

3.    Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będzie:
- wiedza o zakresie działalności oraz o sektorze, w którym Spółka działa;
- zagadnienia związane z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
- wiedza z zakresu zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, w tym w szczególności spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem specyfiki  spółki;
- wiedza z zakresu ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
- wiedza z zakresu regulacji i zasad funkcjonowania systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków
 - sprzedaży,
- public relations,
- wiedza z zakresu zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego,
- przedstawienie przez kandydatów doświadczenia niezbędnego do wykonywania funkcji Członka Zarządu.
4.    Kandydaci mogą uzyskać następujące informacje o Spółce:
1) aktualny odpis Spółki z Krajowego Rejestru Sądowego;
2) aktualny tekst jednolity Umowy Spółki;
3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023.

5.    Informacje, o których mowa w ust. 4 powyżej, uzyskać można w siedzibie Spółki, ul. Grzybowa 50, 72-010 Police, w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie lub w formie elektronicznej, po uprzednim wystąpieniu mailowym skierowanym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., we wskazanych powyżej terminach.

6.    Szczegółowe wymagania:

Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWiK Police Sp. z o.o. powinni spełniać następujące wymogi:

- posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
- posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
- posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
- nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych, w tym spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.
Kryterium pomocniczym jest doświadczenie kandydata w zarządzaniu spółkami z udziałem jednostek samorządu terytorialnego oraz doświadczenie w sektorze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
Prezesem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
- pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
- jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
- pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
- jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności spółki


Każdy kandydat składa pisemne zgłoszenie, które zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z adresem do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail

Do zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

1) życiorys zawodowy zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć kandydata w pracy zawodowej (CV) oraz list motywacyjny;

2) Odpisy dokumentów potwierdzających kwalifikacje kandydata oraz staż pracy, w tym: dyplom ukończenia studiów wyższych, udokumentowany staż pracy (np. uchwały powołujące / odwołujące, rezygnacje, świadectwa pracy itp.). Odpisy dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata. W przypadku poświadczenia dokumentów przez kandydata, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego;

3) oświadczenie o ukończeniu studiów wyższych i stażu pracy;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) zgoda na kandydowanie i oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowych, w tym art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym;

7) zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania kwalifikacyjnego;

8) oświadczenie o nietoczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym oraz informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń;

9) „Kwestionariusz osobowy Kandydata na Prezesa Zarządu Spółki ZWiK Police sp. z o.o.” - wg wzoru.

7.    Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

8.    Do zgłoszenia należy dołączyć wypełnione formularze wskazane w niniejszym ogłoszeniu. Zgłoszenia kandydata na innych formularzach będzie traktowane jako brak spełnienia wymogów formalnych.

9.     Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów lub złożone po upływie terminu do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

10.    Kandydaci uczestniczący w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną powiadomieni o jego wynikach listem poleconym / pocztą e-mail.

Formularze do ogłoszenia:

Oświadczenie o posiadaniu wyższego wykształcenia i stażu pracy

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu

Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Klauzula informacyjna

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

Kwestionariusz osobowy

 Police, 19 czerwca 2024 r.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT SPÓŁKI

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że na posiedzeniu w dniu 6 maja 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła decyzję o odwołaniu z dniem 17 maja br. Pana Rafała Zielińskiego z funkcji Prezesa Zarządu ZWiK Police Sp. z o.o. Decyzja o odwołaniu nie wynika z negatywnej oceny pracy Pana Rafała Zielińskiego jako Prezesa Spółki Dyrektora Generalnego, ale jest związana z zakończeniem misji i zrealizowaniem w pełni zadań jakie zostały przed Panem Rafałem Zielińskim postawione w chwili jego powołania na to stanowisko, tj. w szczególności przygotowanie Spółki do realizacji zadań własnych Gminy Police w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy po przekształceniu zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego oraz przeprowadzenia i zrealizowania z powodzeniem szeregu inwestycji, w tym w szczególności budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna) – Etap I oraz innych koniecznych przedsięwzięć inwestycyjnych, zapewniających poprawę jakości usług w taki sposób, aby dostawy wody i odbiór ścieków realizowane były w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewniających należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzania ścieków. W czasie 6 lat pełnienia funkcji Prezesa Zarządu przez Pana Rafała Zielińskiego zrealizowano m.in. następujące zadania inwestycyjne:

 

1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach;
2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej w Policach;
3. Budowa pompowni ścieków i sanitarnej w rejonie ul. Neptuna w Trzebieży;
4. Wykonanie studni głębinowych na ujęciu wody w Trzebieży i w Policach;
5. Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowskiej w Policach;
6. Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej w gminie Police;
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tanowskiej w Policach;
8. Modernizacja systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków w Gminie Police;
9. Budowa sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Policach;
10. Budowa sieci wodociągowej w ul. Sosnowej oraz w ul. Wichrowej w Tanowie;
11. Wdrożenie i rozwój elektronicznego systemu rozliczania usług w zakresie:

 • zarządzania wymianą wodomierzy oraz ich plombowaniem;
 • elektronicznego odczytu wodomierzy;
 • korespondencji seryjnej, tzw. e-faktury;
 • fakturowania awaryjnego;
 • zarządzania magazynami poprzez wykorzystanie tzw. systemu kodów kreskowych;

12. Budowa studni głębinowych na ujęciach wody w Policach i Tanowie;
13. Modernizacja kolektorów zrzucających ścieki do oczyszczalni ścieków;
14. Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu nowych korpusów i opasek kompozytowych w technologii TVR T na terenie Gminy Police;
15. Modernizacja stacji zlewnej FEKO przy ul. Dębowej 2 w Policach;
16. Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach w Mścięcinie;
17. Modernizacja oprogramowania sterującego procesami produkcji i dystrybucji wody na terenie Gminy Police;
18. Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków;
19. Modernizacja kraty mechanicznej w pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach;
20. Modernizacja specjalistycznej floty pojazdów, poprzez zakup:

 • ciągnika z ładowaczem czołowym, łyżką przeładunkową, widłami przesuwnymi oraz czerpakiem na kamienie;
 • wieloczynnościowego samochodu asenizacyjnego niezbędnego m.in. do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych oraz usuwania zatorów na sieciach kanalizacyjnych;
 • samochodów przystosowanych do przewozu ładunków oraz 7 osób waz z kierowcą dla Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Wodociągowej oraz Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej;
 • samochodów małolitrażowych dla inkasentów oraz monterów dokonujących wymiany wodomierzy;
 • koparki kołowej TEREX;
 • minikoparki gąsienicowej TEREX TC 19-2.

W ciągu ostatnich sześciu lat Spółka przeprowadziła również szereg konsekwentnych czynności i działań, które doprowadziły do odzyskania i/lub niewydatkowania środków pieniężnych w łącznej wysokości ponad 3 mln zł np. tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku dochodowego CIT, a także odzyskania należności z tytułu bezumownego odprowadzania ścieków oraz kar wynikających z nienależytego wykonywania umów cywilnoprawnych przez Wykonawców.

Spółka pozyskała również w przywołanym okresie środki zewnętrzne w łącznej wysokości ponad 3 mln zł na realizację zadań statutowych.

Więcej informacji o zadaniach zrealizowanych w latach 2018-2024 można przeczytać w zakładce "Przedsięwzięcia inwestycyjne".

 

___________________________________________________________________________________________________

 

CENY TARYFOWE ZA WODĘ I ŚCIEKI

 

Ceny taryfowe za wodę i ścieki na terenie Gminy Police na chwilę obecną wynoszą:  

 • 3,71 zł netto za 1 m3 wody
 • 9,28 zł netto za 1 m3 ścieków


Obowiązujące obecnie na terenie Gminy Police ceny taryfowe zostały oszacowane i przygotowane w 2018 roku, czyli ponad 5 lata temu, co oznacza, że Spółka kontynuuje bieżącą działalność w oparciu o taryfy, które powinny obowiązywać do dnia 30 sierpnia 2021 roku, jednak obowiązują do dnia dzisiejszego niezmiennie od 2020 roku, pomimo ogromnego wzrostu cen towarów i usług.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. złożyła w dniu 07 maja 2021 r., (data rozpoczęcia procedowania 01 czerwca 2021 r.) „podstawowy” wniosek taryfowy o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Police na okres trzech kolejnych lat.

Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGWWP) decyzją z dnia 06.12.2021 r. podtrzymał decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie (RZGW) o niezatwierdzeniu cen taryfowych na okres trzech kolejnych lat.

Wojewódzki Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 25 października 2022 roku uchylił w całości decyzję o niezatwierdzeniu cen taryfowych Prezesa Wód Polskich zaskarżoną przez ZWiK Police Sp. z o.o.,  podzielając w pełni argumentację polickiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Na podstawie wyroku WSA w Warszawie Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie orzekł o uchyleniu w całości decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Szczecinie i przekazał wniosek taryfowy Spółki złożony w dniu 07 maja 2021 roku do ponownego rozpatrzenia.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ponownie odmówił zatwierdzenia taryf na okres kolejnych trzech lat, jednak Prezes PGWWP decyzją z dnia 22 marca 2024 r. zgodził się ze stanowiskiem Spółki zawartym w odwołaniu od Decyzji Dyrektora RZGW i nakazał ponownie rozpatrzyć wniosek taryfowy Spółki złożony w dniu 07 maja 2021 roku.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

ZWiK Police Sp. z o.o. uruchomił nowe zadania związane z efektywną eksploatacją sieci i urządzeń wod-kan

 

Po latach realizacji licznych zadań związanych z rozbudową oraz modernizacją sieci i urządzeń wodociągowych a także kanalizacyjnych, Spółka z początkiem I kw. 2024 roku przystąpiła do realizacji nowych zadań, które nie są związane modernizacją i budową nowych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych ale są związane z ich efektywną eksploatacją.

Pierwszym uruchomionym zadaniem jest wdrożenie w ZWiK Police Sp. z o.o., z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania, najlepszego dostępnego rozwiązania, w zakresie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Celem zadania jest zapewnienie maksymalnej samowystarczalności energetycznej Spółki do 2030 roku.

Wdrożenie najlepszego rozwiązania będzie poprzedzone weryfikacją oraz analizą dostępnych i optymalnych technicznie oraz organizacyjnie rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

 

zielona energia

 

Drugim uruchomionym zadaniem, które będzie realizowane w etapach jest monitoring i opomiarowanie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej.

W pierwszym etapie rozpoczęto prace nad monitoringiem sieci wodociągowej w zakresie detekcji wycieków przy wykorzystaniu najnowszych cyfrowych technologii, w tym z uwzględnieniem technologii satelitarnej. Celem zadania jest wydajniejsze zarządzanie infrastrukturą dostarczania wody poprzez kontrolę i ocenę jej stan i warunki pracy. Monitoring i opomiarowanie sieci umożliwia również optymalizację przesyłu wody przy zapewnieniu jej odpowiedniego ciśnienia i jakości. Wykrywanie spadków ciśnienia w badanym segmencie sieci pozwala wykryć usterki lub uszkodzenia instalacji, przeprowadzić jej naprawę, a w konsekwencji ograniczyć straty wody.

 

sieć wod   monitoring 2

 

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 ZWiK Police Sp. z o.o. w 2023 roku zrealizował kolejne zadania inwestycyjne

 

Po zrealizowaniu w latach 2018-2022 wielu zadań inwestycyjnych związanych z budową, rozbudową oraz modernizacją sieci i urządzeń wodociągowych jak również kanalizacyjnych, ubiegły rok (2023) także zakończył się zrealizowaniem wielu przedsięwzięć z zakresu rozwoju, modernizacji, budowy i rozbudowy sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, celem których była m.in. poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie ciągłości zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, tj.:
•    Wykonanie studni głębinowych na ujęciu wody w Trzebieży i w Policach
•    Budowa sieci wodociągowej w ul. Kresowej w Policach
•    Budowa pompowni ścieków i rurocągu tłocznego z rejonu ul. Neptuna w Trzebieży
•    Modernizacja pompowni ścieków PC na ul. Tanowksiej w Policach
•    Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej
•    Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach od Ronda Pionierów do ul. Wojska Polskiego
•    Modernizacja systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków w Gminie Police

 

Więcej informacji na temat zadań zrealizowanych przez ZWiK Police Sp. z o.o. znajduje się w zakładce "Przedsięwzięcia inwestycyjne"

 

 

studnia
wykop wykop Kresowa
6. Neptuna 7. Neptuna
16. okrąglak 15. okrąglak
10. zasuwy 11. zasuwy
zd. 03 zdj. 01
sterownia Dębowa

___________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat w sprawie zakończenia prac na ujęciu w Węgorniku

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 kwietnia 2024 roku informuje, że w dniu 19 kwietnia br. na ujęciu wody w Węgorniku zakończyły się prace polegające na wykonaniu przeglądu i niezbędnych napraw w filtrze żelazowo-manganowym. Jednocześnie informujemy, że obecnie  do sieci wodociągowej przesyłana jest woda po procesie filtracyjnym w filtrze żelazowo-manganowym.


W przypadku pytań, wątpliwości bądź zgłoszeń prosimy o kontakt:

- w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 z Technologiem Panem Romanem Niedźwieckim  tel. 91 424 13 27 lub Mistrzem Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni Panem Tomaszem Szczepańskim tel. 726 100 149

- w dni powszednie po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę pod alarmowym numerem telefonu 994.

___________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat w sprawie  prac na ujęciu w Węgorniku

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w dniu 10 kwietnia 2024 roku na ujęciu wody w Węgorniku rozpoczną się prace polegające na wykonaniu przeglądu i niezbędnych napraw w filtrze żelazowo-manganowym. Powyższe parce potrwają do 19 kwietnia 2024 roku i będą polegały na:

-      wyjęciu i przeglądzie złoża służącego do redukcji żelaza i manganu,

-      wymianie złoża filtracyjnego,

-      sprawdzeniu i ewentualnej naprawie/wymianie dysz oraz rusztu filtracyjnego,

-      wykonaniu innych obecnie niemożliwych do przewidzenia prac wewnątrz filtra,

-      dezynfekcji i badaniu,

-      ponownym uruchomieniu filtra.

Na czas prowadzenia prac ww. filtr musi zostać wyłączony z eksploatacji, a do sieci będzie przesyłana woda ujmowana bezpośrednio z ujęcia podziemnego o podwyższonej ilość żelaza i manganu.

Podwyższony poziom żelaza i manganu w wodzie nie powoduje zagrożenia dla zdrowia użytkowników, niemniej okresowa zmiana parametrów wody może się wiązać z pogorszeniem jej oceny organoleptycznej (wzrost barwy, mętności oraz odczuwalna zmiana smaku), dlatego też do celów konsumpcyjnych  woda będzie dostarczana codziennie, dwa razy dziennie, siedem dni w tygodniu, przez cały okres prowadzonych pracy tzw. beczkowozem. Beczkowozów z wodą pitną wraz z pracownikiem Spółki, w każdy dzień będzie dostępny przy ujęciu wody w Węgorniku od godziny 8:30 do godziny 9:30 i od godziny 17:30 do godziny 18:30.

Jednocześnie informujemy, że o zakończeniu prac Mieszkańcy Węgornika zostaną poinformowani w formie pisemnego komunikatu.

W przypadku pytań, wątpliwości bądź zgłoszeń prosimy o kontakt w dni powszednie, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 z Technologiem Panem Romanem Niedźwieckim  tel. 91 424 13 27 lub Mistrzem Stacji Uzdatniania Wody i przepompowni Panem Tomaszem Szczepańskim tel. 726 100 149 a w dni powszednie po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy przez całą dobę pod alarmowym numerem telefonu 994.

 ___________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat w sprawie jakości wody w Trzebieży

W związku z zapytaniami Mieszkańców Trzebieży, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że woda pochodząca z ujęcia wody w Trzebieży jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia i zdatna do spożycia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294.), co zostało potwierdzone ostatnimi badaniami wykonanymi przez akredytowane laboratorium w dniach 8 stycznia i 5 marca 2024 r.

Barwa i utlenialność wody ujmowanej w Trzebieży nie wpływają na jej zdatność do użycia, nie są wynikiem wtórnego zanieczyszczenia lub nieprawidłowości w działaniu instalacji czy procesie uzdatniania, a wynikają wyłącznie ze specyfiki eksploatowanego od 1958 roku ujęcia wody. Poziom wodonośny ujęcia wody w Trzebieży, z którego czerpana jest woda, zbudowany jest z piaszczystych osadów bogatych w próchnicę.

Zwracamy jednocześnie uwagę, że na jakość wody wypływającej z kranu wpływ ma również instalacja wewnętrzna obiektu, a także samodzielne instalowanie przez Odbiorców urządzeń podczyszczających i/lub uzdatniających wodę, które mogą być niewłaściwie eksploatowane.

 ___________________________________________________________________________________________________

 

Kolejny grant z WFOŚiGW w Szczecinie dla ZWiK Police Sp. z o.o.


W grudniu 2023 roku ZWiK Police Sp. z o.o. pozyskała trzeci już grant z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w formie niskooprocentowanej pożyczki, z przeznaczeniem na dopełnienie budżetu zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”.

Wybudowana kanalizacja sanitarna o łącznej długości ok. 9,3 km umożliwi przyłączenie się 209 nieruchomości.

Umowa pożyczki, którą podpisali Prezes Zarządu ZWiK Police Sp. z o.o.- Rafał Zieliński oraz Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie- Marek Subocz została zawarta w dniu 20 grudnia 2023 r. i opiewa na kwotę 802 000,00 złotych.

logos wfoś

___________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat w sprawie zmiany indywidualnych kont bankowych

 

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2024 r. zmieniły się numery indywidualnych kont bankowych służących do dokonywania płatności za usługi świadczone przez ZWiK Police Sp. z o.o. Informację o nowym numerze rachunku  zawarto w fakturach wystawianych przez ZWiK Police od stycznia 2024 r.  Prosimy o dokonywanie płatności na właściwy nr konta bankowego.

 

 ___________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat Pracowniczej Akcji Społecznej

"Bardziej Odpowiedzialni"

 

ZWiK Police Sp. z o.o. informuje, że wzorem lat ubiegłych w grudniu 2023 roku dzięki bezinteresowności pracowników polickiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz działającej w Spółce nieprzerwanie od 2019 roku Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” i zebranym w ramach tej inicjatywy środkom pieniężnym, udało przygotować prezenty świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Tym razem przygotowano prezenty dla dwóch rodzin i osoby samotnej. W paczkach świątecznych znalazły się produkty spożywcze, środki czystości, kosmetyki, koc, pościele, czajnik elektryczny a także trochę słodkości.

Życzymy Wesołych Świąt i wielu radosnych dni w nadchodzącym Nowym Roku.

Dziękujemy serdecznie za kolejną udaną akcję zrealizowaną w ramach inicjatywy

„Bardziej Odpowiedzialni”

 

Zespół Koordynacyjny

Pracowniczej Akcji Społecznej "Bardziej Odpowiedzialni"

Resized 20231220 132744 17030761078821

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Nowa instalacja edukacyjna w ZWiK Police


Nowatorskie zajęcia edukacyjne prowadzone w nowej sali edukacyjnej w ZWiK Police o ekologii i ochronie środowiska - obiegu wody w przyrodzie, szacunku do wody jako dobra naturalnego oraz ściekach i ich wpływie na środowisko- niezmiennie cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a teraz zyskały nową dodatkową atrakcję. W stacji uzdatniania wody przy ul. Grzybowej  powstał ogromny kolorowy mural obiegu wody w przyrodzie i jak woda dociera do naszych kranów. Na ścianie stacji powstała także działająca instalacja wodna dzięki której młodzi słuchacze przy pomocy własnych sił mogą przepompować wodę z umownej studni głębinowej do kranu w łazience.

Jako pierwsi z nowej atrakcji edukacyjnej skorzystali uczniowie ze szkoły podstawowej nr 1 w Policach, którzy byli jedną z dwóch zwycięskich klas uczestniczących w konkursie na imię dla maskotki ZWiK. Podczas spotkania, w podziękowaniu za udział w konkursie, uczniom wręczono także drobne upominki.

Dziękujemy za odwiedziny!

Zapraszamy placówki oświatowe działające na terenie Gminy Police do korzystania z naszej oferty edukacyjnej. W celu umówienia spotkania prosimy o kontakt z Panią Joanną nr tel. 91 42-41-316 lub na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

1 2
3

___________________________________________________________________________________________________

 

10 listopada biuro obsługi interesantów w ZWiK Police będzie nieczynne

 

Informujemy, że piątek 10 listopada 2023 r.  będzie dla pracowników ZWiK Police dniem wolnym od pracy w zamian za przypadające w sobotę Narodowe Święto Niepodległości. Biuro ZWiK będzie w tym dniu nieczynne a wszelkie awarie należy zgłaszać na czynny przez całą dobę nr tel. 994

Przepraszamy za utrudnienia

___________________________________________________________________________________________________

 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowi i Witorza na finiszu

 

Za nami III kwartał 2023 roku na zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza – Etap I". Na dzień 31 października kluczowy zakres zadania został zakończony, a Wykonawcy pozostało do zrealizowania 2,57 % robót, a także formalności związane z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Zaawansowanie prac i bieżące zdjęcia z terenu zadania przedstawiono poniżej:

Zakres robót Wykonanie
Kanały DN 200/250 97%
Przyłącza DN 160 98%
Kanały tłoczne ogółem 100%
Przepompownie 100%
Zasilanie elektryczne przepompowni 100%


W ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap I" skanalizowano rejon ul. Jasienickiej, ul. Chabrowej, ul. Brzozowej, ul. Wiatracznej, ul. Młyńskiej, ul. Pocztowej, ul. Polickiej i ul. Dębowej.

Wartość zadania 14 100 000,00 zł netto. Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wbrew nieuprawnionym opiniom niektórych radnych Rady Miejskiej całe zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tanowo i Witorza – Etap I w niedługim czasie zostanie ukończone, a mieszkańcy miejscowości Tanowo i Witorza będą mieli możliwość włączenia swoich nieruchomości do nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej.

 

1. Pompowania P11 2. Pompownia P2 3
4. Pompownia P9  5. Pompownia P10 
6. ul. Chabrowa 1 7. ul. Chabrowa 2 8. ul. Chabrowa
9. ul. Dębowa 10. ul. Jasienicka odtowrzenie rowu 11. ul. Wiatraczna

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Wyniki konkursu na imię dla wydry- maskotki ZWiK Police

 

Zarząd ZWiK police Sp. z o.o. ma przyjemność poinformować, że w konkursie na imię dla naszej maskotki-wydry wpłynęło 20 zgłoszeń z propozycjami, spośród których najbardziej spodobało się nam imię ZWiKUŚ, zgłoszone przez dzieci będące w roku szkolnym 2022/2023 uczniami klasy I Szkoły Podstawowej nr 6 oraz klasy IVa Szkoły Podstawowej nr 1 w Policach.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie a zwycięskim klasom serdecznie gratulujemy!

Jednocześnie informujemy, że w roku szkolnym 2023/2024 Spółka będzie kontynuowała działalność edukacyjną w zakresie ekologii i ochrony środowiska, prowadząc zajęcia dotyczące obiegu wody w przyrodzie, szacunku do wody jako dobra naturalnego oraz na temat ścieków i ich wpływie na środowisko. Zapraszamy do zapisywania przedszkolaków oraz uczniów klas I-IV, którzy dotychczas nie mieli okazji uczestniczyć w naszych zajęciach. Osoba do kontaktu: Pani Joanna Stasiak nr tel. 91 42-41-316 email: joanna.stasiak(at)zwikpolice.pl

wydra Majster Zwikuś___________________________________________________________________________________________________

 

Radny Kowalewski po raz kolejny wprowadził opinię publiczną w błąd

posługując się nieprawdziwymi twierdzeniami!

 

Po raz kolejny sądy potwierdziły, że działania ZWiK Police Sp. z o.o. oraz Prezesa Zarządu są zgodne z prawem i w granicach prawa a decyzje podejmowane są w dobrze pojętym interesie polickiej spółki komunalnej.


W dniu 9 sierpnia 2023 roku Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał prawomocny i ostateczny wyrok, od którego nie przysługuje dalsze odwołanie. Sąd oddalił skargę kasacyjną polickiego dewelopera w przedmiocie odmowy przekazania uwierzytelnianych odpisów dwóch niezależnych operatów szacunkowych sporządzonych dla działki nr 318/72 zlokalizowanej w Policach przy ul. Tanowskiej 3 (zbytej w 2020 roku przez ZWiK Police w drodze przetargu nieograniczonego). Policki deweloper wniósł do NSA skargę od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 27 maja 2021 roku, który w całości potwierdził słuszność działań Spółki. Tym samym sądy wszystkich instancji jednoznacznie rozstrzygnęły, że działania ZWiK Police Sp. z o.o. w przedmiocie niewydania operatów szacunkowych polickiemu deweloperowi były w pełni zgodne z prawem i w granicach prawa.


Należy wskazać (tytułem przypomnienia), że czynny udział w medialnej kampanii przeciwko ZWiK Police Sp. z o.o. w wyżej opisanej sprawie brał Radny Krystian Kowalewski, który w swoich interpelacjach oraz wpisach na facebooku przekazywał opinii publicznej nieprawdziwe informacje o rzekomym łamaniu prawa przez ZWiK Police Sp. z o.o. W swoich interpelacjach przedstawiał nieprawdziwe informacje, że „operaty szacunkowe stanowią informację publiczną”, grzmiał o „uporczywym utrudnianiu dostępu do informacji publicznej”, domniemywał, że „w sprawie mogą występować inne, możliwe że pozamerytoryczne powody utrudniania pracy radnym” i  „wzywał Spółkę do ich udostępnienia”, a jednocześnie bez żadnej refleksji pozostawiał odpowiedzi Spółki, która zawsze merytorycznie odnosiła się do sprawy operatów szacunkowych i wskazywała, że operaty są dokumentami wewnętrznymi Spółki pozyskanymi wyłącznie w celu ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości.


W przyszłości radzimy wszystkim, a w szczególności radnemu K. Kowalewskiemu, aby nie używać nieprawdziwych informacji, ostrożniej wydawać  internetowe „wyroki” i zachować więcej obiektywizmu, zamiast budować napięcia społeczne na nieprawdziwych, niesprawdzonych i zmanipulowanych „informacjach”.

Załącznik:
Zanonimizowany wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Izba Ogólnoadministracyjna, sygn. akt I OSK 1858/21 z dnia 09.08.2023 r.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Zajęcia edukacyjne w ZWiK Police


Nowatorskie zajęcia edukacyjne, prowadzone w ZWiK Police od kwietnia 2023 r., cieszą się ogromnym zainteresowaniem grup szkolnych i przedszkolnych.
W ciągu 3 miesięcy odwiedziło nas około 140 dzieci wraz z opiekunami a terminy kolejnych zajęć są już porezerwowane do końca 2023 r. Cieszymy się, że nasza oferta spotkała się z tak dużym zainteresowaniem.
W trakcie zajęć edukacyjnych dzieci miały okazję zajrzeć w zakamarki  Stacji Uzdatnia Wody oraz zwiedzić Ujęcie Wody, samodzielnie przeprowadzić eksperyment z wodą oraz obejrzeć doświadczania prezentowane przez naszego pracownika.

sala
2 3
4 5
6
7 8 9 10

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Za nami II kwartał 2023 roku na zadaniu
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza"

 

Na dzień 30 czerwca 2023 r. na zadaniu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap I” tempo robót jest wysokie i jakościowo dobre. Roboty są prowadzone na kilku frontach, wszystkich etapów jednocześnie. Przy utrzymaniu odpowiedniej ilości „ekip” oraz tempa prac, w dalszym ciągu możliwe jest ukończenie robót w kontraktowym terminie.

Zaawansowanie prac i zdjęcia z frontu robót przedstawiono poniżej:

00.jpg

 

01 02
03 04
05 06
07 08
09 10
11 12
13 proste

 

___________________________________________________________________________________________________

 

II Etap budowy sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach

 

ZWiK Police Sp. z o.o. w dniu 29 maja 2023 roku rozpoczęła realizację etap II w ramach zadania budowy sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego w Policach od ronda Pionierów do ul. Wojska Polskiego przez projektowane rondo w ul. Wkrzańskiej. Realizacja II Etapu zakłada wykonanie ok. 670 m sieci wraz z zasuwami sekcyjnymi oraz hydrantami, od projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej do ronda Pionierów.

Całe zadnie budowy sieci wodociągowej od ronda Pionierów i ul. Wojska Polskiego do projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej zostało skoordynowane z projektem budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego, w ramach którego również uwzględniono budowę nowego odcinka sieci wodociągowej.

Zadanie jest realizowane przez ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości dostaw wody do mieszkańców gminy Police.

 

1 2
3 4
6

 

___________________________________________________________________________________________________

 

Nowatorskie zajęcia edukacyjne w ZWiK Police

 

Prezes Zarządu ZWiK Police Sp. z o.o. ma przyjemność ogłosić, że w siedzibie polickiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego przy ul. Grzybowej 50 w Policach uruchomiona została sala edukacyjna, w której będą odbywały się krótkie zajęcia edukacyjne o ekologii i ochronie środowiska - obiegu wody w przyrodzie, szacunku do wody jako dobra naturalnego oraz ściekach i ich wpływie na środowisko.

W trakcie zajęć edukacyjnych poza zwiedzeniem ciekawych zakamarków przedsiębiorstwa, takich jak Stacja Uzdatnia Wody oraz Ujęcie Wody, młodzi słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzić eksperyment z wodą oraz obejrzeć doświadczania prezentowane przez naszego pracownika. Słuchacze będą mogli również obejrzeć filmy z serii „kropla wiedzy” o tym skąd się bierze woda w naszych domach oraz dokąd wędrują ścieki. ZAPRASZAMY do zapisywania grup przedszkolnych oraz szkolnych (w szczególności kl. I-IV) z terenu Gminy Police.

 

W celu zapisania grupy na wizytę zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Spółki Panią Joanną Stasiak nr tel. 91 42-41-316, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

20230512 115550
20230512 123052 20230512 123155 20230512 123308

 

___________________________________________________________________________________________________

 

ZWiK Police Sp. z o.o. zaprasza do zapoznania się z krótką fotorelacją z terenu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (etap I)

 

21 22
1 2
3 4 5

6

23

7

24

8  9  10

25

11

26

12

13 14 15

16

27

17

28

18 19 20
     

___________________________________________________________________________________________________

 

Awaria na sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego 25.04.2023 r.

 

Czy naprawdę już nie stać wielu z nas na kilka pozytywnych zdań, a wszystko co jest związane ze ZWiK Police Sp. z o.o. musi być hejtowane?

Po ostatniej awarii, która wystąpiła na sieci wodociągowej (pod jedynym czynnym pasem drogowym) w ul. Piłsudskiego (25 kwietnia 2023r.) w miejscu gdzie prowadzone są roboty budowalne związane z budową ronda (w sąsiedztwie wiaduktu kolejowego w Policach), w mediach społecznościowych ponownie pojawiło się wiele hejterskich i niesprawiedliwych komentarzy.

Niestety wielu z komentujących sytuację nie dostrzega tego, że awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych nie można przewidzieć, bo w końcu jest to infrastruktura podziemna, często ułożona pod ziemią nawet kilkadziesiąt lat temu. Wielu również nie dostrzega, że Spółka nie prowadziła w tym konkretnym miejscu żadnych robót ziemnych oraz że, pomimo iż awaria wystąpiła w godzinach późno popołudniowych, ZWiK Police Sp. z o.o. zadecydowała o podjęciu natychmiastowych działań naprawczych, co wiązało się z pracą pracowników przez całą noc, po to, aby było to najmniej uciążliwe dla mieszkańców miasta.

Zatem aby w przyszłości zastanowić się zanim uderzy się bezrefleksyjnie w klawiaturę przypominamy, że awarie sieci zdarzają się i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. ZWiK Police Sp. z o.o. nie prowadzi inwestycji związanej z budową ronda i nie spowodował tej awarii, podjął natomiast najlepszą z możliwych decyzji aby awaria została usunięta w godzinach nocnych, kiedy roboty przy rondzie oraz cały ruch uliczny ustaje, po to aby ruch drogowy mógł odbywać się bez konieczności organizowania objazdu w godzinach porannego i popołudniowego szczytu oraz aby mógł zostać wznowiony przed porannym szczytem drogowym, kiedy to wielu policzan jedzie do pracy i szkoły (ruch drogowy wstrzymano dopiero od godziny 21-ej i wznowiono już przed godzina 5-tą rano następnego dnia).

foto z awarii 25.04.2023

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Za nami I kwartał 2023 roku przy realizacji zadania

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza"

Obecnie na zadaniu dzieje się wiele, dlatego po pierwszym kwartale  przekazujemy kilka ważnych informacji nt. zaawansowania prac przy realizacji zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap I". Aktualnie (kwiecień 2023 r.) roboty są prowadzone na kilku frontach, wszystkich trzech etapów jednocześnie. Po początkowych trudnościach związanych m.in. z trudnymi warunkami gruntowymi, obecne tempo robót jest wysokie. Podkreślić również należy, że przy utrzymaniu odpowiednich zasobów oraz tempa prac możliwe będzie ukończenie robót w kontraktowym terminie.

Zaawansowanie prac i zdjęcia z frontu robót przedstawiono poniżej:

tabela 1 Tanowo kwiecień 2023
 
20230215 130640 20230208 095317 20230315 132611
     
20230222 133709 2 20230315 133745 20230411 120525

 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat

przeciwko dezinformacji dotyczącej usuwania awarii na sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Policach w dn. 28-29 marca 2023 r.

 

Informujemy, że awaria sieci wodociągowej w ul. Wojska Polskiego w Policach wystąpiła 28 marca 2023 r. około godz. 10:00. Służby ZWiK Police Sp. z o.o. niezwłocznie przystąpiły do usuwania awarii i 29 marca o godzinie 5 rano przywrócono dostawę wody. W czasie awarii bez wody pozostawało 5 budynków zlokalizowanych przy ul. Mazurskiej i Wojska Polskiego w Policach. Przez cały czas usuwania awarii woda pitna była dostarczana beczkowozami. W chwili obecnej trwa odtwarzanie nawierzchni asfaltowej jezdni przez firmę zewnętrzną i w najbliższym czasie ruch ul. Wojska Polskiego zostanie wznowiony.

 

received 1321624315051966 received 1337260940388660

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach
od ronda Pionierów do ul. Wojska Polskiego przez projektowane rondo w ul. Wkrzańskiej


 
ZWiK Police Sp. z o.o. w dniu 06 lutego 2023 roku przystąpiła do realizacji kolejnego dużego zadania inwestycyjnego, budowy sieci wodociągowej w ulicy Piłsudskiego w Policach, dla którego w 2022 roku pozyskała niezbędną dokumentację techniczną oraz decyzje o pozwoleniu na budowę. Zadanie zostanie zrealizowane w dwóch etapach.

Etap I zadania zakłada budowę ok. 410 m sieci wraz z zasuwami sekcyjnymi oraz hydrantami od projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej do ul. Wojska Polskiego.
Etap II zadania będzie realizowany po zakończeniu obecnych robót budowalnych i zakłada wykonanie ok. 670 m sieci wraz z zasuwami sekcyjnymi oraz hydrantami, od projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej do ronda Pionierów.

Całe zadnie budowy sieci wodociągowej od ronda Pionierów i ul. Wojska Polskiego do projektowanego ronda przy ul. Wkrzańskiej zostało skoordynowane z projektem budowy infrastruktury drogowej na terenie Polic na potrzeby Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej - Przystanek Police Piłsudskiego, w ramach którego również uwzględniono budowę nowego odcinka sieci wodociągowej.
Zadanie jest realizowane przez ZWiK Police Sp. z o.o. ze środków własnych tzw. zasobami własnymi w celu poprawy bezpieczeństwa i zapewnienia ciągłości dostaw wody do mieszkańców gminy Police.

zd. 02 zd. 03 zdj. 01

 

____________________________________________________________________________________________________

 

To już 5 lat ZWiK Police jako spółki prawa handlowego!

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat zrealizowanych przez Spółkę zadań inwestycyjnych w ciągu ostatnich pięciu lat.

Kliknij w link:  TUTAJ

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Rozpoczęły się roboty budowlane przy realizacji zadania:

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza"

 

Informujemy, że budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza weszła w kolejny ważny etap realizacji całego zamierzenia inwestycyjnego. Obecnie (styczeń 2023 r.) roboty budowlane realizowane są równolegle w trzech  punktach miejscowości Tanowo i Witorza. W ramach zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza - Etap I" zostanie skanalizowany rejon ul. Jasienickiej, ul. Chabrowej, ul. Brzozowej, ul. Wiatracznej, ul. Młyńskiej, ul. Pocztowej, ul. Polickiej i ul. Dębowej.

Wbrew nieuprawnionym opiniom niektórych radnych Rady Miejskiej, wypowiadanych m.in. podczas sesji Rady Miejskiej (w ocenie Spółki z powodu braku elementarnej wiedzy nt. realizacji zadania), całe zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tanowo i Witorza, począwszy od dokumentacji przedprojektowej, przeprowadzenia postępowania przetargowego, zawarcia umowy z wykonawcą poprzez wykonanie dokumentacji technicznej oraz projektowej i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, a także trwające obecnie roboty budowalne jest wynikiem ogromnego zaangażowania w realizację zadania Prezesa Zarządu Spółki oraz Pracowników ZWiK Police Sp. z o.o.

Trwające obecnie  roboty budowalne potwierdzają również, że  złożona przez Prezesa Spółki mieszkańcom ww. miejscowości w 2019 roku obietnica, dołożenia przez niego oraz ZWiK Police Sp. z o.o. wszelkich starań aby w przywołanych miejscowościach kanalizacja sanitarna została wybudowana są świadectwem, że słowa wówczas wypowiedziane przez Prezesa Rafała Zielińskiego nie były słowami ot tak "rzuconymi na wiatr" i że przywołane miejscowości, w końcu będą miały kanalizację sanitarną, najpierw na obszarze ww. ulic a w przyszłości, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych oraz dołożeniu ogromnej determinacji, także na obszarze pozostałej części miejscowości Tanowo.

Projekt uzyskał dofinasowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa II – Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Wartość zadania 14 100 000,00 zł netto

5. Tanowo  2. tanowo  3. Tanowo 
1. Tanowo  6. Tanowo 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tanowskiej


 
Na dzień 31 grudnia 2022 roku zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją zadania polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Tanowskiej w Policach, co oznacza, że w 2022 roku ZWiK Police Sp. z o.o. zrealizowała kolejne tzw. liniowe zadanie inwestycyjne polegające na budowie nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Police.

W ramach zadania wybudowano ok. 500 m nowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wbudowaniem 12 studni kanalizacyjnych, z których najgłębsza studnia ma powyżej 7 metrów głębokości.

Celem budowy nowej sieci kanalizacyjnej w ul. Tanowskiej jest poprawa bezpieczeństwa i ciągłości odprowadzania ścieków z obszarów ul. Fabrycznej, Energetyków i Tanowskiej w Policach oraz z miejscowości Trzeszczyn, a w przyszłości także z miejscowości Tanowo i Witorza. Zadanie jest również ważną częścią zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza, która obecnie znajduje się na etapie robót wykonawczych.

Na realizację zadnia Spółka otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach umowy pożyczki w wysokości 1 660 000 złotych netto.

Wartość całego zadania 1 660 000,00 zł netto.

Tanowska fot. 1 Tanowska fot. 2 Tanowska fot. 3 Tanowska fot. 4
 

____________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat Pracowniczej Akcji Społecznej

"Bardziej Odpowiedzialni"

 

ZWiK Police Sp. z o.o. ponownie informuje, że wzorem lat ubiegłych w 2022 roku dzięki bezinteresowności pracowników polickiego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz działającej w Spółce od 2019 roku Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” i zebranym w ramach tej inicjatywy środkom pieniężnym, udało przygotować prezenty świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Tym razem przygotowano prezenty dla dwóch rodzin. W paczkach świątecznych znalazły się między kuchnia gazowa z piekarnikiem, meble oraz naczynia, a także artykuły spożywcze, środki czystości, kosmetyki i trochę słodkości dla dzieci.

Wesołych Świąt i dziękujemy serdecznie za kolejną udaną akcję zrealizowaną w ramach inicjatywy

„Bardziej Odpowiedzialni”

 

Zespół Koordynacyjny

Pracowniczej Akcji Społecznej "Bardziej Odpowiedzialni"

 

akcja 2022

 

____________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tanowskiej

 

W najbliższych tygodniach (tj. w miesiącu sierpniu 2022 r.) rozpoczną się prace budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Tanowskiej w Policach.

Zadanie jest realizowane w celu budowy nowego rurociągu wzdłuż ul. Tanowskiej w Policach, który będzie poprawiał bezpieczeństwo i zapewniał ciągłość odprowadzania ścieków z obszarów ul. Fabrycznej, Energetyków i Tanowskiej w Policach oraz z miejscowości Trzeszczyn, a w przyszłości także z miejscowości Tanowo i Witorza, w których jest realizowane zadanie inwestycyjne pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami – Etap I”.

Zadanie jest ważną częścią zamierzenia inwestycyjnego jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza. Po uruchomieniu kanalizacji sanitarnej w przywołanych miejscowościach całość ścieków sanitarnych będzie przesyłana nowo budowanym rurociągiem do pompowni ścieków PC przy ul. Tanowskiej i dalej do oczyszczalni ścieków. Po skanalizowaniu miejscowości Tanowo i Witorza średniodobowy bilans ścieków do przesłania przez nową sieć kanalizacji sanitarnej DN 300 przy ul. Tanowskiej w Policach wyniesie dodatkowo ok. 204 m3/d (dane pochodzą z dokumentu pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki ściekowej). Obecnie istniejący rurociąg wybudowany ok. 50 lat temu nie jest w stanie przyjąć tak dużej ilości nowych ścieków. Aktualnie funkcjonującą siecią przesyłane jest ok. 149 m3/d ścieków (dane stanowią średnią z trzech lat ze wskazań wodomierzy dla punktów czerpalnych na obszarze zadania).

Budowa nowej sieci o długości 500,6 m utworzy jednolity system pozwalający na bezawaryjny przesył ścieków do oczyszczalni ze wszystkich opisanych obszarów. Prawdopodobieństwo wystąpienia w przyszłości poważnych, skomplikowanych i długotrwałych awarii zostanie znacząco zmniejszona, ograniczając tym samym ryzyko zagrożeń środowiskowych spowodowanych przedostaniem się ścieków do gruntu.

Wartość całego zadania 1 660 000,00 zł netto.

plan ks Tanowska

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Informacja nt. wody z ujęć na terenie Gminy Police w związu ze skażeniem rz. Odry

 

Z uwagi na pojawianie się pytań dotyczących jakości wody pitnej w Gminie Police w związku ze skażeniem rzeki Odry, o którym donoszą ogólnopolskie media Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że woda dla mieszkańców Gminy Police jest pozyskiwana z tzw. ujęć podziemnych i na dzień dzisiejszy brak jest zagrożenia dla wody pitnej w związku ze skarżeniem rzeki Odry.

ZWiK Police Sp. z o.o. jednocześnie informuje, że prowadzi stały monitoring jakości wody we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Policach oraz akredytowanym laboratorium badawczym.

 

 ____________________________________________________________________________________________________

 

Zamgławiacze w przestrzeni miejskiej ułatwią Mieszkańcom znoszenie letnich upałów

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w miesiącu czerwcu br. ponownie rozstawił w przestrzeni miejskiej, na terenie Polic urządzenia rozpylające zimną i ożywczą  kurtynę wodną tzw. zamgławiacze, które mają ułatwić Mieszkańcom Polic znoszenie letnich upałów.


Zamgławiacze znajdują się:
•    w okolicach przychodni przy ul. Siedleckiej
•    na deptaku przy ul. Wyszyńskiego
•    na deptaku pomiędzy ul. Wyszyńskiego i ul. Piaskową
•    w pobliżu Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Bankowej
•    w rejonie skrzyżowania ul. Bankowej z ul. PCK
•    przy ul. Mieszka I oraz ul. Wróblewskiego


Zamgławiacze uruchamiane są przez pracowników Spółki w upalne dni i wyłączane, kiedy temperatura spada. Jeśli zatem temperatura powietrza jest wysoka a zamgławiacz nie działa, prosimy o zgłaszanie tego na bezpłatny nr 994. Na pewno niezwłocznie zadziałamy.

 

 2654769252002311128 kopia  7787584998510472699 
 
 4256985133174838966 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Modernizacja systemów sterowania związanych z odprowadzaniem ścieków w Gminie Police


Zadanie jest realizowane w celu zcentralizowania procesów sterowania odbiorem i przesyłem ścieków w Gminie Police i podwyższenia poziomu bezpieczeństwa pracy przepompowni i urządzeń kanalizacyjnych. Centralny system sterowania umożliwi monitorowanie pracy całej sieci kanalizacji sanitarnej integrując łącznie 57 rozproszonych po całej gminie obiektów technologicznych, wpływając na zapobieganie występowania nadzwyczajnych zagrożeń środowiskowych związanych z awariami urządzeń kanalizacyjnych i wydostawaniem się napływających ścieków poza zamknięty system kanalizacyjny do gleby lub wód.

W ramach realizacji zadania w 2020 roku zlecono wykonanie koncepcji modernizacji systemu sterowania obiektów związanych z odprowadzaniem ścieków ZWiK Police Sp. z o.o., z kolei w 2021 roku zrealizowano I etap zadania tzn. zabudowano w szafie serwerowej całkowicie nowy „Centralny system sterowania” w skład którego weszły dwa redundantne komputery serwerowe na których uruchomione jest dedykowane oprogramowanie oparte na systemie SCADA,  jako najważniejszego składnika wchodzącego w skład tzw. zcentralizowanego sterowania. Ponadto szafa wyposażona jest w switche światłowodowe służące do komunikacji ze wszystkimi sterownikami obiektowymi (pompownia Główna, w sadzie, retencyjna, krata) z wykorzystaniem infrastruktury światłowodowej oraz modem GSM do komunikacji z obiektami rozproszonymi na terenie niemalże całej Gminy. Wyposażono również dwa stanowiska operatorskie.

W latach 2022-2023 zrealizowany zostanie drugi, ostatni etap zadania tzn. modernizacja 57 urządzeń na terenie gminy Police, które w konsekwencji zostaną zintegrowane w ramach centralnego systemu monitoringu i sterowania.

Na realizację zadania ZWiK Police Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie w ramach umowy pożyczki wysokości 793 tys. zł.

 

sterow. kanalizacja  sterow. kanalizacja 2 

 

________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Policach

 

W 2021 roku zaprojektowano, a w 2022 roku tzw. zasobami własnymi wybudowano, 98 m sieci wodociągowej w ul. Siedleckiej w Policach wraz z zasuwami sekcyjnymi. Realizacja zadania poprawi warunki eksploatacji sieci i przesyłu wody. Zadanie zostało zrealizowane w celu połączenia sieci wodociągowej w ulicy Siedleckiej z siecią wodociągową w ulicy Tanowskiej.

W latach 2018-2022 w gminie Police wybudowano łącznie  2788 m sieci wodociągowej z tego przeszło 1148 m sieci wodociągowej ZWiK Police Sp. z o.o. wybudował przy wykorzystaniu tzw. zasobów własnych. Jednocześnie w latach 2019-2022 w ramach obowiązującego w Spółce regulaminu odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. odpłatnie przejął 1265 m sieci wodociągowej oraz 387 m sieci kanalizacyjnej.

siedlecka 1  siedlecka 2  siedlecka 3 

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat Pracowniczej Akcji Społecznej

"Bardziej Odpowiedzialni"

 

ZWiK Police Sp. z o.o. informuje, że w 2021 roku dzięki bezinteresowności pracowników ZWiK Police oraz działającej w Spółce od 2019 roku Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” i zebranym w ramach tej inicjatywy środkom pieniężnym, udało przygotować podarunki świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach. Tym razem przygotowano upominki dla starszej pani oraz dla mamy samotnie wychowującej dwoje nastoletnich dzieci. W paczkach świątecznych znalazły się między innymi obuwie i odzież, biurko szkolne, poduszki i kołdry, ciepły koc, naczynia a także środki czystości i artykuły spożywcze oraz kosmetyki i trochę słodkości dla dzieci.

Dziękujemy serdecznie za kolejną udaną akcję zrealizowaną w ramach inicjatywy „Bardziej Odpowiedzialni”!

Zespół Koordynacyjny

Pracowniczej Akcji Społecznej "Bardziej Odpowiedzialni"

 

paczki 2021

 

____________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT


w Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. zo.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zakażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników oraz klientów ZWiK Police podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki.

 

Zmiany polegają na wprowadzeniu bezpośredniej obsługi klientów wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty z właściwym pracownikiem Spółki.  Wizytę można umówić e-mailowo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie:

-   

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki:

tel. 91 42-41-323

 

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów:

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 

 • informacje dotyczące jakości wody:

tel. 91 42-41-327

 

Uwaga: zaznaczamy, że po przybyciu na umówione spotkanie należy przestrzegać obostrzeń sanitarnych w tym zakrywania ust i nosa.

Wszelkie dokumenty można dostarczać również za pośrednictwem usług pocztowych na adres:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Awarie należy zgłaszać niezmiennie na czynny całodobowo przez 7 dni w tygodniu:

tel. 994

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania.

Zaznaczmy również, że w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku przedłużone zostaje zawieszenie przyjmowania i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec zmianie, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość

1 grudnia 2021 r.

____________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT
w sprawie zamknięcia kasy 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wpłat należy dkonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych.

Podkreślamy, że okres na ktory zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.

Przepraszamy za utrudnienia.

Police, 1.12.2021 r.

____________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT
w sprawie zmiany zasad obsługi interesantów przez pracowników Działu Techniczno-Inwestycyjnego, Moderniacji i Remontów

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w związku z trwającym obecnie szczytem sezonu realizacji prac inwestycyjnych i dużym wzrostem ilości składnych przez klientów Spółki wniosków dotyczących wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci, uzgadniania dokumentacji technicznych, odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych a także z uwagi na czasowe absencje pracowników wynikające z trwającej w całym kraju epidemii koronawirusa, w okresie od 1 do 31 grudnia 2021 roku zmianie ulegną zasady obsługi interesantów przez pracowników Działu Techniczno-Inwestycyjnego, Modernizacji i Remontów.


W celu usprawnienia prac związanych z wydawaniem warunków technicznych przyłączenia do sieci, uzgadnianiem dokumentacji technicznej, realizacją procedur odpłatnego przejęcia urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych kontakt telefoniczny z pracownikami Działu Techniczno-Inwestycyjnego, Modernizacji i Remontów pod nr tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318 możliwy będzie jedynie we wtorki i czwartki w godzinach od 8:00 do 15:00.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Przepraszamy za utrudnienia i dziękujemy za wyrozumiałość.

Dyrektor ds. Technicznych

 

__________________________________________________________________________________

 

Budowa sieci wodociągowej w Tanowie

w ul. Sosnowej oraz na odcinku ul. Wichrowej (na wschód od skrzyżowania z ul. Sosnową)

 

W 2021 roku tzw. zasobami własnymi wybudowano 180 m sieci wodociągowej oraz wbudowano hydranty i zasuwy sekcyjne. Zadanie zrealizowano w celu zabezpieczenia w wodę pitną powiększającej się z roku na rok miejscowości Tanowo.

 

__________________________________________________________________________________

 

Informaca nt. cyfrowych technologii w ZWiK Police Sp. z o.o.

 

Wdrożenie rozwiązań cyfrowych wymaga w wielu przypadkach fundamentalnych zmian w kulturze przedsiębiorstw i jest procesem, który w równej mierze dotyczy inwestycji w kapitał ludzki, co inwestycji w technologię. W polickim przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym wdrażanie nowych technologii odbywa się na wszystkich poziomach jej działalności i jest niezbędne w celu dostosowania Spółki do zmieniającego się otoczenia gospodarczego oraz wymagań organizacyjnych.  ZWiK Police Sp. z o.o. w ostatnich latach dokonała m.in. modernizacji środowiska serwerowego oraz wymiany 100% przestarzałych komputerowych jednostek stanowiskowych.
Spółka ponadto w 2021 roku wdrożyła w ramach elektronicznego systemu rozliczania usług nowy specjalistyczny system usprawniający obszar księgowości i rozliczeń tzw.:

•    moduł mBrygada usprawniający obszar zarządzania wymianą wodomierzy a także ich plombowaniem,

jest to kolejne narzędzie cyfrowe po wdrożeniu w latach 2019-2020 specjalistycznych systemów informatycznych:

•    do elektronicznego odczytu wodomierzy,
•    korespondencji seryjnej w zakresie tzw. e-faktury,
•    fakturowanie awaryjne (moduł mOdczyt),
•    zarządzania magazynami i upraszczający obieg dokumentów oraz rejestrację obrotów magazynowych (moduł mMagazyn) m.in. poprzez wykorzystanie systemu kodów kreskowych.

 

cyfrowe techn. 1 cyfrowe techn. 2 cyfrowe techn. 3

cyfrowe techn. 4


__________________________________________________________________________________

 

Informacja o zakupie ciągnika z ładowaczem czołowym, łyżką przeładunkową, widłami przesuwnymi oraz czerpakiem na kamienie

 

W 2021 roku z uwagi na znaczący wzost ilości zadan, które są realizaowanie w ramach prowadzonej działalności Spółka zakupiła ciągnik z ładowaczem czołowym, łyżką przeładunkową, widłami przesuwnymi, czerpakiem na kamienie oraz przyczepą 8T. Ciągnik jest niezbędny Spółce przy realizacji zadań wodociągowo-kanalizacyjnych, w tym przy usuwaniu awarii wod.-kan.

 ciągnik z ładowaczem

 

__________________________________________________________________________________

 

Studnie głębinowe na ujęciu wody w Policach

 

W 2021 roku na ujęciu wody w Policach wykonano odwiert 3 nowych studni głębinowych. Budowa nowych studni jest niezbędna ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę mieszkańców Gminy Police. Z uwagi na towarzyszący normalnej eksploatacji spadek wydajności studni głębinowych konieczne jest sukcesywne zastępowanie istniejących wyeksploatowanych studni nowymi.

studnie głębinowe    studnie 2

 

__________________________________________________________________________________

 

Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej

 

W 2021 roku Spółka tzw. zasobami własnymi wymieniła kolejne 19 szt. zasuw sekcyjnych. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2021 ZWiK Police Sp. z o.o. wymienił i/lub wbudował łącznie 78 szt. zasuw sekcyjnych.

Zadanie jest realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy ciągłości zaopatrzenia w wodę większej liczby mieszkańców w przypadku występowania awarii wodociągowych. Realizacja zadania obejmuje modernizację zasuw sekcyjnych dzielących części miasta na mniejsze, niezależnie zasilane obszary i jest zadaniem wieloletnim.

 

zasuwa 4    zasuwa 2 

 

__________________________________________________________________________________

 


Modernizacja dwóch kolektorów zrzucających ścieki do oczyszczalni ścieków G.A. Z.CH. Police S.A.

będących własnością ZWiK Police Sp. z o.o.

 

Zadanie zrealizowano w 2021 roku tzw. zasobami własnymi w celu poprawy warunków eksploatacji dwóch kolektorów zrzucających ścieki do oczyszczalni ścieków oraz wydłużenia ich trwałości. Modernizacja polegała na wymianie kolektorów z tworzywa sztucznego odbierających ścieki z dwóch równoległych rurociągów na kolektory ze stali kwasoodpornej.

 

__________________________________________________________________________________

 

Modernizacja studni kanalizacji sanitarnej przy wykorzystaniu nowych korpusów
i opasek kompozytowychw technologii TVR T na terenie Gminy Police

 

Spółka w 2021 roku uruchomiała zadanie inwestycyjne zmierzające do modernizacji studni kanalizacji sanitarnej ZWiK Police Sp. z o.o. przy wykorzystaniu nowych korpusów z włazami i kompozytowych opasek regulacyjnych. Spółka tzw. zasobami własnymi przy wykorzystaniu ww. technologii w 2021 roku zmodernizowała 31 studzienek w ul. Wojska Polskiego i ul. Asfaltowej w Policach. W roku 2022 Spółka kontynuuje realizację ww. zadania inwestycyjnego w ul. Piłsudskiego oraz w ul. Siedleckiej w Policach.

 

__________________________________________________________________________________

 

Modernizacja stacji zlewnej FEKO przy ul. Dębowej 2 w Policach

 

W 2021 roku w ramach kolejnej modernizacji stacji zlewnej FEKO przy ul. Dębowej 2 w Policach dodano zupełnie nową funkcję do oprogramowania jaką jest konieczność wpisywania a następnie zatwierdzania numeru rejestracyjnego samochodu asenizacyjnego przed dokonaniem każdorazowego zrzutu nieczystości ciekłych do stacji zlewnej.

W latach poprzednich przeprowadzono dużą modernizację stacji zlewnej FEKO w zakresie zaimplementowania nowego oprogramowania, wymiany podzespołów stacji tj. szafa sterownicza wraz ze sterownikiem, monitor oraz klawiatura.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Informacaja nt. zadań inwestycyjnych w latach 2018-2020

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w latach 2018-2020 przeprowadziła szereg zadań inwestycyjnych, których celem było:

 • poprawienie stanu technicznego sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych,
 • ograniczenie liczby awarii oraz ich ewentualnych skutków,
 • zwiększenie efektywności produkcji i dystrybucji wody,
 • zwiększenie efektywności usuwania awarii,
 • realizacja zadań inwestycyjnych tzw. siłami własnymi.

Misją Spółki przy realizacji wszelkich przedsięwzięć jest stała poprawa standardu życia mieszkańców Gminy Police poprzez zapewnienie ciągłości dostaw wody i jej odpowiednią jakość oraz niezawodne odprowadzanie ścieków - 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, 12 miesięcy w roku, nie zważając na warunki pogodowe.


Istotne inwestycje, które zostały zrealizowane w latach 2018-2020:

 • Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach w Mścięcinie
 • Modernizacja oprogramowania sterującego procesami produkcji i dystrybucji wody na terenie Gminy Police
 • Modernizacja układu zasuw na sieci wodociągowej
 • Modernizacja układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków
 • Modernizacja kraty mechanicznej w pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach
 • Wbudowywanie studni rewizyjnych na przyłaczach kanalizacji sanitarnej

 

____________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT
w sprawie podpisania umowy dotyczącej realizacji zadania
pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) – Etap I"

 

Ostatnie trzy lata to dla Spółki czas bardzo intensywnych prac związanych m.in. z przedsięwzięciem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza, dlatego też przyjemnie jest nam poinformować mieszkańców Gminy Police, że w dniu 26 marca 2021 roku w siedzibie ZWiK Police Sp. z o.o. zawarta została umowa o roboty budowlane na realizacje przedsięwzięcia pn. „Zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza (sieć kanalizacyjna grawitacyjno-tłoczna z przepompowniami) – Etap I”.

Wykonawcą wybranym w postępowaniu przetargowym została spółka  Musing Bud Spółka z o.o. Sp. K. z siedzibą w Szczecinie.
Wartość umowy netto 12 100 000,00 zł

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT
w sprawie postępów realizacji zadania
pn. „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach na Mścięcinie”


W związku z realizacją przedsięwzięcia przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin realizowanego przez Powiat Policki informujemy, że obecnie jest budowany kolejny odcinek sieci magistralnej o długości 1,5 km zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę wraz z układem zasuw i hydrantów. Budowany odcinek jest ostatnim etapem realizowanego od 2018 roku przez ZWiK Police Sp. z o.o. przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i modernizacja sieci wodociągowej w Przęsocinie wraz z dostosowaniem pompowni przy zbiornikach na Mścięcinie”.

Całe przedsięwzięcie zostało przez Spółkę przyjęte do realizacji w celu zaspokojenia i ustabilizowania zapotrzebowania w wodę pitną powiększającej się z roku na rok miejscowości.

W roku 2018 wykonano koncepcję rozwoju sieci wodociągowej w miejscowości Przęsocin, w której zostały określone między innymi  kierunki rozwoju miejscowości oraz potrzeby zaopatrzenia miejscowości w wodę pitną i wodę p.poż.

W latach 2018-2019 wykonano i odebrano dokumentację projektową, wykonawczą i kosztorysową oraz uzyskano pozwolenie na budowę dla wszystkich etapów przebudowy sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin w wodę. Wykonano również koncepcję modernizacji systemu sterowania pompownią zaopatrującą w wodę miejscowość Przęsocin a także przeprowadzono jej kompleksową modernizację. Wykonano także pierwsze 140 m sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin wraz z układem zasuw i hydrantów, koordynując przywołane zadanie z Powiatem Polickim realizującym pierwszy etap przebudowy połączenia drogowego Police-Szczecin.

W roku 2020 wykonano kolejne 655 m sieci magistralnej zasilającej miejscowość Przęsocin, od pompowni w Mścięcinie do km 1515 wg proj. Przebudowy Połączenia Drogowego Police-Szczecin wraz z układem zasuw i hydrantów tj.

Wartość całego zadania netto 1 549 485,56 zł

 

Przęsocin 1    Przęsocin 2 

 Przęsocin 3

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT
w sprawie informacji na temat ilości rocznego poboru wody
do celów wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


W związku z wpływającymi do spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wnioskami od Wspólnot Mieszkaniowych, Zarządców oraz innych podmiotów zarządzających w imieniu właścicieli i/lub mieszkańców lokalami/mieszkaniami informacji w sprawie rocznej ilości poboru wody informujemy , że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uzyskanie ww. informacji wymaga od ww. podmiotów pozyskania od właścicieli i/lub mieszkańców lokali/mieszkań pisemnej zgody na udostępnienie danych, o których jest mowa powyżej.

Reasumując aby Wspólnota Mieszkaniowa, Zarządca oraz innym podmiot mógł otrzymać informacje o rocznej ilości poboru wody dla lokalu/mieszkania w Gminie Police jest zobowiązany dostarczyć do siedziby ZWiK Police Sp. z o.o. pisemny wniosek  wraz z pisemną zgodą właścicieli i/lub mieszkańców na wzorze, który stanowi załącznik do niniejszego komunikatu. Zaznaczamy, że do czasu wykonania przywołanego powyżej obowiązku przez Wnioskodawcę Spółka nie będzie mogła przekazać jakichkolwiek danych.

W razie pytań prosimy o kontakt z Działem Księgowości i Rozliczeń tel. 91 42 41 323.

 

Wzór oświadczenia zgody na udostępnienie danych osobowych

 

 _____________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

w sprawie modernizacji oprogramowania sterującego procesami produkcji i dystrybucji wody
na terenie Gminy Police

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2018-2020 w celu zwiększenia bezpieczeństwa produkcji i dystrybucji wody m.in. poprzez modernizację oprogramowania, jako najważniejszego składnika wchodzącego w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji i dystrybucji wody w SUW Grzybowa, będącego centralnym miejscem spływu i analizy danych.

 

plansza studnie na Grzybowej

 

W latach 2018-2020 przeprowadzono:

modernizację SUW „Tanowo", w ramach której wykonano:

 • koncepcję modernizacji systemu sterowania oraz koncepcję budowy nowej hali filtrów;
 • dokumentację projektową, wykonawczą oraz kosztorysową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody „Tanowo” poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Pilchowo, Bartoszewo, Tanowo, Witorza, Tatynia, Wieńkowo, Police-Jasienica, Dębostrów, Niekłończyca, Uniemyśl oraz Drogoradz. Nowe sterowanie dodatkowo umożliwiło m.in. całkowite zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy SUW z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Ponadto, w związku ze zmianą technologii płukania filtrów, osiągnięto dodatkowy cel w postaci zmniejszenia zużycia wody płuczącej złoża filtracyjne. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy). Zmieniono również sposób komunikacji z radiowego na GPRS,
nową szafę sterowniczą SUW w Tanowie,
nowe rozdzielnice trzech studni głębinowych na przywołanym ujęciu,
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.

Wszystkie prace modernizacyjne w SUW Tanowo przeprowadzono w sposób uwzględniający przyszłą wizualizację i sterowanie planowanej do wybudowania nowej hali filtracji w SUW „Tanowo”.

 

szafa sterow. Tanowo

 

modernizację „Pompowni wody w Pilchowie", w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie dwiema przepompowniami wody w Pilchowie poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości. Dodatkowo modernizacja sterowania umożliwiła m.in. zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterownia procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterownia wykonano m.in.: nowe sterowniki w rozdzielnicach dwóch pompowni.


modernizację  „SUW „Grzybowa", w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody „Grzybowa” poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Police. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW „Grzybowa” jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy),
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.

 sterowanie woda Grzybowa

 

modernizację „Przepompowni wody w Sierakowie”, w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie przepompownią wody w Sierakowie poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości Leśno Górne. Dodatkowo modernizacja sterowania umożliwiła m.in. zdalne sterowanie wszystkimi procesami pracy przepompowni z poziomu głównej sterowni zlokalizowanej przy ul. Grzybowej 50 w Policach. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterownia wykonano m.in.: nowe sterowniki w rozdzielnicy pompowni.


sterowanie woda Sierakowo 

 

modernizację „SUW w Trzebieży”, w ramach której wykonano:

 • nowe sterowanie Stacją Uzdatnia Wody w Trzebieży poprawiając bezpieczeństwo oraz efektywność produkcji i dystrybucji wody zaopatrującej mieszkańców miejscowości. Modernizacja wchodzi w skład tzw. zcentralizowanego sterowania procesami produkcji wody w SUW Grzybowa jako centralnego miejsca spływu i analizy danych. W ramach modernizacji sterowania wykonano m.in.:

nowe oprogramowanie wszystkich elementów programowalnych zainstalowanych w modernizowanych sterownicach (sterowniki, panele operatorskie i modemy). Zmieniono również sposób komunikacji z radiowego na GPRS,
nową szafę sterowniczą SUW w Trzebieży,
nowe instalacje zasilające napędy pomp wyposażonych w nowe oddzielne falowniki.

 sterowanie woda 5 Trzebież


Wartość całego zadania netto 1 241 010,54 zł

__________________________________________________________________________________  

Informacja w sprawie realizacji zadania modernizacji układu zasuw na sieci wodociągowej

 

Zadanie jest realizowane w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz poprawy ciągłości zaopatrzenia w wodę większej liczby mieszkańców w przypadku występowania awarii wodociągowych. Realizacja zadania obejmuje modernizację zasuw sekcyjnych dzielących części miasta na mniejsze niezależnie zasilane obszary i jest zadaniem wieloletnim. W związku z modernizacją układu zasuw osiągnięto także dodatkowy cel w postaci zmniejszenia zużycia wody płuczącej sieci po usunięciu awarii. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2019 ZWiK Police Sp. z o.o. wymienił i/lub wbudował łącznie 58 szt. zasuw sekcyjnych.


Wartość całego zadania netto 247 904,05 zł

zasuwa 01  zasuwa 3 

__________________________________________________________________________________

 

Informacja w sprawie realizacji zadania modernizacji układu agregatów do mechanicznego oczyszczania ścieków

 

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2018-2019 w celu zapewnienia utrzymania ciągłości przesyłu ścieków komunalnych z tzw. północnych terenów gminy Police do oczyszczalni ścieków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano dwa nowe urządzenia tzw. agregaty (sitopiaskowniki) do mechanicznego oczyszczania ścieków. Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Police a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. umową na utylizację ścieków komunalnych, ścieki komunalne przesyłane infrastrukturą ZWiK Police Sp. z o.o. do oczyszczalni muszą zostać przez Spółkę wstępnie oczyszczone ze stałych frakcji tj. skratki, piasek itp. Właśnie za wstępne oczyszczenia ścieków z tzw. północnych terenów Gminy Police odpowiadają dwa tzw. agregaty (sitopiaskowniki) do mechanicznego oczyszczania ścieków.


Wartość całego zadania netto 924 022,15 zł

 

2 kolektory

 

__________________________________________________________________________________

 

Informacja nt. realizacji zadania modernizacji kraty mechanicznej w pompowni głównej przy ul. Dębowej w Policach

 

Zadanie zostało zrealizowane w roku 2019 w celu zapewnienia utrzymania ciągłości przesyłu ścieków komunalnych z tzw. południowych terenów gminy Police (m.in. miasto Police) do oczyszczalni ścieków Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. W ramach zadania zakupiono i zainstalowano kratę mechaniczną do oczyszczania ścieków. Zgodnie z zawartą pomiędzy Gminą Police a Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. umową na utylizację ścieków komunalnych, ścieki komunalne przesyłane infrastrukturą ZWiK Police Sp. z o.o. do oczyszczalni muszą zostać przez Spółkę wstępnie oczyszczone z frakcji stałych tj. skratki, piasek itp. Właśnie za wstępne oczyszczenia ścieków odpowiada m.in. krata mechaniczna.


Wartość całego zadania netto 266 096,34 zł

 

krata 02  krata 03

 

__________________________________________________________________________________


Informacja w sprawie realizacji zadania wbudowywania studni rewizyjnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej

 

Zadanie zostało realizowane w celu poprawy funkcjonalności wewnętrznych instalacji sanitarnych oraz usuwania zatorów w instalacjach kanalizacji sanitarnej w starszych częściach zabudowy miasta. Zadanie obejmowało wbudowanie studni rewizyjnych na przyłączach kanalizacji sanitarnej  budynków przyłączonych do sieci kanalizacyjnej będącej w posiadaniu Spółki ZWiK Police. W trakcie realizacji całego zadania w latach 2018-2020 ZWiK Police Sp. z o.o. wbudowała łącznie 70 studni rewizyjnych.


Wartość całego zadania netto 244 248,50 zł

 

studnie rew. 1   studnie rew. 2

 

__________________________________________________________________________________

 

Informacja nt. zakupu pojazdów

 

W latach 2018-2020 z uwagi na znaczący wzrost ilości zadań, które są realizowane przez Spółkę w ramach prowadzonej działalności, w tym także realizacji zadań tzw. siłami własnymi, dokonano również zakupu nw. pojazdów:

 • wieloczynnościowy samochód asenizacyjny niezbędny m.in. do czyszczenia urządzeń kanalizacyjnych oraz usuwania zatorów na sieciach kanalizacyjnych,
 • samochód przystosowany do przewozu ładunków oraz 7 osób waz z kierowcą dla Wydziału Produkcji Wody i Eksploatacji Sieci Wodociągowej,
 • samochód przystosowany do przewozu ładunków oraz 7 osób waz z kierowcą dla Wydziału Przepompowni Ścieków i Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej,
 • samochód małolitrażowy dla monterów dokonujących wymiany wodomierzy,
 • samochód małolitrażowy  dla obsługi inkasenckiej,
 • koparka kołowa TEREX,
 • minikoparka gąsienicowa TEREX TC 19-2.

Wartość całego zadania netto 2 158 035,82 zł

auta 01

minikoparka

 

__________________________________________________________________________________

 

Informacja nt. pozyskania w latach 2018-2020 dokumentacji projektowych dla realizowanych zadań

 

Spółka w latach 2018-2020 m.in. pozyskała również dokumentacje projektowe wraz z wymaganymi decyzjami dla przedsięwzięć, które będą realizowane w latach kolejnych takich jak:

 • wykonanie studni głębinowych na ujęciach wody w Gminie Police,
 • budowa sieci wodociągowej w Tanowie w ul. Sosnowej oraz na odcinku ul. Wichrowej (na wschód od skrzyżowania z ul. Sosnową),
 • przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Policach,
 • wymiana rur wodociągowych wykonanych z azbestocementu,
 • modernizacja sieci kanalizacji ściekowej w ul. Tanowskiej w Policach,
 • modernizacja SUW Tanowo (budowa nowej hali i stacji filtrów).

 

__________________________________________________________________________________

 

Informacja nt. rozpoczęcia realizacji zadania wdrożenia elektronicznego odczytu wodomierzy

 

W 2020 roku przystąpiono  do pięcioetapowego zadania związanego z przygotowaniem i wdrożeniem w Spółce tzw. elektronicznego odczytu wodomierzy, w ramach którego usprawniony zostanie proces odczytu wskazań wodomierzy i naliczanie należności dla Odbiorców. Zastosowanie nowych rozwiązań gwarantuje efektywny proces odczytu wodomierzy i naliczanie należności wpływając także na:

 • redukcję strat-  z dotychczasowych doświadczeń wynika, że wdrożenie systemu niweluje wszelkie straty. Rozwiązanie to pozwala np. na uniknięcie nieuczciwego rozliczania się oraz ewentualnych błędów popełnianych przy manualnym spisywaniu stanu liczników przez inkasenta. Rachunki za media oparte są na faktycznym zużyciu a nie na szacunkach;
 • oszczędność czasu-  do tej pory odczytywanie stanu liczników było niezwykle czasochłonne, dzięki nowemu systemowi, który w ZWiK Police Sp. z o.o. zostanie w pełni zaimplementowany w ciągu 5 lat (okres legalizacji wodomierzy) wszystko odbywać się będzie przy minimalnym udziale pracowników Spółki;
 • bezpieczeństwo- system gwarantuje zabezpieczenie przed wszelkimi nadużyciami. Jednocześnie lokatorzy nie są narażani na zagrożenia związane z wpuszczaniem obcej osoby do swojego domu, co w ostatnim czasie okazało się bardzo ważne;
 • efektywność pracy-  dzięki systemowi uniknąć można sytuacji, kiedy to inkasent starał się wielokrotnie i bezskutecznie dostać na teren czyjejś posiadłości. Problemem przestają być także liczniki ulokowane w trudno dostępnych miejscach. Lokatorzy nie muszą już oczekiwać na przybycie inkasenta i dostosowywać swoich planów do terminu wizyty.

W 2020 roku w ramach etapu I zakupiono i wdrożono kompletny system odczytu danych z wodomierzy z nakładkami radiowymi (indukcyjnymi). Dokonano również zakupu i wymiany 1 140 szt. wodomierzy z nakładkami radiowymi oraz zakupiono dwustanowiskowe wyposażenie inkasenckie. Zakupiono i wdrożono także modułu Integracja z Partnerami jako niezbędnego instrumentu przetwarzania danych i fakturowania należności w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego działającego w Spółce.

 

______________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat Pracowniczej Akcji Społecznej
„Bardziej Odpowiedzialni”


Szanowni Pracownicy ZWiK Police Sp. z o.o.,
informujemy, że w bieżącym roku dzięki Waszej bezinteresowności oraz działającej w Spółce od 2019 roku Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” i zebranym w ramach tej inicjatywy środkom pieniężnym, ponownie udało się udzielić pomocy finansowej osobom potrzebującym. W tym roku pomogliśmy chłopcu choremu na SMA oraz przygotowaliśmy podarunki świąteczne dla dwojga podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
Dziękujemy serdecznie za Państwa bezinteresowność, hojność, zaangażowanie i współpracę przy realizacji Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni”. Napełnia nas radością i dumą fakt, że Pracownicy ZWiK Polic Sp. z o.o. kolejny już raz pokazują, że mają otwarte serca i rozumieją potrzeby ludzi.


Dziękujemy i liczymy na Was w Nowym Roku!

Zespół Koordynacyjny
Pracowniczej Akcji Społecznej "Bardziej Odpowiedzialni"

 akcja pracownicza 2020

 

______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK oraz klientów podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług w okresie od 04  do  31 stycznia 2021 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki. Zmiany będą polegały na  zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz realizowaniu  wszelkich spraw jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.


Terminy dyżurów, numery telefonów oraz adresy:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki:

tel. 91 42-41-323

 

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów:

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 

 • informacje dotyczące jakości wody:

tel. 91 42-41-327

 

 • rezliazacja zleceń na dostawę wody beczkowozem:

  tel. 91 42-41-324

 • zgłaszanie awarii 7 dni w tygodniu przez całą dobę

tel. 994


Wszelkie dokumenty można dostarczać za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu minimalnych obsad pracowniczych ZWiK Police Sp. z o.o.

Zaznaczmy również, że w okresie od 04  do  31 stycznia 2021 roku wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych. W przywołanym okresie zawiesza się także przyjmowanie i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia


4 stycznia 2021 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

 KOMUNIKAT

 

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020 r. Zakałd Wodociagów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. będzie nieczynny. Wszelkie awarie należy zgłaszać na bezpłatny nr 994.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK oraz klientów podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 16 grudnia do  31 grudnia 2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki. Zmiany będą polegały na  zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz realizowaniu  wszelkich spraw jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.


Terminy dyżurów, numery telefonów oraz adresy:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7:00-15:00

tel. 91 42-41-323

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-15:00

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 • informacje dotyczące jakości wody: poniedziałek i piątek w godz. 7:00-9:00

tel. 91 42-41-327

 • rezliazacja zleceń na dostawę wody beczkowozem: codziennie w godz. 7:00-15:00

  tel. 726-100-147

 • zgłaszanie awarii 7 dni w tygodniu przez całą dobę

tel. 994


Wszelkie dokumenty można dostarczać za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu minimalnych obsad pracowniczych ZWiK Police Sp. z o.o.

Zaznaczmy również, że w okresie od 16 grudnia do  31 grudnia 2020 roku wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych. W przywołanym okresie zawiesza się także przyjmowanie i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia


8 grudnia 2020 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK oraz klientów podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 9 grudnia do  15 grudnia 2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki. Zmiany będą polegały na  zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz realizowaniu  wszelkich spraw jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.


Terminy dyżurów, numery telefonów oraz adresy:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7:00-15:00

tel. 91 42-41-323

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-15:00

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 • informacje dotyczące jakości wody: poniedziałek i piątek w godz. 7:00-9:00

tel. 91 42-41-327

 • rezliazacja zleceń na dostawę wody beczkowozem: codziennie w godz. 7:00-15:00

  tel. 726-100-147

 • zgłaszanie awarii 7 dni w tygodniu przez całą dobę

tel. 994


Wszelkie dokumenty można dostarczać za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu minimalnych obsad pracowniczych ZWiK Police Sp. z o.o.

Zaznaczmy również, że w okresie od 09 grudnia do  15 grudnia 2020 roku wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych. W przywołanym okresie zawiesza się także przyjmowanie i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia


8 grudnia 2020 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK oraz klientów podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 2 grudnia do  8 grudnia 2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki. Zmiany będą polegały na  zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz realizowaniu  wszelkich spraw jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.


Terminy dyżurów, numery telefonów oraz adresy:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7:00-15:00

tel. 91 42-41-323

 

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 8:00-15:00

 

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 

 • informacje dotyczące jakości wody: poniedziałek i piątek w godz. 7:00-9:00

tel. 91 42-41-327

 

 • rezliazacja zleceń na dostawę wody beczkowozem: codziennie w godz. 7:00-15:00

  tel. 726-100-147

 • zgłaszanie awarii 7 dni w tygodniu przez całą dobę

tel. 994

 


Wszelkie dokumenty można dostarczać za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu minimalnych obsad pracowniczych ZWiK Police Sp. z o.o.

Zaznaczmy również, że w okresie od 02 grudnia do  08 grudnia 2020 roku wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych. W przywołanym okresie zawiesza się także przyjmowanie i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia


2 grudnia 2020 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________

  

KOMUNIKAT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK oraz klientów podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 03 listopada do  16 listopada 2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki. Zmiany będą polegały na  zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów oraz realizowaniu  wszelkich spraw jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.


Terminy dyżurów, numery telefonów oraz adresy:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz rozliczania za wodę i ścieki: każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00

tel. 91 42-41-323

 

 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godziny 8:00 do godz. 15:00

tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318

 

 • informacje dotyczące jakości wody: każdy poniedziałek i piątek od godz. 7:00 do godz. 9:00

tel. 91 42-41-327

 

 • rezliazacja zleceń na dostawę wody beczkowozem: 7 dni w tygodniu przez całą dobę

tel. 994

 


Wszelkie dokumenty można dostarczać za pośrednictwem usług pocztowych na adres:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu minimalnych obsad pracowniczych ZWiK Police Sp. z o.o.

Zaznaczmy również, że w okresie od 03 listopada do  16 listopada 2020 roku wprowadza się czasowe zamknięcie kasy Spółki. Wszelkie wpłaty należy dokonywać przy wykorzystaniu innych dostępnych instrumentów płatniczych. W przywołanym okresie zawiesza się także przyjmowanie i wykonywanie usług wodociągowo-kanalizacyjnych przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez Dyrektora ds. Eksploatacji oraz pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Informujemy także, że od 03 do 16 listopada 2020 r. nie będą dokonywane odczyty wodomierzy a pobrana woda i odprowadzone ścieki będą rozliczane na podstawie faktur ryczałtowych.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia
02 listopada 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że w dniach od 29 października 2020 r. (czwartek) do 6 listopada 2020 r. (piątek) kasa Spółki będzie nieczynna.

Przepraszamy za utrudnienia.

Police, 28 października 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że w związku z dezynfekcją budynku w dniu 2 października 2020 r. (piątek), w godzinach 13:30-15:00 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. będzie nieczynny. Wszelkie awarie można zgłaszać na bezpłatny  nr  tel. 994, czynny całą dobę.

Przepraszamy za utrudnienia.

Police, 1 października 2020

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

 

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2020 r. (piątek)  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. będzie nieczynny. Wszelkie awarie można zgłaszać na bezpłatny  nr  tel. 994, czynny całą dobę.

Przepraszamy za utrudnienia.

_______________________________________________________________________________________________________

 

GASZYN CHALLENGE

 

Gaszyn Challenge, idea jest prosta:

- zrobić 10 pompek lub przysiadów,

- nagrać film z wykonanego wyzwania,

- wpłacić pieniądze na rzecz chorego dziecka,

- nie zapomnieć nominować innych.

ZWiK Police Sp. z o.o. przyjął wyzwanie i je wykonał na co dowodem jest nagranie załączone do niniejszej informacji, a teraz to co w Gaszyn Challenge jest najlepsze, dzięki wykonanemu wyzwaniu pomożemy małemu Frankowi.

W ZWiK Police zatrudnionych jest 85 osób więc rachunek jest prosty, a pieniążki lecą Franek do Ciebie.

Pozdrawiamy i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

ZWiK Police Sp. z o.o.

Uwaga!

Z uwagi na to, że zbiórka pieniędzy na leczenie Franka Kępy zakończyła się przed dniem dokonania przelewu, zadecydowano o przekazaniu wsparcia finansowego zebranego w ramach akcji Gaszyn Challenge na leczenie dwuletniego Stefana Zgiep chorego na krytyczną stenozę aortalną z dysfunkcją lewej komory serca i wadą zastawki mitralnej.

Obu chłopcom życzymy dużo zdrowia!

 

                                                             _______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01 lipca 2020 roku  przestanie działać strona internetowa www.zwik.police.pl. Jednocześnie wskazujemy, że  oficjalny adres strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. to: zwikpolice.pl (bez kropki pomiędzy zwik i police).

Police 24 czerwca 2020 r.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem od dnia 08 czerwca 2020 roku  do odwołania wprowadza się zmiany w obsłudze klientów Spółki.


Zmiany polegają na wprowadzeniu obsługi klientów wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty z właściwym pracownikiem Spółki.  Wizytę można umówić e-mailowo pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub telefonicznie:

 • sekretariat:   tel. 91 42 41 310, 91 42 41 311,
 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz  rozliczeń za wodę i ścieki:  tel. 91 42-41-323,
 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318.
 • informacje dotyczące jakości wody:  tel. 91 42-41-327,
 • zgłaszanie awarii:  994 lub 91 424 13 28.


Wszelkie dokumenty można dostarczać również za pośrednictwem usług pocztowych na adres:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jednocześnie przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa wynikającym wprost z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Informujemy, że pracownik Spółki ma prawo odmówić obsługi osobie, która tego obowiązku nie dopełni.


Police, 06 czerwca 2020 r.

 ______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem w okresie

od dnia 01 czerwca 2020 roku do dnia 05 czerwca  2020 roku utrzymuje czasowe zmiany w obsłudze klientów Spółki.


Zmiany polegają na czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Spółki, wszelkie sprawy w przywołanym okresie będą realizowane jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. telefon, e-mail  lub przy wykorzystaniu usług pocztowych.

Numery kontaktowe do ZWiK Police Sp. z o.o.: telefony ogólne: 91 42 41 310, 91 42 41 311, telefony alarmowe: 994,  91 312 31 45. Ogólny adres e-mail do ZWiK Police Sp. z o.o.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pozostałe numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.zwik.police.pl.

Wszelkie dokumenty, które muszą zostać złożone w oryginale lub pod którym klient musi złożyć swój podpis prosimy przesyłać do Spółki przy wykorzystaniu usług pocztowych.

W nadzwyczajnych sytuacjach będzie możliwy kontakt bezpośredni miedzy klientami Spółki a jej pracownikami przy czym każda taka sytuacja będzie analizowana oddzielnie (telefonicznie) przez pracowników ZWiK Police Sp. z o.o. i to od ich oceny będzie zależała decyzja.


Jednocześnie informujemy, że od dnia 08 czerwca 2020 roku obsługa klientów zostanie wznowiona przy jednoczesnym zachowaniu szczególnych warunków ostrożności. Dlatego też każda osoba przed przybyciem do ZWIK Police Sp. z o.o. będzie zobowiązana do telefonicznego lub e-mailowego umówienia wizyty z właściwym pracownikiem Spółki. Dane teleadresowe zostały przywołane powyżej. Podkreślamy, że tylko umówieni telefonicznie lub e-mailowo klienci będą obsługiwani w siedzibie Spółki.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany w obsłudze klientów ZWiK Police Sp. z o.o.  może ulec zmianie o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.

Police, 29 maja 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem wydłuża się  czasowe zmiany w wykonywaniu usług w ramach zleceń zewnętrznych


Zmiany polegają na czasowym zawieszeniu w okresie od 1 maja 2020 r. do 31 maja 2020 r. przyjmowania i wykonywania przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez właściwych  pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.


30 kwietnia 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem

w okresie od dnia 1 maja 2020 roku do dnia 31 maja  2020 roku utrzymuje czasowe zmiany w obsłudze klientów Spółki.


Zmiany polegają na czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Spółki, wszelkie sprawy w przywołanym okresie będą realizowane jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. telefon, e-mail  lub przy wykorzystaniu usług pocztowych.

Numery kontaktowe do ZWiK Police Sp. z o.o.: telefony ogólne: 91 42 41 310, 91 42 41 311, telefony alarmowe: 994,  91 312 31 45 lub 91 424 13 28. Ogólny adres e-mail do ZWiK Police Sp. z o.o.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pozostałe numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.zwik.police.pl.

Wszelkie dokumenty, które muszą zostać złożone w oryginale lub pod którym klient musi złożyć swój podpis prosimy przesyłać do Spółki przy wykorzystaniu usług pocztowych.

W nadzwyczajnych sytuacjach będzie możliwy kontakt bezpośredni miedzy klientami Spółki a jej pracownikami przy czym każda taka sytuacja będzie analizowana oddzielnie (telefonicznie) przez pracowników ZWiK Police Sp. z o.o. i to od ich oceny będzie zależała decyzja.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany w obsłudze klientów ZWiK Police Sp. z o.o.  może ulec zmianie o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.


30 kwietnia 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT DODATKOWY


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że z uwagi na zmianę sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 07 kwietnia do  30 kwietnia 2020 roku zmianie ulega również adres e-mail na który należy kierować zlecenia zewnętrzne na usługę wodociągowo-kanalizacyjną wymagającą natychmiastowej interwencji.

W przywołanym okresie w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00 ww. zlecenia należy kierować na adres Dyrektora ds. Eksploatacji, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zaznaczamy, że to Dyrektor ds. Eksploatacji po analizie charakteru zlecenia podejmuje decyzję o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia. W pozostałe dni tygodnia i godziny zlecenia należy kierować jak dotychczas pod numer alarmowy 994 lub numer 91 31 75 779, które są czynne całą dobę.

Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia

06 kwietnia 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że w celu przeciwdziałania rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem oraz minimalizacją zagrożenia dla pracowników ZWiK podjęta została decyzja o zmianie sposobu świadczenia usług i wprowadzeniu pracy w minimalnych obsadach pracowniczych w okresie od 07 kwietnia do  30 kwietnia 2020 roku co będzie się wiązało ze zmianami dla klientów i odbiorców usług Spółki.

Zmiany będą polegały na czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Spółki, wszelkie sprawy w przywołanym okresie będą realizowane jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. usługi pocztowe, telefon, e-mail.

Terminy dyżurów telefonicznych:

 • sprawy dotyczące umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz  rozliczenia za wodę i ścieki: każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00
  tel. 91 42-41-323
 • sprawy dotyczące wydawania warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz uzgodnień projektów: każdy wtorek i czwartek od godz. 8:00 do godz. 15:00
  tel. 91 42-41-313, 91 42-41-318
 • informacje dotyczące jakości wody: każdy poniedziałek i piątek od godz. 7:00 do godz. 9:00
  tel. 91 42-41-327
 • zgłaszanie awarii: 7 dni w tygodniu przez całą dobę tel. 994


Wszelkie dokumenty można dostarczaćza pośrednictwem usług pocztowych na adres:


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. zo.o.
ul. Grzybowa 50, 72-010 Police
e-mailem:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spółka dołoży wszelkich starań aby zmiana organizacji pracy była jak najmniej dotkliwa dla naszych Klientów a czas rozpatrywania wniosków odbywał się w możliwe najkrótszym terminie, prosimy jednak mieć na uwadze, że w związku z zaistniałą sytuacją realizacja niektórych zadań może ulec wydłużeniu, dlatego też zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o przełożenie spraw niewymagających natychmiastowego działania, na czas po odwołaniu epidemii na terenie kraju.

Informujemy także, że od 07 do 30 kwietnia 2020 r. nie będą dokonywane odczyty wodomierzy a pobrana woda i odprowadzone ścieki będą rozliczane na podstawie faktur ryczałtowych.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że służby eksploatacyjne Spółki pracują całą dobę aby dostawy wody i odbiór ścieków odbywały się bez zakłóceń.


Dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy
06 kwietnia 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem przedłuża zmiany w obsłudze klientów Spółki.

Zmiany będą polegały na czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników w Spółki okresie od 24 marca 2020 roku do 06 kwietnia 2020 roku. Wszelkie sprawy w przywołanym okresie będą realizowane jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. telefon, e-mail  lub przy wykorzystaniu usług pocztowych.

Numery kontaktowe do ZWiK Police Sp. z o.o.: sekretariat: 91 42 41 310, 91 42 41 311, telefony alarmowe: 994,  91 312 31 45. Ogólny adres e-mail do ZWiK Police Sp. z o.o.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pozostałe numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.zwik.police.pl.

Wszelkie dokumenty, które muszą zostać złożone w oryginale lub pod którym klient musi złożyć swój podpis, prosimy przesyłać do Spółki przy wykorzystaniu usług pocztowych.

W nadzwyczajnych sytuacjach będzie możliwy kontakt bezpośredni miedzy klientami Spółki a jej pracownikami przy czym każda taka sytuacja będzie analizowana oddzielnie (telefonicznie) przez pracowników ZWiK Police Sp. z o.o. i to od ich oceny będzie zależała decyzja.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany w obsłudze klientów ZWiK Police Sp. z o.o.  może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.


20 marca 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem w okresie od dnia 17 marca 2020 roku do dnia 30 marca 2020 roku wprowadza czasowe zmiany w wykonywaniu usług w ramach zleceń zewnętrznych.

Zmiany będą polegały na czasowym zawieszeniu przyjmowania i wykonywania przez służby ZWiK Police Sp. z o.o. w ramach zleceń zewnętrznych usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Wyjątkiem od ww. decyzji będą zadania wymagające natychmiastowej interwencji. Decyzje o odstąpieniu, bądź nie, od realizacji zlecenia będą podejmowane przez właściwych  pracowników Wydziału TEW i TEK w porozumieniu z Dyrektorem ds. Eksploatacji lub pracownikiem go zastępującym.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.


17 marca 2020 r.

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że służby techniczne Spółki w ostatnich dniach zaobserwowały znaczny wzrost ilości artykułów higienicznych w instalacjach kanalizacji sanitarnej, co grozi poważnymi awariami w postaci zatorów sieci kanalizacyjnej oraz wielogodzinnym unieruchomieniem zestawów pompowych w przepompowniach ścieków.


ZWiK Police Sp. z o.o. APELUJE do mieszkańców Gminy Police o niewrzucanie do kanalizacji, w tym do muszli, zużytych artykułów higienicznych w postaci: nawilżanych chusteczek, rękawiczek, gazików, chusteczek antybakteryjnych oraz pozostałych materiałów higienicznych i dezynfekcyjnych.

_______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT


Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że aby profilaktycznie przeciwdziałać rozpowszechnianiu się zarażeniom koronawirusem
w okresie od dnia 13 marca 2020 roku do dnia 23 marca 2020 roku
wprowadza czasowe zmiany w obsłudze klientów Spółki


Zmiany będą polegały na czasowym zawieszeniu bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Spółki, wszelkie sprawy w przywołanym okresie będą realizowane jedynie przy wykorzystywaniu środków komunikowania się na odległość tj. telefon, e-mail lub przy wykorzystaniu usług pocztowych.

Numery kontaktowe do ZWiK Police Sp. z o.o.: telefony ogólne: 91 42 41 310, 91 42 41 311, telefony alarmowe: 994,  91 312 31 45 lub 91 424 13 28. Ogólny adrese-mail do ZWiK Police Sp. z o.o.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Pozostałe numery telefonów i adresy e-mail są dostępne na stronie internetowej Spółki: www.zwik.police.pl.

Wszelkie dokumenty, które muszą zostać złożone w oryginale lub pod którym klient musi złożyć swój podpis prosimy przesyłać do Spółki przy wykorzystaniu usług pocztowych.

W nadzwyczajnych sytuacjach będzie możliwy kontakt bezpośredni miedzy klientami Spółki a jej pracownikami, przy czym każda taka sytuacja będzie analizowana oddzielnie (telefonicznie) przez pracowników ZWiK Police Sp. z o.o. i to od ich oceny będzie zależała decyzja.

Podkreślamy, że okres na który zostają wprowadzone zmiany w obsłudze klientów ZWiK Police Sp. z o.o.  może ulec wydłużeniu, o czym Spółka będzie informowała w zwyczajowo przyjęty sposób.


12 marca 2020 r.

pdf Komunikat

_______________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat w sprawie działań ekologicznych w ZWiK Police Sp. z o.o.

 

Zakład Wodociągów Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, iż począwszy od 2020 roku Spółka w korespondencji z Klientami będzie wykorzystywała ekologiczny papier pochodzący z recyklingu. Papier wykonany jest w 100% z makulatury, z najwyższą dbałością o środowisko. W procesie jego produkcji nie używa się wybielaczy optycznych oraz związków chloru, w związku z czym papier charakteryzuje się lekko szarym odcieniem. Mając powyższe na uwadze prosimy o wyrozumiałość i nie wyciąganie pochopnych wniosków wynikających np. z koloru papieru. Działanie Spółki podyktowane jest tylko i wyłącznie dbałością o środowisko naturalne.

Przy tej okazji ponownie zachęcamy Państwa, jeżeli nie podjęli Państwo jeszcze takiej decyzji, do skorzystania z nowej usługi, tzw. e-faktura. E-faktura to swobodny dostęp do dokumentów z każdego miejsca, łatwość przechowywania, przeglądania i porównywania, wystarczy niewielka ilość miejsca na dysku komputera aby odbiorca mógł archiwować faktury z wielu miesięcy oraz lat. Korzystanie z usługi e-faktury to również działanie proekologiczne.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Komunikat Pracowniczej Akcji Społecznej

„Bardziej Odpowiedzialni”

Szanowni Pracownicy ZWiK Police Sp. z o.o.,

informujemy, że w bieżącym roku dzięki Waszej bezinteresowności oraz działającej w Spółce od tego roku Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” i zebranym w ramach tej inicjatywy środkom pieniężnym, udało się przygotować specjalne paczki świąteczne zawierające artykuły codziennego użytku, a wynikające ze zgłoszonych potrzeb, dla dwojga podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach- dla Pani Krystyny i Pana Lecha (zdjęcie świątecznych podarków zamieściliśmy poniżej).

Za Państwa bezinteresowność, hojność, zaangażowanie i współpracę przy realizacji Pracowniczej Akcji Społecznej „Bardziej Odpowiedzialni” prosimy przyjąć serdeczne słowa podziękowania. Napełnia nas radością i dumą fakt, że Pracownicy ZWiK Polic Sp. z o.o. mają gorące serca i rozumieją potrzeby ludzi. Paczki, które otrzymali Pani Krystyna i Pan Lech to coś więcej, niż pomoc materialna. To znak, że są dla kogoś ważni bo ktoś w nich uwierzył.

Zespół Koordynacyjny

Pracowniczej Akcji Społecznej "Bardziej Odpowiedzialni"

paczki Kopia

  _______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

w sprawie wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłąty abonamentowej w okresie od 01.01.2020 r. do 30.08.2020 r.

 

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) w dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronach ZWiK Police zamieściła Decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. Zaznaczamy, że poniższe ceny za wodę i ścieki nie zawierają dopłat Gminy Police na rok 2020. W przypadku podjęcia przez Gminę Police decyzji o kontynuowaniu programu dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na rok 2020, mieszkańcy Gminy Police zostaną poinformowani w odrębnym komunikacie.

Ceny za wodę i ścieki oraz opłatę abonamentową w okresie od 01.01.2020 roku do 30.08.2020 roku wynikające z wyżej wymienionej Decyzji będą wynosić:

    za wodę 3,92 zł/ m3 brutto
    za ścieki 9,83 zł/ m3 brutto
    za opłatę abonamentową 6,08 zł/m-c brutto

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach lub Działem Księgowości i Rozliczeń spółki ZWiK Police Sp. z o.o.

Police, 06 grudnia 2019 r.

 

 _______________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

w sprawie wysokości opłaty abonamentowej w okresie od 31.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

W nawiązaniu do Komunikatu w sprawie wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki  w okresie od 31.08.2019 r. do 31.12.2019 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że zmianie ulegnie również opłata abonamentowa, która w okresie od dnia 31.08.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. będzie wynosić 6,08 zł brutto /m-c.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Księgowości i Rozliczeń spółki ZWiK Police Sp. z o.o.

 

 _______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNEGO ZWIK POLICE SP. Z O.O.

 

Szanowni Państwo!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że od dnia 01 lipca 2019 r. została uruchomiona nowa usługa tzw. e-faktura. W związku z powyższym zachęcamy Państwa, jeżeli nie podjęli Państwo jeszcze takiej decyzji, do skorzystania z nowej usługi, która jest rozwiązaniem efektywnym, proekologicznym oraz ekonomicznym. E-faktura to swobodny dostęp do dokumentów z każdego miejsca, łatwość przechowywania, przeglądania i porównywania, wystarczy niewielka ilość miejsca na dysku komputera aby odbiorca mógł archiwizować faktury z wielu miesięcy oraz lat. W przypadku faktury papierowej po kliku latach liczba przechowywanych dokumentów sięga od kilkudziesięciu do kilkuset sztuk, co wymaga wygospodarowania odpowiedniej ilości miejsca w naszych szafach. E-faktury to również działanie proekologiczne, Prezes Fundacji Nasza Ziemia wskazuje, że jeśli wszystkie faktury w Polsce wystawialibyśmy na papierze z pierwotnej celulozy, to podczas jego produkcji zanieczyszczeniu ulegałoby ponad 6,5 miliarda litrów wody i zużywane byłoby około 120 milionów kilowatogodzin energii elektrycznej (czyli tyle, ile rocznie potrzebuje 58 tysięcy gospodarstw domowych). Ponadto zakłada się, że aby wydrukować obecną liczbę wystawianych w Polsce papierowych faktur konieczne jest przetworzenie ponad 250 tys. drzew.

Mając powyższe na uwadze zachęcamy Państwa do wypełnienia i odesłania na adres Spółki załączonego do niniejszego komunikatu oświadczenia, w którym wyrażą Państwo zgodę na przystąpienie do nowej usługi. Wypełnione oświadczenie można dostarczyć osobiście do Sekretariatu Spółki p. 206, przesłać tradycyjną pocztą na adres Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wówczas przy podpisaniu zmiany do umowy przedłożą państwo oryginał oświadczenia. Po otrzymaniu Państwa zgody pracownicy ZWiK Police Sp. z o.o. przygotują niezbędne zmiany do Umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków i zaproszą, w dogodnym dla Państwa terminie, do ich podpisania w siedzibie Spółki.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Księgowości i Rozliczeń p.219, tel. 91-42-41-323 (w poniedziałki, środy i piątki).

pdfDruk oświadczenia

_______________________________________________________________________________________________________

 

NIE DOPUSZCZAJMY DO NISZCZENIA URZĄDZEŃ ZAMGŁAWIAJĄCYCH - APEL ZWiK POLICE

 

Niestety od dnia zainstalowania pierwszych urządzeń zamgławiających na terenie Gminy Police, które mają ułatwić Mieszkańcom Polic znoszenie letnich upałów, dochodzi do aktów wandalizmu i niszczenia urządzeń. Na początku dochodziło do zatykania otworów zasilających oraz celowego wyłamywania dysz, z kolei obecnie dochodzi do ich kradzieży. Ponadto w ostatnim czasie doszło również do zniszczenia betonowej donicy służącej jako podstawa urządzenia.


W związku z powyższym apelujemy do mieszkańców: nie bądźcie obojętni na chuliganów niszczących nasze wspólne mienie. Często wystarczy tylko jeden telefon, aby ukrócić a następnie ukarać winnych dewastacji mienia, które służy nam wszystkim. Dlatego jeśli jesteście świadkami wandalizmu, poinformujcie o tym służby: Policję, Straż Miejską lub ZWiK Police.
Niestety, jeżeli  powyższe praktyki nie zostaną zaprzestane ZWiK Police rozważy wycofanie w tym roku urządzeń z eksploatacji. 

DBAJMY O NASZE WSPÓLNE MIENIE ABY SŁUŻYŁO NAM JAK NAJDŁUŻEJ!

 _______________________________________________________________________________________________________

 

ZAMGŁAWIACZE NA TERENIE GMINY POLICE

 

14 czerwca bieżącego roku Zakład Wodociagów i Kanalizacji Police Sp z o.o. ruszył  z projektem instalowania na terenie Gminy Police zamgławiaczy, które mają ułatwić Mieszkańcom Polic znoszenie letnich upałów.

W przyszłości planujemy montaż kolejnych urządzeń zamgławiających, dlatego też ponownie zachęcamy Mieszkańców Gminy Police do zgłaszania propozycji lokalizacji, w których mogłyby stanąć takie urządzenia. Propozycje można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..Zaznaczamy jednocześnie, że nadesłane propozycje będą rozpatrywane pod kątem ruchu pieszego w danym miejscu oraz dostępu do źródła wody.

Podkreślamy również, że przywołany e-mail służy tylko i wyłącznie do składania propozycji lokalizacji urządzeń zamgławiających, dlatego też inne przesyłane na ww. adres informacje nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

 _______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

w sprawie wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w okresie od 31.08.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) w dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronach ZWiK Police zamieściła decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. W uzasadnieniu ww. decyzji organ zatwierdzający uznał, że przedłożone przez Spółkę ceny taryfowe cyt.: „(…) zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki (…)”. Jednoczenie informujemy,
że Gmina Police kontynuuje program dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na rok 2019.

Ceny za wodę i ścieki w okresie od 31.08.2019 roku do 31.12.2019 roku po dopłatach, które zostały zatwierdzone przez Radę Miejską w Policach będą wynosiły:

 • za wodę 3,62 zł brutto za 1 m3
 • za ścieki 8,53 zł brutto za 1 m3

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach lub Działem Księgowości i Rozliczeń spółki ZWiK Police Sp. z o.o.

 

  _______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

w sprawie wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w okresie od 01.07.2019 r. do 30.08.2019 r.

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24 e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) w dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronach ZWiK Police zamieściła decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. W uzasadnieniu ww. decyzji organ zatwierdzający uznał, że przedłożone przez Spółkę ceny taryfowe cyt.: „(…) zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki (…)”. Jednoczenie informujemy, że Gmina Police kontynuuje program dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na rok 2019.

Ceny za wodę i ścieki w okresie od 01.07.2019 roku do 30.08.2019 roku po dopłatach, które zostały zatwierdzone przez Radę Miejską w Policach będą wynosiły:

 • za wodę 3,33 zł brutto za 1 m3
 • za ścieki 8,13 zł brutto za 1 m3

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach lub Działem Księgowości i Rozliczeń spółki ZWiK Police Sp. z o.o.

 

 _______________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o przystąpienia do instalowania urządzeń zamgławiących a terenie Gminy Police

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police informuje, że od dnia 14 czerwca bieżącego roku ruszyliśmy  z projektem instalowania na terenie Gminy Police zamgławiaczy, które mamy nadzieję, ułatwią Mieszkańcom Polic znoszenie letnich upałów.

Pierwsze trzy zamgławiacze zostały zainstalowane na pasażu pomiędzy ul. Przyjaźni a ul. Wyszyńskiego oraz w pobliżu Biblioteki im. Marii Skłodowskiej-Curie: Filia Nova w rejonie skrzyżowania ul. Bankowej z ul. Wyszyńskiego. Kolejne dwa w najbliższym czasie zostaną zainstalowane na Skwerze Jana Pawła II.

W przyszłości planujemy montaż kolejnych urządzeń zamgławiających dlatego też ponownie zapraszamy Mieszkańców Gminy Police do zgłaszania propozycji lokalizacji, w których mogłyby stanąć kolejne urządzenia. Propozycje można składać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zaznaczamy że nadesłane propozycje będą rozpatrywane pod kątem ruchu pieszego w danym miejscu oraz dostępu do źródła wody. Podkreślamy również, że przywołany e-mail służy tylko
i wyłącznie do składania propozycji lokalizacji urządzeń zamgławiających dlatego też inne przesyłane na ww. adres informacje nie będą przez Spółkę rozpatrywane.

 _______________________________________________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT

w sprawie wysokości cen za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w pierwszym półroczu 2019 roku

 

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) w dniu 27 sierpnia 2018 roku na stronach ZWiK Police zamieściła decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. W uzasadnieniu ww. decyzji organ zatwierdzający uznał, że przedłożone przez Spółkę ceny taryfowe cyt.: „(…) zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki (…)”. Jednoczenie informujemy, że Burmistrz Polic podjął decyzję o kontynuacji przez Gminę Police dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków na rok 2019. Uchwała w sprawie dopłat do wody i ścieków na pierwsze półrocze 2019 roku zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Policach przez Burmistrza Polic na sesji w dniu 22 stycznia 2019 roku.

Ceny za wodę i ścieki w okresie od 01.01.2019 roku do 30.06.2019 roku w przypadku zatwierdzenia dopłat przez Radę Miejską w Policach będą wynosiły:

 • za wodę 3,33 zł brutto za 1 m3
 • za ścieki 8,13 zł brutto za 1 m3

Oznacza to, że ceny jakie zapłaci odbiorca wody i dostawca ścieków na terenie Gminy Police w pierwszym półroczu 2019 roku pozostaną na tym samym poziomie co w całym roku 2018.

Z uwagi na fakt, iż uchwała o dopłaty do ceny wody i ścieków będzie przedstawiona Radzie Miejskiej w Policach w dniu 22 stycznia 2019 roku część mieszkańców może otrzymać faktury za świadczone przez ZWiK Police Sp. z o.o. usługi nie uwzględniające ww. dopłat. W takich przypadkach wystawione faktury zostaną skorygowane w przypadku podjęcia przez Radę Miejską w Policach uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.


W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Policach

 

 _______________________________________________________________________________________________________

KOMUNIKAT

CENY TARYFOWE ZA WODĘ I ŚCIEKI NA OKRES TRZECH KOLEJNYCH LAT

 

Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. działając na podstawie art. 24e ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.328 ze zm.) zamieszcza decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK z dnia 6 sierpnia 2018 r., na podstawie której zostały zatwierdzone taryfy na okres trzech kolejnych lat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie Gminy Police. W uzasadnieniu ww. decyzji organ zatwierdzający uznał, że przedłożone przez Spółkę ceny taryfowe cyt.: „(…) zapewniają ochronę interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen i stawek opłat za wodę i ścieki (…)”.

Niemniej informujemy, że Zarząd Spółki ZWiK Police Sp. z o.o. oraz Urząd Miejski w Policach prowadzą zintensyfikowane prace, których celem jest ustanowienie dopłat przez Gminę Police do taryf na rok 2019, 2020 oraz 2021. Celem dopłat jest zminimalizowanie skutków zmian cen taryfowych dla mieszkańców Gminy Police w przywołanym okresie, co będzie oznaczać obniżenie cen taryfowych z korzyścią dla odbiorców. Ostateczne wyniki uzgodnień zostaną przekazane mieszkańcom Gminy w komunikacie wydanym w miesiącu grudniu bieżącego roku, kiedy to Spółka przekaże odbiorcom usług informację o wysokości opłat za wodę i ścieki, która będzie obowiązywała w 2019 roku.

Police, 27 sierpnia 2018 r.

pdf Decyzja nrSZ.RET.070.4.167.2018.NJ.BK Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 6 sierpnia 2018 r.

pdf Uchwała nr XLIII/423/2018 Rady Miejskiej w Policach z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków

 _______________________________________________________________________________________________________

 

Informacja o zawarciu umowy w zakresie konserwacji melioracji wodnych

 

ZWiK Police SP. z o.o. informuje, że w dniu 12 lipca 2018 r. została zawarła umowa o świadczenie usług pomiędzy Gminą Police a  Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w zakresie konserwacji urządzeń melioracji wodnych utrzymywanych przez Gminę Police.

Skargi na sposób wykonywania powierzonych zadań można składać za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- faxu: 91 317 00 15

 _______________________________________________________________________________________________________

Informacja o zmianie sposobu zaliczania wpłat dokonywanych przez Klientów ZWiK Police Sp. z o.o.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. wprowadza jednolite zasady dotyczące sposobu zaliczania wpłat dokonywanych przez klientów ZWiK Police za usługi dostarczania wody i odprowadzania ścieków. W związku z powyższym informujemy, że od dnia 1 marca 2018 r. Spółka będzie dokonywała zaliczania poszczególnych wpłat w taki sposób, aby każdą wpłatę klienta zaliczać na najstarszą zaległość, także w sytuacji, gdy w przelewie klient wskaże, że płaci za konkretną fakturę inną niż najstarsza.

Zaznaczamy że zgodnie z normami prawnymi zawartymi w kodeksie cywilnym, art. 451 dot. zaliczenia zapłaty § 1. Dłużnik mający względem tego samego wierzyciela kilka długów tego samego rodzaju może przy spełnieniu świadczenia wskazać, który dług chce zaspokoić. Jednakże to, co przypada na poczet danego długu, wierzyciel może przede wszystkim zaliczyć na związane z tym długiem zaległe należności uboczne oraz na zalegające świadczenia główne oraz § 3. W braku oświadczenia dłużnika lub wierzyciela spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najdawniej wymagalnego.

Mając powyższe na uwadze, gdy klient (dłużnik) będzie miał kilka długów i w płatności wskaże, który dług chce spłacić, to ZWiK Police będzie korzystał z uprawnienia wskazanego w art. 451 § 1 zdanie drugie kodeksu cywilnego i dokonywał korekty do wskazania dłużnika poprzez zaliczenie na związane z tym długiem zaległe należności uboczne (wystawione noty odsetkowe) oraz na zalegające świadczenia główne (niezapłacone wcześniejsze faktury i noty odsetkowe), co będzie wskazywane przy kolejnej fakturze. Natomiast w przypadkach, gdy klient (dłużnik) dokonując płatności nie wskaże na jaki konkretnie dług dokonuje płatności, to ZWiK Police będzie zaliczał płatność na poczet najdawniej wymagalnego długu, zarówno co do należności głównej, jak i należności ubocznych, co będzie wskazywane przy kolejnej fakturze.

Reasumując, w związku z wprowadzeniem ww. zmian Spółka prezentuje Państwu projekt faktury w nowej szacie graficznej, która, poza wartością bieżącego rozliczenia, prezentuje również stan Państwa rozliczeń z wyszczególnieniem pozycji zaległości, bądź nadpłat. Kwota do zapłaty wskazana na przekazie obejmuje bieżące rozliczenie z uwzględnieniem zaległości, bądź nadpłat.

Police, styczeń 2018 r.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem